Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 3. Голова Верховного Суду України та його заступники
Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України. Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з неї Пленум Верховного Суду України шляхом таємного голосування. Обраним на посаду Голови Верховного Суду України вважають кандидата, за якого подано більшість голосів від загального складу Пленуму. Обрання Голови Верховного Суду України затверджують, на підставі протоколу таємного голосування постановою Пленуму. Голова Верховного Суду України не може бути обраний на цю посаду більш ніж на два строки підряд.
До компетенції Голови Верховного Суду України належить вирішення таких питань:
- організація діяльності Верховного Суду України;
- розподіл обов'язків між заступниками Голови Верховного Суду України;
- організація роботи Президії та скликання Пленуму Верховного Суду України, внесення питань на їх розгляд і головування на їх засіданнях;
Голова Верховного Суду України:
- може головувати в судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України під час розгляду будь-якої справи;
- погоджує відповідно до Закону "Про судоустрій України" подання щодо утворення та ліквідації судів загальної юрисдикції;
- вносить подання про призначення та обрання, а також звільнення з посади суддів судів загальної юрисдикції та вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади у випадках і порядку, передбачених Законом "Про судоустрій"; вносить подання до відповідної кваліфікаційної комісії про надання висновку щодо можливості обрання або призначення суддів на посади;
- на підставі актів про обрання суддею Верховного Суду України або припинення повноважень суддів видає відповідний наказ;
- вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо кількості суддів у складі Президії Верховного Суду України й у складі судових палат Верховного Суду України; вносить пропозиції Президії Верховного Суду України щодо персонального складу судових палат;
- вносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про проведення кваліфікаційної атестації суддів відповідних судів;
- вносить Президенту України подання про затвердження переліку штатних посад військових суддів і відповідних цим посадам військових звань, а також про присвоєння відповідно до закону військових звань військовим суддям;
- організовує фінансування та здійснює керівництво організаційним забезпеченням діяльності Верховного Суду України, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України;
- затверджує положення про структурні підрозділи Верховного Суду України;
- керує організацією роботи судових палат; здійснює керівництво роботою апарату Верховного Суду України, приймає на роботу та звільняє працівників апарату, присвоює їм ранги державного службовця в установленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;
- інформує Пленум і Президію Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;
- представляє Верховний Суд України та систему судів загальної юрисдикції у зносинах з іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, а також з судовими органами інших держав міжнародними організаціями;
- здійснює інші передбачені законом повноваження, (ст. 50 Закону "Про судоустрій України").
Голова Верховного Суду України має Першого заступника та заступників, яких згідно зі ст. 52 Закону України "Про судоустрій України" наділено такими повноваженнями:
- можуть головувати в судових засіданнях палат і колегій суддів Верховного Суду України, бути доповідачами в конкретних судових справах;
- організовують роботу відповідних судових палат;
- у межах своїх повноважень видають накази й розпорядження;
- здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату Верховного Суду України;
- виконують інші обов'язки, визначені розпорядженням Голови Верховного Суду України.
Перший заступник Голови Верховного Суду України за відсутності Голови Верховного Суду України здійснює його повноваження, а за відсутності Першого заступника - заступник Голови Верховного Суду України, який має більший суддівський стаж.