Реклама на сайте Связаться с нами

П. М. Леоненко, П. І. Юхименко

Економічна історія

Навчальний посібник

Київ
Знання-Прес
2004

На главную
Економічна історія — наука відносно молода. Вона зародилася в XVI ст. Однак лише з розвитком капіталізму економічна історія набула статусу науки. У середині XIX ст. економічна історія сформувалась у самостійну галузь економічного знання. Біля її джерел стояли економісти багатьох країн. В останній третині XIX ст. в окремих вузах Європи та США економічна історія почала викладатися в лекційних курсах. В Україні вперше такий курс прочитав професор Харківського університету В. Ф. Левитський. Предметом науки вчені другої половини XIX ст. вважали еволюцію господарської діяльності народів від первісної епохи до сучасності. За більше ніж 150 років існування науки змінилося кілька її назв: історія господарського побуту, історія народного господарства, історія економіки. В Україні в останнє десятиліття прижилася назва "економічна історія". На думку авторів пропонованого видання, економічна історія — це наука, яка вивчає економічне життя людей в усій його багатогранності з найдавніших часів до наших днів. Економічна історія — самостійна наука, особлива система знань, що розвивається і використовує загальні й специфічні, економічні та історичні методи пізнання. Вона розвивається в тісному взаємозв'язку з економічною теорією, під її вирішальним впливом. Економічна історія повною мірою виконує функцію прогнозування. Адже досліджуючи те чи інше явище в економіці, необхідно не лише точно встановити, а і якомога вірогідніше передбачити його майбутній розвиток. А це можна зробити, спираючись лише на минуле. Економічна історія — це історія постійного руху, змін, зрушень у структурі економіки. Вона вивчає минуле, а також аналізує поточну економічну діяльність. Завдання економічної історії — розширити світогляд, сформувати економічну культуру майбутнього економіста. Економічна історія незалежно від того, чи можна її використовувати для безпосередньої перевірки економічних законів або визначення правильності (хибності) економічної політики, являє собою колективну пам'ять і є джерелом народної мудрості. Економічна історія виконує не лише світоглядну, а й важливу гуманістичну функцію — навчає економіста, менеджера, що будь-яке господарське рішення має як господарське вираження, так і конкретну політичну і моральну ціну. У процесі навчання економічна історія на конкретних прикладах допомагає засвоїти економічну термінологію, формує економічне мислення, надає йому реалізму, історизму і масштабності. Не варто перебільшувати роль економічної історії при підготовці фахівців, як це робили представники німецької історичної школи, які заявляли, що історія має переважати в економічній освіті. Однак не можна зводити її до ролі "додатка" до загальнопрофесійних і спеціальних економічних дисциплін. Слід зважити на зарубіжний досвід, де економічна історія в більшості вищих навчальних закладів стала необхідною складовою частиною професійної підготовки не лише економістів, а і юристів, політологів, соціологів тощо.

Анотація
Вступ

Зміст

Розділ 1. Економіка стародавнього світу

Економіка стародавнього світу: загальна характеристика епохи
Основні етапи розвитку й особливості господарства первісного суспільства
Господарство держав Месопотамії
Соціально-економічний розвиток Стародавнього Єгипту
Господарство та соціально-економічні відносини Стародавнього Китаю
Особливості економічного розвитку Стародавньої Індії

Розділ 2. Економіка античності

Економіка античності: загальна характеристика епохи
Економічний розвиток Стародавньої Греції
Еволюція рабовласницького способу виробництва в Стародавньому Римі

Розділ 3. Економіка середньовіччя

Економіка середньовіччя: загальна характеристика епохи
Розвиток феодалізму в Західній Європі
Міста Західної Європи у XI—XV ст. і їхня економічна роль
Економічний розвиток українських земель в епоху середньовіччя (V—XVI ст.)
Становлення феодальних відносин у Китаї і Японії
Розвиток феодальних відносин у Візантії та Індії (V—XV ст.)
Розвиток міста у Візантії та Індії в період становлення феодалізму (V—XV ст.)

Розділ 4. Економіка епохи первісного нагромадження капіталу

Економіка епохи первісного нагромадження капіталу: загальна характеристика
Розвиток товарно-грошових відносин і зародження капіталістичного виробництва
Розклад феодалізму і умови виникнення капіталістичного способу виробництва
Великі географічні відкриття та їхній вплив на економічний розвиток Європи
Первісне нагромадження капіталу як вихідна точка становлення капіталізму
Особливості становлення капіталістичного виробництва в Голландії
Перехід до капіталістичного господарства в Англії
Відмінність рис генезису капіталізму у Франції і в німецьких князівствах
Господарство українських земель у XVII—XVIII ст.

Розділ 5. Економіка в епоху вільної конкуренції

Економіка в епоху вільної конкуренції: загальна характеристика
Промисловий переворот і індустріалізація в Англії
Промисловий переворот у Франції
Особливості промислового перевороту в Німеччині
Промисловий переворот і розвиток капіталізму в Україні
Переселенський капіталізм США
Революційно-реформістський шлях становлення промислового капіталізму в Японії

Розділ 6. Економіка монополістичного капіталізму

Економіка монополістичного капіталізму: загальна характеристика епохи

Еволюція промислового капіталізму в другій половині XIX—XX ст.

Друга технологічна революція і розвиток світових продуктивних сил (кінець XIX — початок XX ст.)
Особливості становлення монополістичного капіталізму в США та Німеччині
Основні чинники промислового відставання Англії і Франції
Становлення індустріального суспільства в Японії
Колоніальна система господарства і становище залежних країн наприкінці XIX — на початку XX ст.

Становлення системи регульованого капіталізму і державного соціалізму (1914—1939)

Ліберально-реформістська модель регульованого капіталізму США
Економічний розвиток Великої Британії і Франції
Тоталітарна модель регульованого капіталізму
Становлення та розвиток державного соціалізму в СРСР

Розділ 7. Основні економічні тенденції розвитку і моделі трансформації світу в епоху соціального ринкового господарства

Основні економічні тенденції розвитку і моделі трансформації світу в епоху соціального ринкового господарства: загальна характеристика епохи
Посилення інтернаціоналізації господарської діяльності та економічної інтеграції
Зростання економічної могутності США
Особливості економічного розвитку провідних європейських країн
Японська модель економічного розвитку в післявоєнний період
Формування індустріального суспільства в країнах Латинської Америки
Економічний розвиток країн, що звільнилися від колоніального панування

Економічний розвиток СРСР у 1945—1991 рр.

Народне господарство СРСР у період 40-х років
Розвиток економіки СРСР у 50—80-х роках


Досвід будівництва державного соціалізму в країнах Східної Європи, Азії і на Кубі

Країни перехідної економіки в 90-х роках XX ст.

Країни перехідної економіки в 90-х роках XX ст.: загальна характеристика
Соціально-економічні перетворення у країнах Центральної та Східної Європи
Розвиток економіки перехідного періоду в країнах Азії і на Кубі
Економіка Росії в період переходу до ринкової моделі господарювання
Економіка України в умовах незалежності


Проблеми входження економіки України у світове господарство

Література з економічної історії