Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 1. Організація та завдання органів юстиції
Система органів юстиції за час свого існування змінювалася залежно від завдань, які на неї покладали. Історія становлення та розвитку органів юстиції в Україні налічує понад 85 років - від створення Міністерства судових справ і Народного секретарства юстиції до сучасного центрального органу виконавчої влади - Міністерства юстиції з його складною розвинутою структурою підрозділів, державних служб, інститутів та підприємств.
Проголошення незалежності України, здійснення політичної, правової та економічної реформ зумовили необхідність кардинальних змін пріоритетів у діяльності Мін'юсту, значного розширення його повноважень, покладення на нього нових функцій, що відповідно привело до суттєвих структурних перетворень і змін у центральному апараті. Так, з 1992 року на Мін'юст покладено обов'язки з організаційного та кадрового забезпечення діяльності військових судів, а також судів, які здійснюють правосуддя на особливо режимних об'єктах. Аз 1993 року розпочато реєстрацію благодійних фондів і державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління й контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або актів, що мають міжвідомчий характер. З 1994 року установи Мін'юсту здійснюють експертне забезпечення правосуддя.
У сучасному стані система органів юстиції включає: Міністерство юстиції України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим; обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції; районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного значення) управління юстиції.
Законодавчу основу організації діяльності органів юстиції складають Конституція, закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції України, згідно з якими органи юстиції здійснюють захист основ конституційного ладу, прав і свобод людини та громадянина.
Зокрема, органи юстиції виконують такі державні завдання:
- здійснюють правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи;
- організують роботу з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та забезпечення дотримання принципів і норм міжнародного права в процесі нормотворчої діяльності;
- проводять державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються прав, свобод й законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер органів виконавчої влади;
- впроваджують систематизацію та кодифікацію законодавства України;
- координують правову роботу й правову освіту громадян; сприяють розвитку правової науки, формуванню у громадян правового світогляду;
- забезпечують інформатизацію з правових питань життя держави та суспільства;
- здійснюють примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);
- організують судові та інші експертизи;
- крім того, органи юстиції представляють інтереси України як держави, Президента України й Кабінету Міністрів України в судах України та іноземних державах, міжнародних судових органах і установах;
- організують роботу нотаріату;
- забезпечують роботу органів державної реєстрації актів цивільного стану громадян України.
У листопаді 2003 року в першому читанні прийнято Закон України "Про органи юстиції, яким передбачено на законодавчому рівні відзначити правовий статус органів юстиції. Проектом запропоновано закріпити за органами юстиції низку нових функцій, серед яких особливе значення мають: державна реєстрація нормативно-правових актів, які регулюють права, свободи й законні інтереси громадян або мають характер взаємин між органами місцевого самоврядування та інших органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації; офіційне видання нормативно-правових актів органів державної влади та збірників актів законодавства України; забезпечення виконання кримінальних покарань; державне регулювання адвокатури.
Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України, що є центральним органом держави, діяльність якого спрямовано на реалізацію державної правової політики, утвердження демократичних засад розвитку суспільства, верховенства права, принципів справедливості та гуманізму, захисту прав і свобод людини, становлення громадянського суспільства.
До складу Міністерства юстиції України входять обласні, районні та міські управління юстиції; районні та міські відділи державної виконавчої служби, районні та міські відділи реєстрації актів цивільного стану (назву яких змінено в зв'язку з прийняттям і вступом у дію з 1 січня 2004 року Сімейного кодексу України); районні та міські державні нотаріальні контори; обласні нотаріальні архіви; обласні філії Державного підприємства "Інформаційний центр"; обласні філії спеціалізованого державного підприємства "Укрспец'юст";
науково-дослідні інститути судових експертиз; Центральний і Лівобережний відділи реєстрації шлюбів (м. Київ); Центр європейського та порівняльного права (м. Київ); Центр правової реформи та законопроектних робіт (м. Київ); Центр підвищення кваліфікації працівників юстиції (у містах Києві та Харкові); Державний комітет у справах релігій (м. Київ); Головне державне об'єднання правової інформації та пропаганди правових знань (м. Київ).
Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції (далі - територіальні органи Міністертства юстиції України) утворює Кабінет Міністрів України, й підпорядковуються вони Міністерству юстиції України.
Нині створено Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 24 обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, 745 районних і міських управлінь юстиції, розроблено нормативно-правову базу забезпечення їхнього належного функціонування.
Згідно з Положенням про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 5 лютого 1999 року № 9/5, ці установи є територіальними органами Мін'юсту й підпорядковуються Мін'юсту та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції.
Територіальні органи Міністерства юстиції України виконують на місцевому рівні покладені на Міністерство юстиції України завдання й функції та діють на підставі положень, затверджених наказами Міністерства юстиції України.
Структурними підрозділами управлінь юстиції є відділи державної виконавчої служби та відділи реєстрації актів цивільного стану. Керівники зазначених відділів є заступниками начальників управлінь юстиції. Керівників управлінь юстиції на місцях призначає на посаду Міністр юстиції за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій.
У свою чергу, органи державної виконавчої служби забезпечують відновлення порушених прав людини й громадянина, юридичних осіб, інтересів держави шляхом своєчасного, повного й неупередженого примусового виконання рішень судів та інших органів і посадових осіб, статус яких визначено Законом України "Про державну виконавчу службу".
Щодо відділів реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, то вони проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, зміни імені, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів цивільного стану та в установленому порядку зберігають книги реєстрації актів цивільного стану. Основними завданнями цих відділів є:
- забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів цивільного стану відповідно до чинного законодавства;
- забезпечення в межах визначеної компетенції охорони особистих і майнових прав громадян.
Відділ очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє з неї начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського, Севастопольського міського управління юстиції за поданням начальника районного, районного в місті, міського (міст обласного значення) управління юстиції з дотриманням вимог ст. 10 Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану".
До структури органів юстиції належать також органи нотаріату. Повноваження цих органів визначено в Законі України "Про нотаріат". Основними завданнями діяльності цього підприємства є забезпечення належного зберігання вилученого державними виконавцями майна, організація й проведення аукціонів з його продажу, реалізація цього майна на комісійних та інших договірних засадах. Певні правозахисні функції щодо надання юридичної допомоги виконує державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції. Його головні функції визначено постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1272. Відповідно до цієї постанови державне підприємство "Інформаційний центр" - це адміністратор реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін'юсту. Підприємство "Інформаційний центр" є адміністратором Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Єдиного реєстру доручень, засвідчених у нотаріальному порядку, Єдиного реєстру нотаріусів, Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного державного реєстру об'єднань громадян і благодійних організацій тощо. Міністерство юстиції України, урядові органи та його територіальні органи є юридичними особами, що мають самостійні баланси, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки й штампи, відповідні бланки документування. Отже, система органів юстиції склалася відповідно до державних завдань, які покладені на українську юстицію.