Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 2. Інші правоохоронні органи України
До правоохоронних органів належать також інші органи державної виконавчої влади, на які законом покладено здійснення однієї чи кількох із таких правоохоронних функцій, як:
- охорона державної безпеки, громадського порядку, майна фізичних і юридичних осіб;
- контроль за дотриманням нормативних актів в окремих сферах державного управління;
- виявлення фактів вчинення злочинів і адміністративних правопорушень та інформування про них державних органів, уповноважених порушувати кримінальні справи, вести дізнання та попереднє розслідування, а також виносити рішення про застосування заходів адміністративного стягнення;
- припинення злочинів і адміністративних правопорушень, затримання за наявності підстав осіб, що їх учинили;
- розгляд матеріалів про адміністративні правопорушення, винесення рішення про застосування до осіб, винних у вчиненні їх, адміністративного стягнення і виконання рішень про накладення адміністративних стягнень. Відмітною рисою цих органів є те, що поряд із правоохоронними вони виконують також організаційно-управлінські, контрольно-перевірочні та правороз'яснювальні функції, їх керівні органи є органами центральної виконавчої влади із так званим спеціальним статусом. До них належать митні органи, органи охорони державного кордону, органи рибоохорони, органи державної лісової охорони, Антимонопольний комітет України, а також інші органи, які беруть безпосередню участь у здійсненні правоохоронних функцій. До правоохоронних органів можуть також бути віднесені Управління державної охорони України, органи виконання кримінальних покарань, державна контрольно-ревізійна служба, а також інспекційні органи, що здійснюють правозастосувальні дії і робота їхнього персоналу пов'язана із високим професійним ризиком і на них поширюється законодавство про державну службу в Україні. До таких органів належать Санітарно-епідеміологічна служба, Державна екологічна інспекція, Головна державна інспекція з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою, органи захисту прав споживачів, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю.
Митні органи України становлять систему органів управління митною справою (митну систему). До неї входять Державний митний комітет України, територіальні митні управління, митниці та інші митні установи. Посадовим особам митних органів України присвоюються спеціальні звання, що встановлюються законами України. Вони виконують такі правоохоронні функції:
- контроль за додержанням законодавства України про митну справу та виявлення фактів порушення митних правил і чинного законодавства під час перетинання митного кордону завдяки проведенню огляду речей, особистого огляду тощо;
- припинення правопорушень і злочинів (контрабанди тощо), затримання винних осіб;
- провадження адміністративних справ, накладення адміністративних стягнень.
Діяльність митних органів регулюється Митним кодексом України.
Прикордонні війська України є державним правоохоронним органом, що має забезпечувати недоторканність державного кордону України на суходолі, морі, річках, озерах та інших водоймах України, а також охороняти виключну (морську) економічну зону України. Правову основу діяльності Прикордонних військ України становить Закон України "Про прикордонні війська України". Центральним органом управління Прикордонних військ України є Адміністрація Державної Прикордонної служби, яка підпорядковується Кабінету Міністрів України. Голова Державного комітету є командувачем Прикордонних військ України. Він призначається і звільняється з посади Президентом України.
Органи охорони державного кордону мають право застосовувати зброю, бойову техніку та спеціальні засоби під час охорони державного кордону України і виключної (морської) економічної зони.
Антимонопольний комітет України є державним органом, покликаним забезпечувати відповідно до його компетенції державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист інтересів підприємців і споживачів від його порушень. У своїй діяльності Антимонопольний комітет України підпорядкований Кабінету Міністрів України. Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та десяти державних уповноважених, з яких призначаються перший заступник та два заступники Голови Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України утворює територіальні відділення. Діяльність Антимонопольного комітету України регулюється Законом України "Про Антимонопольний комітет України".
Державна контрольно-ревізійна служба - є органом державної виконавчої влади, що здійснює контроль у формі ревізій і перевірок за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів і державних валютних фондів. Державна контрольно-ревізійна служба складається з Головного контрольно-ревізійного управління України і територіальних контрольно-ревізійних управлінь, відділів, груп.
