Реклама на сайте Связаться с нами

В. Т. Маляренко

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2007

На главную
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В. Т.
§ 2. Основні функції (компетенція) органів юстиції
Органи юстиції традиційно належать до правозастосовних органів нашої держави.
Враховуючи те, що діяльність юстиції межує з виконанням правоохоронних дій (охорона прав; відновлення порушеного права або виконання покарань; захист конституційного порядку й національної безпеки; підтримання правопорядку; забезпечення стану законності), органи юстиції, безумовно, мають вплив на систему забезпечення прав і свобод людини.
Якщо розглядати правоохоронну діяльність органів юстиції, то вони виконують два види дій: правозабезпечення та правовідновлення. Основні функції органів юстиції полягають у: а) діяльності з юридичної допомоги; б) діяльності з виконання рішень (вироків), постанов судових органів.
До органів юстиції звертаються дедалі більше громадян. З метою допомогти громадянам, у першу чергу малозабезпеченим, створено близько двох тисяч громадських приймалень.
Для реалізації державних завдань до компетенції Міністерства юстиції України належать:
- розробка проектів нормативно-правових актів;
- розробка за пропозиціями центральних органів виконавчої влади проектів програм розвитку законодавства й планів нормо-творчих робіт, координація та контроль за їх виконанням;
- державне замовлення робіт із підготовки проектів нормативно-правових актів, передбачених планами нормотворчих робіт;
- адаптація законодавства Європейського Союзу до законодавства України, розробка за пропозиціями центральних органів виконавчої влади щорічних планів роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, контроль за цією роботою;
- проведення за дорученням Кабінету Міністрів України правової експертизи прийнятих Верховною Радою України законів, які подають на підпис Президентові України;
- проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, які подають на розгляд Верховній Раді України, Президентові України, Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо їхньої відповідності Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, в тому числі чинним міжнародним договорам України, вимогам техніки нормотворення й основним положенням законодавства Європейського Союзу;
- підготовка пропозицій за участю центральних органів виконавчої влади щодо вдосконалення законодавства України;
- підготовка пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України з правових питань або набуття членства України в чинних міжнародних договорах;
- проведення правової експертизи на відповідність Конституції та законам України, проектам міжнародних договорів України, підготовка висновків щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами України, а також юридичних висновків, інших матеріалів, передбачених міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України, які необхідні для набрання ними чинності;
- підготовка пропозицій щодо приведення законодавства України відповідно до норм міжнародного права, зокрема, принципів і стандартів ООН, Ради Європи, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
- здійснення інших функцій відповідно до законодавства. До компетенції Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції належать:
1) узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх до Міністерства юстиції України;
2) здійснення в межах компетенції обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства відповідно до Єдиного класифікатора галузей законодавства України;
3) здійснення інших функцій відповідно до законодавства. До компетенції районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції належать:
1) узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції;
2) здійснення діяльності з юридичної допомоги, а саме: розвиток правової інформатизації населення, формування масового правового світогляду.
Важливого значення набула законопроектна робота. Так, наприклад, за 1998 рік підготовлено лише 51 законопроект, а в 2003 році - вже більше 130.
За 1998 рік за дорученням Президента України Міністерством юстиції проведено 2722 правові експертизи проектів нормативно-правових актів, опрацьовано 1814 проектів міжнародних договорів. У 2003 році ці показники збільшилися майже удвічі.
У сфері державної реєстрації нормативно-правових актів органи юстиції:
- здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, ведуть державний реєстр цих актів;
- контролюють і координують здійснення державної реєстрації територіальними органами Міністерства юстиції України нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування;
- скасовують рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;
- узагальнюють стан виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів і подають відповідну інформацію Президентові України та Кабінету Міністрів України.
У сфері систематизації законодавства та інформаційно-правової діяльності органи юстиції:
- систематизують законодавство України, готують пропозиції щодо його кодифікації; ведуть Єдиний класифікатор галузей законодавства України;
- видають збірники актів законодавства, інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", коментарі до законів і кодексів України, беруть участь у виданні журналів і газет загально-правового характеру;
- здійснюють облік, зберігання та підтримання в контрольному стані акти законодавства;
- опубліковують нормативно-правові акти органів державної влади, міжнародні договори України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
У сфері координації правової роботи з органами виконавчої влади органи юстиції:
- здійснюють методичне керівництво, координацію правової роботи, перевірку стану цієї роботи, розроблення рекомендацій щодо її вдосконалення;
- проводять правову експертизу нормативно-правових актів;
- погоджують в установленому законодавством порядку призначення керівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади, беруть участь у проведенні їх атестації, підвищенні кваліфікації працівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади.
У сфері державної реєстрації та легалізації об'єднань громадян органи юстиції:
- легалізують всеукраїнські об'єднання громадян і їх спілок, реєструють політичні партії, міжнародні громадські організації, відділення, філії, представництва та інші структурні осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні;
- реєструють всеукраїнські і міжнародні благодійні організації, всеукраїнські творчі спілки, торгово-промислові палати України, всеукраїнські професійні спілки і їх об'єднання;
- реєструють символіку об'єднань громадян і благодійних організацій;
- ведуть відповідні державні реєстри. У сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно органи юстиції:
- реєструють права на нерухоме майно, здійснюють контроль, координацію та нормативно-методичне забезпечення цієї діяльності;
- ведуть відповідні державні реєстри.
Організацію виконання функцій в сфері забезпечення виконання покарань має здійснювати Державний департамент з питань виконання покарань.
Державний департамент з питань виконання покарань у сфері забезпечення виконання кримінальних покарань:
