Реклама на сайте Связаться с нами

С. В. Мочерний

Економічна теорія

Навчальний посібник

Київ
Видавничий центр «Академія»
2005

На главную
Систему економічних знань, вироблену людством, формують дві відносно самостійні ланки — політична економія і економічна теорія. Термін «політична економія» виник майже на три століття раніше, ніж «економічна теорія». Економічна теорія — наука, що досліджує дії людей у процесі вибору рідкісних ресурсів для виробництва, обміну, розподілу та споживання різних товарів. Одним з аспектів, які досліджує економічна теорія, є проблема вибору в умовах рідкісності, обмеженості ресурсів і можливостей альтернативних способів використання людиною обмежених економічних благ. Економічна теорія вивчає дії людей, окремих суб'єктів у різних сферах суспільного відтворення, а політична економія — відносини між людьми в процесі праці. Економічна теорія досліджує економічні закони, але вони розглядаються не як об'єктивні, а як закони імовірності. Економічна теорія оперує насамперед такими законами, як закон рідкісності, закон спадного попиту, закон спадної дохідності, закон зменшення віддач та ін. Політична економія більше уваги приділяє з'ясуванню сутності економічних законів, а економічна теорія щодо деяких найбільш фундаментальних понять економічної науки перебуває на рівні поверхових, зовнішніх взаємозалежностей. Політична економія досліджує причинно-наслідкові зв'язки між економічними явищами і процесами, а економічна теорія лише констатує певні висновки й узагальнення, не прагнучи дослідити їх причини. Економічна теорія, порівняно з політичною економією значно більше уваги приділяє з'ясуванню відносин між людиною та речами. Економічна теорія визначальною сферою суспільного відтворення називає обмін, тоді як політична економія — сферу безпосереднього виробництва. Спираючись на зміст понять «політична економія» та «економічна теорія», друга галузь знань повинна значно менше уваги приділяти проблемам економічної політики (а, отже, промислової, наукової, структурної, бюджетної, кредитної, цінової та інших конкретних видів такої політики), оскільки це пов'язано з активною діяльністю держави. Наявні також деякі інші відмінності між цими науками. Сучасна економічна теорія виконує такі основні функції: практичну, пізнавальну, теоретичну і світоглядну. Важливим завданням економічної теорії є вивчення досвіду світового розвитку, запозичення на цій основі найпрогресивніших соціально-економічних форм розвитку світової цивілізації. Отже, економічна теорія є основою економічної політики, обґрунтування правильних дій суб'єктів господарювання у сфері практичної діяльності. Ця функція економічної теорії найповніше виявляється з поділом її на нормативну і позитивну. Навчальний посібник «Економічна теорія» розрахований на студентів вищих навчальних закладів.

Анотація

Зміст

1. Загальні основи економічної теорії

1.1. Предмет і метод економічної теорії

Сутність економічної теорії і політичної економії. Відмінності між цими гілками економічних знань
Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
Економічні закони, категорії і їх класифікація
Метод економічної теорії і його складові елементи

1.2. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії

Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX ст.
Основні напрями сучасної економічної теорії

1.3. Основні критерії і рушійні сили економічного зростання і прогресу

Сутність і критерії економічного зростання і прогресу
Рушійні сили і фактори економічного прогресу
Науково-технічна революція (НТР) і її роль в економічному прогресі
Розвиток сутнісних сил людини як вирішальний фактор соціально-економічного прогресу

2. Товарне виробництво

2.1. Основні форми економічного розвитку. Товарна організація та її роль в еволюції суспільства

Форми суспільного виробництва
Товар і його фактори
Двоїстий характер праці, втіленої в товарі
Розвиток товару і товарного виробництва за сучасних умов
Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
Закони обігу грошей. Інфляція
Закон вартості та його функції

2.2. Сутність, структура, механізм і проблеми розвитку ринку

Сутність і структура ринку
Інфраструктура ринку

2.3. Ринкова рівновага і механізм її досягнення

Закон попиту і закон пропозиції
Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види

2.4. Монополії і конкуренція

Причини виникнення і сутність монополій
Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави

2.5. Ринкова економіка і її еволюція

Сутність ринкової, соціально ринкової і змішаної економіки
Причини виникнення регульованої ринкової системи і головні функції держави
Сутність і структура господарського механізму

3. Теоретичні проблеми мікроекономіки

3.1. Підприємництво і акціонерна власність

Підприємства та їх основні види
Акціонерна власність в економічній системі

3.2. Капітал, витрати виробництва. Ціна і прибуток

Соціально-економічний зміст капіталу
Виробничі фонди підприємства й витрати виробництва
Ціна і прибуток

3.3. Ринок робочої сили і заробітна плата

Сутність товару робоча сила та її вартість
Заробітна плата, її форми та функції
Реальна заробітна плата, доходи населення та їх використання

3.4. Система управління сучасним підприємством

Основні форми й методи управління підприємством
Сутність та основні види маркетингу

3.5. Аграрні відносини і особливості їх розвитку за сучасних умов

Продуктивні сили і відносини власності в сільському господарстві
Радикальні перетворення у відносинах власності і АПК
Земельна рента і її форми за сучасних умов

4. Теоретичні проблеми макроекономіки

4.1. Результативність суспільного виробництва і національний доход

Результати суспільного виробництва і його ефективність
Джерела національного доходу, його розподіл і перерозподіл
Споживання і нагромадження національного доходу

4.2. Фінанси в системі економічних відносин

Бюджетна і податкова системи
Державні витрати і дефіцит бюджету

4.3. Кредитно-банківська система

Банки і банківська система
Кредит і кредитна система

4.4. Державне регулювання економіки

Сутність і методи державного регулювання економіки
Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція

4.5. Циклічні коливання і кризи в економіці

Причини і механізм циклічних коливань
Причини економічної кризи в Україні
Валютні і структурні кризи в економіці

4.6. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення

Народонаселення і суспільний розвиток
Зайнятість і безробіття
Соціальний захист населення

4.7. Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття

Радикальні зміни в технологічному способі виробництва
Новітні тенденції в еволюції власності
Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX — на початку XXI ст.

5. Перехідна економіка: сутність, закономірності і особливості розвитку

5.1. Перехідна економіка на макроекономічному рівні

Закономірності і особливості перехідних економік на макрорівні
Основні напрями формування нової економічної системи у постсоціалістичних країнах
Лібералізація і демонополізація економіки, її структурна перебудова і фінансова стабілізація

5.2. Підприємство (фірма, компанія) за перехідної економіки

Підприємство як основна мікроекономічна ланка і сфера трансформації
Участь держави в управлінні підприємствами недержавних форм власності

5.3. Економічний суверенітет України і шляхи його досягнення

Сутність економічного суверенітету
Структура економічного суверенітету України і шляхи його досягнення
Економічна безпека України

6. Світове господарство

6.1. Закони розвитку світового господарства

Сутність світового господарства і його економічні закони
Інтернаціональні форми закону вартості та нерівномірності економічного розвитку
Україна як елемент світового господарства

6.2. Міжнародні економічні відносини і їх структура

Міжнародна торгівля і особливості її розвитку за сучасних умов
Міжнародний рух капіталу
Міжнародна міграція робочої сили і міграційна політика
Міжнародні валютні відносини
Валютний ринок і валютне регулювання

6.3. Економічні аспекти глобальних проблем

Причини виникнення і сутність глобальних проблем
Роззброєння як метод розв'язання глобальних проблем
Основні шляхи розв'язання інших глобальних проблем

Література з економічної теорії
Короткий термінологічний словник з економічної теорії