Реклама на сайте Связаться с нами

С. А. Макарчук

Етнічна історія України

Навчальний посібник

Київ
"Знання"
2008

На главную
У посібнику "Етнічна історія України" узагальнено відомості з етнографічних, археологічних і різновидових писемних джерел, а також найважливіші історіографічні концепції, що розкривають питання етногенезу й етнокультурної історії українського народу. Етнічна історія України покликана формувати у молоді й усіх людей почуття національної гідності, усвідомлення прадавніх витоків етнічної спільності, громадянської відповідальності перед заповітами, культурною і духовною спадщиною батьків, дідів і прадідів, благородної духовної цінності нації — патріотизму. У наш час, в умовах української державності, у навчальний план спеціальностей "Історія", "Етнологія" й "Археологія", зокрема у Львівському національному університеті ім. І. Франка, внесений як нормативний курс "Етнічна історія України". Історичну науку прийнято диференціювати залежно від того, які сфери чи галузі суспільного життя у минулих часах вона вивчає. Науку, яка досліджує етнічні утворення в їх часовому русі та розвитку, прийнято називати етнічною історією. В свою чергу коло наукових зацікавлень етнічної історії достатньо широке й охоплює проблеми виникнення етнічних утворень, племен, союзів племен, народностей і націй. Якщо взяти до уваги не етнічну історію українців, що становить тему нашої розвідки, а етнічну історію людства, то її предметом, насамперед, є етногенез сучасних народів світу на зорі їхнього виникнення, витоки сучасних етнічних спільностей. Навчальний посібник "Етнічна історія України" рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, широкого кола читачів, які цікавляться історією українського народу.

Анотація
Передмова

Зміст

Розділ 1. Предмет етнічної історії

Етнічна історія як галузь історичної науки
Основні терміни та дефініції етнічної історії людства
Предметні сфери етнічної історії людства
Український народ серед етнічних спільнот світу
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 2. Дещо про історіографію етногенезу, етнічного розвитку та самобутності українців

Літописання XII—XVII ст. про походження народу і держави "Русь"
Питання самобутності українців та окремішності їх історичного життя в історіографії
Минуле українського народу в інтерпретації істориків Галичини XIX — початку XX ст.
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 3. Давні слов'яни — автохтони Східної Європи

Писемні джерела I тис. н. е. про розселення, культуру та побут слов'янських племен
Археологічні культури I тис. н. е. на території України та питання про їх етнічну віднесеність
Сучасний стан проблеми прабатьківщини слов'ян в історичній літературі
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 4. Етнокультурні процеси на етапі давньоруської державності

Поява на історичній арені народу і держави "Русь"
Слов'янські етноси давньоруської держави
Консолідаційні процеси в межах слов'янських етносів за умов руської державності
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 5. Український етнос в умовах золотоординського поневолення і занепаду давньоруської державності

Золотоординське поневолення України та російська історіографічна інтерпретація його етнодемографічних наслідків
Польські загарбання Галицько-Волинського князівства у XIV ст. Етнічні процеси на західноукраїнських землях у складі Польського королівства
Соціально-політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Етнокультурне життя народу
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 6. Етносоціальний та етнокультурний розвиток України в XVI — першій половині XVII ст.

Козацтво як нова соціальна і військова верства українського суспільства
Люблінська та Берестейська унії, їх вплив на національну самоідентифікацію українських елітних верств
Етнокультурні риси українців XVI—XVII ст.
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 7. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. і її вплив на етносоціальний розвиток Лівобережжя та Правобережжя у другій половині XVII—XVIII ст.

Соціальні та національні причини, зміст і цілі визвольної війни українського народу середини XVII ст.
Занепад національних форм державності XVII—XVIII ст.
Відмінні особливості розвитку етносоціальних організмів Лівобережжя і Правобережжя у другій половині XVII—XVIII ст.
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 8. Українська етнічна межа на заході та південному заході в історичні часи і сучасності

Історичні відомості про українсько-польську межу в X—XX ст.
Історичні відомості про українсько-словацьку й українсько-угорську етнічну межу в XIX—XX ст.
Українсько-волоське міжетнічне контактування в XIV—XX ст. і етнічна межа
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 9. Формування північної та східної межі української етнічної території

Вплив політичних чинників XX ст. на українсько-білоруську етнічну межу
Виникнення Слобідської України і встановлення українсько-російського адміністративного кордону в 1923—1925 рр.
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 10. Українська колонізація Нижнього Подніпров'я і Північного Причорномор'я

Господарське освоєння південних нижньодніпровських просторів запорозькими козаками
Російське державно-політичне просування в Північному Причорномор'ї. Демографічний розвиток краю у XVIII—XIX ст.
Етнокультурні риси українців за джерелами XVIII—XIX ст.
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 11. Етнодемографічний розвиток України на початку XX ст.

Українці у світі на межі XIX—XX ст.
Природний і механічний рух населення підросійської України у 1897—1914 рр.
Динаміка етносоціального руху населення західноукраїнських земель у 1900—1914 рр.
Перша світова війна та її вплив на населення України
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 12. Історичні випробування української нації у міжвоєнні роки

Населення українських земель за матеріалами радянського перепису населення 1926 p., польського — 1931 p., румунського і чехословацького — 1930 р.
Трагічний вплив колективізації сільського господарства СРСР і голоду 1932—1933 pp. на народонаселення України
Польська політика полонізації Західної України та румунська — румунізації Північної Буковини
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 13. Втрати населення України за роки Другої світової війни

Початок війни і приєднання Західної України до Української РСР. Радянські репресивні акції 1939—1941 pp. у західних областях Української РСР
Втрати населення, пов'язані з військовими діями та німецьким окупаційним режимом в Україні
Взаємна евакуація українського і польського населення у 1944—1946 рр.
Втрати населення, пов'язані з радянським придушенням українського національно-визвольного руху
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 14. Етнодемографічний розвиток України в другій половині XX — на початку XXI ст.

Загальна динаміка чисельності населення України та його національного складу за переписами населення 1959, 1970, 1979, 1989, 2001 рр.
Національні меншини України
Українці інших радянських республік
Етносоціальна характеристика населення України за матеріалами перепису 2001 р.
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 15. Антропологічні риси українців

Антропологічний поділ людства
Антропологічне вивчення українців у другій половині XIX — на початку XX ст.
Праця Федора Вовка "Антропологічні особливості українського народу"
Антропологічні риси українців у висвітленні Василя Дяченка
Предметна сфера антропології українців у дослідженнях Сергія Сегеди
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 16. Історичні етнотопоніми й етноніми (народоназви) українського народу

"Русь" як давній етнонім нашого народу
Поява, поширення й утвердження етнотопоніма "Україна" та етноніма "українці"
Інші українські історичні етноніми та політоніми
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Розділ 17. Сучасна українська діаспора

Українська діаспора на пострадянському просторі
Українці в сусідніх державах Польщі, Словакії, Угорщині, Румунії
Українська діаспора країн Америки
Українці в країнах Центральної та Західної Європи й інших частинах світу
Українські заробітчани в зарубіжжі у 1990—2000 рр.
Список використаної літератури
Контрольні запитання

Післямова
Список використаної літератури

Список рекомендованої літератури з курсу "Етнічна історія України"