1) бере участь у формуванні та здійсненні єдиної державної політики в сфері виконання кримінальних покарань;
2) забезпечує виконання кримінальних покарань і здійснення контролю за виконанням вироків, постанов, ухвал суду;
3) організовує роботу із забезпечення безпеки та правопорядку в органах і установах виконання покарань, проведення дізнання в справах про злочини, вчинені в цих органах і установах, здійснення оперативно-розшукової діяльності;
4) організовує застосування передбачених законом засобів виправлення та перевиховання засуджених; здійснює інші повноваження, що належать до його компетенції.
До компетенції Міністерства юстиції України в сфері представництва інтересів держави Україна, Президента України, Кабінету Міністрів України в судах України та закордонних юрисдикційних органах належать:
1) організація та безпосереднє представлення інтересів Президента України й Кабінету Міністрів України під час розгляду справ судами України;
2) захист прав та інтересів держави Україна, Президента України й Кабінету Міністрів України в закордонних юрисдикційних органах, у тому числі за їхніми позовами (скаргами, зверненнями);
3) координація діяльності заінтересованих органів і організацій, юридичних та фізичних осіб, яких залучають для захисту прав та інтересів держави Україна, Президента України й Кабінету Міністрів України в закордонних юрисдикційних органах;
4) погодження пропозицій Міністерства закордонних справ України щодо шляхів забезпечення імунітету України в справах, порушених за позовами до неї в закордонних юрисдикційних органах, а також щодо визначення відповідального органу за захист прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних органах, коли відповідальним органом не є Міністерство юстиції України;
5) залучення юридичних радників, у тому числі іноземних, у випадках, коли відповідальним органом за здійснення захисту прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних органах не є Міністерство юстиції України;
6) узагальнення інформації про пред'явлення в закордонних юрисдикційних органах позовів до України та про хід розгляду в закордонних юрисдикційних органах позовів до України;
7) підготовка разом із Міністерством закордонних справ України спільного висновку про наявність порушень міжнародного права в ухвалених судовими або арбітражними органами іноземної держави рішеннях проти України;
8) участь у розробленні відповідних заходів до іноземної держави, її майна в разі тривалого порушення норм і принципів міжнародного права щодо України тощо.
Організацію виконання функцій Міністерства юстиції України в сфері представництва інтересів держави в Європейському Суді з прав людини здійснює Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини.
Положення про Уповноваженого в справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини затверджує Кабінет Міністрів України.
До компетенції органів юстиції в сфері діяльності нотаріату належать:
- організація роботи нотаріату, забезпечення державного контролю за здійсненням нотаріальної діяльності;
- прийняття рішень про відкриття, ліквідацію та організацію матеріально-технічного забезпечення державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, перевірка їх діяльності та її вдосконалення;
- забезпечення контролю за законністю вчинення нотаріальних дій нотаріусами;
- видання та анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю, організація реєстрації приватної нотаріальної діяльності;
- затвердження зразків і описів спеціальних бланків нотаріальних документів, гербових печаток державних і приватних нотаріусів та встановлення порядку їх виготовлення й постачання;
- організація контролю за використанням спеціальних бланків нотаріальних документів;
- ведення відповідних державних реєстрів тощо. До компетенції органів юстиції України в сфері державних органів реєстрації актів цивільного стану належать:
- забезпечення реєстрації актів цивільного стану;
- безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю державних органів реєстрації актів цивільного стану;
- здійснення підготовки та засвідчення документів, оформлених державними органами реєстрації актів цивільного стану України для їх використання за кордоном;
- забезпечення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та контроль за їх використанням;
- матеріально-технічне забезпечення державних органів реєстрації актів цивільного стану.
Одним із важливих напрямів діяльності органів юстиції є діяльність, спрямована на виконання рішень (вироків), постанов судових органів. При цьому органи юстиції організовують заходи щодо своєчасного, повного й неупередженого примусового виконання рішень судових органів.
До компетенції органів юстиції в сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) належать:
- організація своєчасного, повного й неупередженого примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);
- керівництво та контроль за діяльністю органів державної виконавчої служби;
- фінансове та матеріально-технічне забезпечення органів державної виконавчої служби;
- здійснення нормативно-методичного забезпечення діяльності органів державної виконавчої служби, в тому числі надання роз'яснень і рекомендацій щодо виконання державними виконавцями рішень у порядку, встановленому законом;
- узагальнення статистичної звітності про роботу органів державної виконавчої служби.
Виконання покладених завдань у цьому плані виявляється в здійсненні добору кадрів, методичному керівництві діяльністю державних виконавців, підвищенні їхнього професійного рівня, фінансовому й матеріально-технічному забезпеченні органів державної виконавчої служби, розгляді скарг на дії державних виконавців. Органи юстиції організовують виконання законів і здійснюють керівництво відділами державної виконавчої служби, координують і контролюють їх діяльність; організовують професійну підготовку й атестацію державних виконавців; заохочують їх за успіхи в роботі та накладають стягнення за порушення трудової дисципліни.
Відповідно до виконуваних функцій до діяльності органів юстиції:
- залучаються вчені та спеціалісти;
- утворюються в разі потреби комісії та експертні групи, залучаються на договірній основі фахівців для підготовки проектів актів законодавства, здійснення їх експертизи та надання консультацій;
- вони одержують в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи й матеріали, а від органів статистики - статистичні дані для виконання своїх завдань;
- перевіряють в центральних і місцевих органах виконавчої влади, установах та організаціях додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб. Відповідно органи юстиції мають право:
- скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій;
- залучати до перевірок з питань організаційного забезпечення діяльності та діловодства судів (крім Верховного Суду України та господарських судів) голів і заступників голів інших судів або суддів, які перебувають у резерві на ці посади;
- разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контролювати цільове використання державних коштів, виділених на реалізацію прийнятих програм, проектів, заходів, а також міжнародних програм.