Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 2. Голова апеляційного суду та його заступники
Повноваження голови апеляційного суду визначено в Законі України "Про судоустрій України" (ст. 28). Так, зокрема, він:
- здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
- розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;
- на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи припинення повноважень судді видає відповідний наказ; утворює судові палати та вносить на затвердження президії суду їхній персональний склад;
- організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання й головує на засіданнях президії;
- організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
- приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця в порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення й накладає дисциплінарні стягнення;
- організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату відповідного суду;
- подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
- представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;
- вносить пропозиції Голові Верховного Суду України чи голові відповідного вищого спеціалізованого суду щодо кандидатур для призначення на посади голів місцевих судів та їхніх заступників;
- здійснює інші передбачені законом повноваження. Перший заступник голови апеляційного суду здійснює організаційне керівництво роботою структурних підрозділів суду та виконує інші обов'язки, визначені головою суду.
Заступник голови апеляційного суду (ст. 29 Закону) - голова судової палати:
- організовує роботу відповідної судової палати;
- формує колегії суддів для розгляду справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів;
- організовує ведення судової статистики, аналіз і узагальнення судової практики в справах, віднесених до компетенції палати;
- має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
- інформує президію суду про діяльність судової палати;
- здійснює інші передбачені законом повноваження. Голова апеляційного суду та його заступники здійснюють також функції судді і беруть участь у здійсненні правосуддя.