Реклама на сайте Связаться с нами

О. В. Старцев

Підприємницьке право

Навчальний посібник

Київ
Істина
2006

На главную
Підприємницьке право. Старцев О. В.
2.1.2.4. Колективне сільськогосподарське підприємство.
Правову базу для існування колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) складають ГК України, Земельний кодекс України, а також закони України від 7 лютого 1991 р. № 697-12 "Про власність" та від 14 лютого 1992 р. № 2114-XII "Про колективне сільськогосподарське підприємство".
Стаття 93 ГК України передбачає як вид підприємств колективної власності існування "інших підприємств, передбачених законом". Саме до таких належать КСП, правовий статус яких визначається окремим законодавчим актом - Законом України "Про колективне сільськогосподарське підприємство".
Поняття КСП.
Згідно зі ст. 1 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" КСП є добровільним об'єднанням громадян у самостійне підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів і діє на засадах підприємництва та самоврядування.
Характеристика КСП.
1. КСП є добровільним об'єднанням громадян. Іншими словами, членами КСП можуть бути лише фізичні, а, відтак, не можуть бути юридичні особи.
Слід зауважити, що Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство", на відміну від Закону України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР "Про сільськогосподарську кооперацію", не виокремлює засновників та членів підприємства. Частина 2 ст. 5 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" зазначає, що членами підприємства можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку, визнають і виконують його статут. Зважаючи на те, що ЦК України не передбачає особливостей надання цивільної дієздатності при створенні підприємства у сфері сільського господарства, вважаємо, що засновниками КСП можуть виступати лише особи з повною дієздатністю, а його членами - особи з 16-річного віку, як це передбачено Законом України "Про колективне сільськогосподарське підприємство".
2. Громадяни - члени КСП об'єднуються "у самостійне підприємство". Це положення конкретизується у ч. 2 ст. 1 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" - КСП є юридичною особою, має поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку і печатку зі своїм найменуванням - "самостійним", повноправним суб'єктом господарювання на ринку. Преамбулою Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" гарантується недопустимість втручання держави у здійснення господарських функцій КСП, обмеження його прав та інтересів з боку органів державної влади і управління, забезпечуються рівні права КСП з державними підприємствами, фермерськими господарствами, іншими суб'єктами господарювання.
3. КСП створюється для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів. Тим самим законодавець підкреслює, що у формі КСП втілюється спільна праця його членів. Крім того, це положення опосередковано вказує на обов'язковість трудової участі членів КСП в його діяльності.
Положення Закону щодо того, що КСП здійснює "спільне виробництво сільськогосподарської продукції і товарів" не означає обмеження його діяльності лише виробництвом. Стаття 13 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" надає йому досить широкі повноваження у здійсненні господарської діяльності. Так, КСП самостійно визначає напрями сільськогосподарського виробництва, його структуру і обсяг, самостійно розпоряджається виробленою продукцією та доходами, здійснює будь-яку діяльність, що не суперечить законодавству України; має право кооперуватися з промисловими підприємствами та установами при переробці сільськогосподарської продукції, виготовленні промислових та інших товарів, розширенні сфери соціально-культурного, комунально-побутового обслуговування сільського населення, підготовці і перепідготовці кадрів; бере участь у приватизації переробних, агросервісних та інших державних підприємств; користується іншими повноваженнями, наданими йому законодавством.
4. КСП діє на засадах підприємництва та самоврядування. Це означає, що КСП є суб'єктом підприємницької діяльності, підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому Законом України від 15 травня 2003 р. № 755-ІУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", на нього поширюються всі інші положення законодавства стосовно підприємницької діяльності, "засади" (принципи - див. ст. 44 ГК України) тощо.
Згідно зі ст. 22 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" самоврядування в КСП забезпечується на основі права членів підприємства брати участь у вирішенні всіх питань його діяльності, виборності та підзвітності виконавчо-розпорядчих органів, обов'язковості рішень, прийнятих більшістю, для всіх членів підприємства.
Вищим органом самоврядування у КСП є загальні збори його членів або збори уповноважених. У період між зборами справами підприємства керує правління. Повноваження загальних зборів (зборів уповноважених) і правління визначаються статутом підприємства.
До компетенції загальних зборів (зборів уповноважених) КСП належить:
- прийняття статуту КСП, внесення до нього змін та доповнень;
- вирішення питань про обрання правління, його голови та ревізійної комісії;
- прийняття рішень про реорганізацію і ліквідацію підприємства, про його участь в акціонерних товариствах, корпораціях, асоціаціях, концернах та інших об'єднаннях;
- вирішення інших важливих питань діяльності КСП.
5. КСП діє на основі статуту, в якому вказуються найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, порядок вступу до підприємства і припинення членства в ньому, принципи формування спільної власності та права членів щодо неї, порядок розподілу прибутку, отриманого від операцій із цінними паперами, загальні права та обов'язки членів підприємства; передбачаються органи самоврядування, порядок їх формування та компетенція, права та обов'язки підприємства і його членів щодо використання й охорони земель, водних та інших природних ресурсів, виробничо-господарської, фінансової і трудової діяльності, питання оплати та охорони праці, соціальні гарантії, умови і порядок реорганізації та ліквідації підприємства.
Статут КСП може містити й інші положення, що не суперечать законодавству України.