Реклама на сайте Связаться с нами

В. В. Копєйчиков

Правознавство

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2003

На главную
Правознавство. Копєйчиков В. В.
§ 5. Розгляд господарських спорів в Україні. Арбітражний процесуальний кодекс України
Згідно з Конституцією України правосуддя в господарських відносинах здійснюється арбітражним судом. Арбітражний суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство. Статус і система арбітражних судів визначається Законом України "Про арбітражний суд" від 4 червня 1991 р,
В Україні діють Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя, які становлять єдину систему арбітражних судів. Верховною Радою України за поданням Голови Вищого арбітражного суду можуть утворюватися й інші ланки Арбітражних судів (міські, міжрайонні, районні арбітражні суди тощо).
Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (в тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до арбітражного суду згідно з установленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.
У випадках, передбачених законодавчими актами України, до арбітражного суду також мають право звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності. Арбітражні суди вирішують господарські спори в порядку позовного провадження. Справи про банкрутство розглядаються з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про банкрутство". Арбітражний суд порушує справи за позовними заявами:
- підприємств та організацій, які звертаються до арбітражного суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;
- державних та інших органів, які звертаються до арбітражного суду у випадках, передбачених законодавчими актами України;
- прокурорів та їхніх заступників, які звертаються до арбітражного суду в інтересах держави. Арбітражний суд порушує справи про банкрутство за письмовою заявою будь-кого з кредиторів, боржника, органів державної податкової служби чи державної контрольно-ревізійної служби. Арбітражним судам підвідомчі справи:
- у спорах, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та виконання господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів із підстав, зазначених у законодавстві;
- про банкрутство;
- за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законодавчими актами до їхньої компетенції.
Підвідомчий арбітражним судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та виконання господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб.
Арбітражні суди не розглядають справи зі спорів, що виникають за погодження стандартів і технічних умов; про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці піни й тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін; з інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів;
Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва та Севастополя розглядають усі підвідомчі арбітражним судам справи, крім тих, що підсудні Вищому арбітражному судові.
Вищий арбітражний суд розглядає справи у спорах:
- де однією зі сторін є вищий чи центральний орган виконавчої влади. Національний банк України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради чи обласні. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;
- матеріали яких містять державну таємницю;
- що прямо віднесені до його підсудності законами України, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
Вищий арбітражний суд може в межах підвідомчості справ арбітражним судам України прийняти до свого провадження будь-яку справу. Судочинство в господарських справах здійснюється в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України від 6 листопада 1991 р. Кодекс містить 14 розділів (122 статті):
Розділ І. Загальні положення. - Ними визначаються порядок порушення справ в арбітражному суді, форма та інші загальні засади арбітражного процесу.
Розділ II. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. - Регламентуються порядок доарбітражного врегулювання господарських спорів, пред'явлення претензій і строки їх розгляду, особливості порядку доарбітражного врегулювання окремих видів господарських спорів.
Розділ III. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ. - Зазначаються категорії господарських спорів, що їх мають розглядати окремі ланки системи арбітражних судів України.
Розділ IV. Учасники арбітражного процесу. - Окреслюється коло учасників арбітражного процесу. Визначено роль в арбітражному процесі, права та обов'язки арбітра, сторін, третіх осіб, прокурора, інших осіб, які беруть у ньому участь.
Розділ V. Докази. -Розкриваються поняття, вид й і правила оцінки доказів.
Розділ VI. Арбітражні витрати. - Визначається склад арбітражних витрат, розподіл їх між сторонами.
Розділ VII. Процесуальні строки. - Регулюється порядок установлення, обчислення, зупинення й закінчення процесуальних строків, а також їх відновлення і продовження.
Розділ VIII. Подання позову. - Встановлюються форма і зміст позовної заяви, правила визначення ціни позову, перелік документів, що додаються до позовної заяви, процедури об'єднання позовних вимог, подання відзиву на позовну заяву, зустрічного позову.
Розділ IX. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду в засіданні арбітражного суду. - Регламентуються порядок прийняття позовної заяви та підстави для відмови в її прийнятті, дії арбітра щодо порушення провадження у справі та підготовці її до розгляду.
Розділ X. Забезпечення позову. - Визначаються підстави, заходи та умови скасування забезпечення позову.
Розділ XI. Вирішення господарських спорів. - Регламентуються процесуальні питання розгляду й вирішення господарських спорів (строки, склад суду, порядок ведення засідання та винесення рішення у справі).
Розділ XII. Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду. - Визначається порядок перевірки рішень, постанов, ухвал арбітражних судів вищими судовими інстанціями.
Розділ XIII. Перегляд рішення, ухвали, постанови арбітражного суду за нововиявленими обставинами. - Вказуються підстави, строки і процедура такого перегляду.
Розділ XIV. Виконання рішення, ухвали, постанови. - Визначається порядок набрання рішенням, ухвалою, постановою законної сили, зміст і порядок виконання наказу арбітражного суду, процедура відстрочення чи розстрочення виконання зазначених документів, повороту виконання рішення, постанови.
bigmir)net TOP 100