Реклама на сайте Связаться с нами

В. В. Копєйчиков

Правознавство

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2003

На главную
Правознавство. Копєйчиков В. В.
§ 2. Джерела адміністративного права. Кодекс України про адміністративні правопорушення
Джерела адміністративного права - це зовнішні форми відображення адміністративно-правових норм, закріплені в Конституції України, законодавчих актах, урядових постановах, рішеннях державних адміністрацій та інших нормативних актах державних органів.
Різноманітність адміністративно-правових норм передбачає і різні джерела адміністративного права України. За певними критеріями їх можна поділити на нормативні акти органів законодавчої влади, органів виконавчої влади, а також затверджені зазначеними органами положення, устави, нормативно-правові документи, що регулюють управлінську діяльність.
Необхідно зазначити, що джерела адміністративного права мають свої особливості, що обумовлюються спрямованістю норм, їхнім змістом, а також юридичною силою та сферою поширення. За вказаними ознаками джерела поділяються на загальнодержавні, галузеві та локальні. Загальнодержавні є обов'язковими для виконання всіма органами управління, незалежно від їх підпорядкування. Галузеві й локальні поширюються тільки на конкретно визначені підвідомчі органи.
Залежно від територіального устрою держави джерела поділяються на державні, обласні, міські, районні.
Джерела адміністративного права, що базуються на нормах Конституції України та законах, мають вищу юридичну силу щодо інших підзаконних актів, прийнятих нижчестоящими органами виконавчої влади.
З огляду на численність джерел адміністративного права, є доцільним розділити їх на такі види:
1. Конституція України. Вона веде перед у системі джерел адміністративного права, є Основним Законом України. Закріплені в ній норми мають пряму адміністративно-правову спрямованість. Вони визначають основи формування та діяльності органів виконавчої влади, розмежовують повноваження між центральними й місцевими органами влади, закріплюють права і свободи громадян щодо здійснення ними державного управління, участь громадських організацій в управлінні державними та громадськими справами тощо.
2. Адміністративно-правові норми знаходять своє закріплення в законодавчих актах, що їх приймає Верховна Рада України. До найбільш актуальних законодавчих актів необхідно віднести Закони України "Про об'єднання громадян", "Про державну службу", "Про місцеве самоврядування" та ін.
3. Постанови Верховної Ради України, які охоплюють адміністративно-правові норми організаційного характеру.
4. Укази й розпорядження Президента України у сфері державного управління.
5. Нормативні постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України, а також затверджені ним положення, устави, правила, інструкції та інші кодифіковані акти. Нормативні постанови прийняті Кабінетом Міністрів України спільно з профспілковими організаціями.
6. Джерелами адміністративного права в міжгалузевому й галузевому масштабах виступають нормативні акти, що їх приймають міністерства, державні комітети і служби України.
7. Нормативні накази керівників міністерств, державних комітетів і служб. До цієї групи слід віднести положення, правила та інші акти, затверджені керівниками вищезгаданих інституцій.
8. Нормативні накази керівників державних підприємств, об'єднань та організацій (або акти їхніх колективних органів). Дії норм зазначених актів обмежені межами конкретного формування.
9. Джерелами адміністративного права можуть бути також нормативні акти представницьких і виконавських органів місцевого самоврядування (наприклад, рішення районної ради народних депутатів, що передбачає адміністративну відповідальність за торгівлю в недозволеному місці).
10. Акти органів громадських організацій, якщо вони затверджені чи санкціоновані державними органами і містять правила, які регулюють будь-які аспекти адміністративного управління (скажімо, положення про ради громадськості мікрорайону).
Отож, джерелом адміністративного права виступає нормативний акт органу державної влади або управління, який криє в собі адміністративно-правові норми, що регулюють державно-управлінську діяльність.
Адміністративне право належить до найменш систематизованих галузей правової системи України. З одного боку, такий стан речей пояснюється багатоманітністю предмета регулювання суспільних відносин адміністративним правом, а з іншого - відсутністю належного впорядкування наявних адміністративно-правових норм. Тому зараз однією з актуальних є проблема прискорення роботи з систематизації та кодифікації наявних адміністративно-правових матеріалів.
Кодифікація є одним із важливих напрямків систематизації адміністративного права. Вона має на меті впорядкування і вдосконалення чинного нормативно-правового матеріалу через його обробку й викладення за певною системою у вигляді збірників актів чи у формі об'єднаних кодифікованих актів. Завдяки кодифікації з'являються нові комплексні акти - кодекси, устави, положення; водночас перестають існувати норми, що діяли до цього. Кодифікація має офіційний характер, і її здійснюють державні органи, наділені відповідною компетенцією.
В Україні було проведено копітку роботу з кодифікації адміністративно-правових актів; наслідком її стало прийняття 7 грудня 1984 р. Кодексу України про адміністративні правопорушення (набрав чинності з 1 червня 1985 р.). Він складається з 5 розділів (33 глави).
Розділ І. Загальні положення. - Розділ містить однойменну гл. 1.
Розділ II. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність (Загальна та Особлива частини).
Загальна частина охоплює глави 2-4:
2. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність.
3. Адміністративне стягнення.
4. Накладення адміністративного стягнення. Особлива частина охоплює глави 5-15:
5. Адміністративне правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення.
6. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність.
7. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури.
8. Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії.
9. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил.
10. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку.
11. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою.
12. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, фінансів і кустарно-ремісничих промислів.
13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції та метрології.
14. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.
15. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
Розділ III. Органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. - Розділ містить глави:
16. Основні положення.
17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.
Розділ IV. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. Розділ охоплює глави 18-24:
18. Основні положення.
19. Протокол про адміністративне правопорушення.
20. Адміністративне затримання. Особистий огляд. Огляд речей і вилучення речей та документів.
21. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення.
22. Розгляд справ про адміністративне правопорушення.
23. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
24. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення.
Розділ V. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. - Розділ охоплює глави 25-33:
25. Основні положення.
26. Провадження по виконанню постанови про винесення попередження.
27. Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу.
28. Провадження по виконанню постанови про сплатне вилучення предмета.
29. Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей.
30. Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права.
31. Провадження по виконанню постанови про застосування виправних робіт.
32. Провадження по виконанню постанови про застосування адміністративного арешту.
33. Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди.
bigmir)net TOP 100