На державну контрольно-ревізійну службу покладено здійснення таких правоохоронних функцій:
- проведення ревізії та перевірок фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондів;
- розгляд листів, заяв і скарг громадян про факти порушення законодавства з фінансових питань, інформування про факти крадіжок, розтрат, нецільового використання бюджетних коштів прокуратури та податкової міліції;
- стягування в дохід держави коштів, одержаних міністерствами, відомствами, державними комітетами, державними фондами, підприємствами, установами й організаціями за незаконними угодами, без установлених законом підстав і з порушенням чинного законодавства;
- накладення у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та інших службових осіб підприємств, установ і організацій адміністративних стягнень і фінансових санкцій.
Діяльність державної контрольно-ревізійної служби регулюється Законом України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".
Управління державної охорони - це правоохоронний орган спеціального призначення, що здійснює систему організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів з метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб і об'єктів державного значення. Управління державної охорони підпорядковане Президентові України та підконтрольне Верховній Раді України. Правовий статус і компетенцію Управління державної охорони визначено Законом України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб".
Державний департамент України з питань виконання покарань є центральним органом виконавчої влади, який безпосередньо реалізує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Статус цього органу визначений Кримінально-виконавчим кодексом України. До складу органів виконання покарань належать територіальні управління Держдепартаменту з виконання покарань, кримінально-виконавча інспекція (яка займається організацією виконання громадських і виправних робіт, а також кримінального покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю), а також установи виконання покарань, такі як арештні дома, установи виконання покарань відкритого типу (виправні центри) і установи виконання покарань закритого типу (виправні колонії).
Органи виконання покарань реалізують у своїй діяльності порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави. Вони здійснюють це шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Одним із головних завдань також є запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими. Підставою виконання і відбування покарання є вирок суду, який набрав законної сили, інші рішення суду, а також закон України про амністію та акт помилування. (Виправлення - це процес позитивних змін, які відбуваються в особистості засудженого, які свідчать про наявну готовність до самокерованої правослухняної поведінки, а ресоціалізація - це свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві. Див.: Кримінально-виконавчий кодекс України, ст. 6.) Органи захисту прав споживачів - це система органів державної виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів у центральних і місцевих органах державної виконавчої влади та суб'єктами господарювання - підприємствами (їх об'єднаннями), установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами-підприємцями та іноземними юридичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів.
До цієї системи входять Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України), якій є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом та його регіональні управління. Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Держспоживстандарт України, його органи на місцях наділено такими повноваженнями контрольно-інспекційного характеру:
- давати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;
- перевіряти у суб'єктів господарювання сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, якість товарів (робіт, послуг), додержання обов'язкових вимог щодо безпеки товарів (робіт, послуг), а також додержання правил торгівлі та надання послуг;
- припиняти відвантаження і реалізацію товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів, до усунення суб'єктами господарювання виявлених вад;
- забороняти суб'єктам господарювання реалізацію споживачам товарів (виконання робіт, надання послуг) у випадках, передбачених законом, вилучати неякісні товари, документи, інші предмети, що свідчать про порушення прав споживачів;
- подавати до суду позови про захист прав споживачів;
- передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки злочину, органам дізнання чи попереднього слідства;
- накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, фінансові й адміністративні стягнення.
Окрему групу правоохоронних органів складають спеціалізовані підрозділи галузевих органів державної виконавчої влади (міністерств і державних комітетів), на які покладено здійснення правоохоронних функцій в окремій галузі народного господарства.
До них належать: Державна інспекція рибоохорони Головрибводгоспу (Державного комітету рибного господарства); Державна лісова охорона системи Державного комітету України з деревообробної промисловості, Державна екологічна інспекція Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров'я України, Державна архітектурно-будівельна інспекція у складі Держкоммістобудування та деякі інші.
Хоча усі ці органи діють у різних сферах народного господарства, правоохоронні функції їх значною мірою збігаються - вони здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства, встановлених норм і правил у своїй сфері; виявляють правопорушення і злочини, припиняють їх, затримують правопорушників, Інформують про них компетентні правоохоронні органи, застосовують примусові заходи впливу щодо правопорушників (складають протоколи і розглядають справи про адміністративні правопорушення, накладають адміністративні стягнення, призупиняють діяльність тощо); подають позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних через порушення законодавства.