Реклама на сайте Связаться с нами

Ю. П. Битяк

Адміністративне право України

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2005

На главную
Адміністративне право України є самостійною галуззю права, за допомогою якої держава регулює однорідні суспільні відносини в сфері реалізації державної виконавчої влади. Предмет адміністративного права складає широкий комплекс суспільних відносин, які виникають у зв'язку з реалізацією функцій державної виконавчої влади. Адміністративне право як галузь публічного права покликане, насамперед, регулювати управлінські відносини в сфері реалізації публічної влади. Адміністративне право України має регулювати відносини у зв'язку з реалізацією виконавчої влади (управління) з боку не тільки держави, а й органів місцевого самоврядування. Таким чином, з огляду на зміст його предмета адміністративне право слід визначити як галузь права (систему правових норм), яка з метою забезпечення належного захисту прав і свобод людини і громадянина, виконання функцій держави регулює суспільні відносини. Адміністративне право регулює й відносини, пов'язані з вчиненням правопорушень (адміністративно-деліктне право). Адміністративне право України — це галузь права (система правових норм), яка з метою забезпечення прав і свобод громадян та реалізації завдань і функцій держави регулює суспільні відносини управлінського характеру та відповідальності. Від адміністративного права як галузі права України слід відрізняти адміністративне законодавство, яке є складовим елементом законодавства України. Якщо адміністративне право — це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини в сфері державного управління, то під адміністративним законодавством мається на увазі система правових актів, в яких ці норми знаходять свій зовнішній вираз. Адміністративне право — це галузева юридична наука, сукупність знань, наукових поглядів, концепцій про систему галузі права, яке регулює відносини, які виникають в результаті здійснення виконавчої влади, надання її органами управлінських послуг, а також відповідальності за адміністративні правопорушення. Адміністративне право як навчальна дисципліна — це систематизовані відповідно до типової програми знання щодо предмета регулювання норм цієї галузі права, їх особливостей, встановленого порядку управління в різних галузях виконавчої влади, реалізації при цьому прав і свобод громадян та відповідальності в сфері державного управління. Програма навчального курсу "Адміністративне право України" формується залежно від кваліфікаційного рівня вищого навчального закладу і тих завдань, на розв'язання яких він спрямовує свою діяльність. Навчальна дисципліна "Адміністративне право" складається із загальної та особливої частин. В загальній частині розглядаються теми, що розкривають предмет, систему і завдання курсу "Адміністративне право", правовий статус суб'єктів адміністративно-правових відносин, особливості адміністративно-правових норм і правовідносин, форми і методи здійснення державної виконавчої влади, забезпечення законності в державному управлінні. В особливій частині розглядаються теми стосовно адміністративно-правового регулювання управління в окремих галузях: економіці, науці, культурі, освіті, зовнішньополітичній діяльності, в галузі оборони і внутрішніх справ тощо.

Анотація
Передмова

Зміст

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Державне управління й адміністративне право

Державне управління і виконавча влада

Управління як соціальне явище
Державне управління та його особливості
Принципи державного управління
Сутність виконавчої влади
Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права
Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи

Предмет, метод і система адміністративного права України

Предмет адміністративного права
Метод адміністративного права
Принципи адміністративного права України
Система адміністративного права
Наука адміністративного права

Адміністративно-правові норми

Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм
Джерела адміністративного права
Систематизація адміністративного права

Адміністративно-правові відносини

Поняття й основні риси адміністративно-правових відносин
Види адміністративно-правових відносин

2. Суб'єкти адміністративного права України

Громадяни

Основи адміністративно-правового статусу громадян
Права й обов'язки громадян у сфері виконавчої влади
Звернення громадян
Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без громадянства

Органи виконавчої влади

Ознаки та правове становище органів виконавчої влади
Види органів виконавчої влади
Система органів виконавчої влади та принципи її побудови
Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади
Правове становище Кабінету Міністрів України
Центральні органи виконавчої влади
Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим та інших суб'єктів

Органи місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування

Державні службовці

Поняття, види та принципи державної служби
Правове регулювання державної служби
Посада й посадова особа
Державні службовці, їх види
Обов'язки та права державних службовців
Проходження державної служби
Відповідальність державних службовців

Підприємства й установи

Поняття, види та правові засади діяльності підприємств і установ
Правове становище адміністрації підприємств і установ
Порядок утворення та припинення діяльності підприємств і установ

Об'єднання громадян

Поняття й види об'єднань громадян
Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян

3. Функції, форми та методи державного управління

Функції державного управління

Поняття функції державного управління
Види функцій державного управління

Форми державного управління

Поняття форм державного управління
Види форм державного управління
Правові акти державного управління
Класифікація актів державного управління
Дія актів державного управління
Адміністративний договір

Адміністративно-правові методи

Поняття адміністративно-правових методів
Види адміністративно-правових методів
Адміністративний примус, його види

4. Відповідальність за адміністративним правом

Адміністративна відповідальність

Поняття й основні риси адміністративної відповідальності
Законодавчі основи адміністративної відповідальності
Адміністративне правопорушення, його склад
Система та види адміністративних стягнень
Загальні правила й строки притягнення до адміністративної відповідальності
Адміністративна відповідальність юридичних осіб

Дисциплінарна відповідальність

Дисциплінарна відповідальність

5. Адміністративно-процесуальна діяльність

Адміністративно-процесуальна діяльність

Адміністративний процес: зміст і загальні риси
Структура адміністративного процесу й характеристика провадження в окремих адміністративних справах
Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи
Адміністративна юстиція: поняття й види

Провадження в справах про адміністративні правопорушення

Завдання й порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення
Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення
Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

6. Законність і дисципліна в державному управлінні

Законність у сфері державного управління

Поняття режиму законності й дисципліни в державному управлінні
Способи забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика

Контроль і нагляд у державному управлінні

Контроль з боку органів законодавчої влади
Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів
Контроль з боку представницьких органів місцевого самоврядування
Судовий контроль
Прокурорський нагляд за законністю й дисципліною в державному управлінні
Звернення громадян як спосіб забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні
Громадський контроль

Адміністративно-правові режими

Поняття й види адміністративно-правових режимів
Поняття та види надзвичайних режимів
Режим державної таємниці

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

7. Основи адміністративно-правової організації управління економікою, соціально-культурною й адміністративно-політичною сферами

Організаційно-правові засади державного управління

Адміністративно-правова організація й мета державного управління
Правові засади організації державного управління

Галузеві, міжгалузеві та регіональні засади в управлінні

Галузеве управління: його зміст
Особливості міжгалузевого управління
Особливості регіонального управління

8. Управління економікою

Правові засади управління економікою

Зміст державного керівництва в сфері економіки
Система центральних і місцевих органів управління в сфері економіки, їх компетенція
Правове регулювання управління економікою
Державний контроль і нагляд у сфері економіки

Управління державною та регіональною власністю

Організаційно-правові засади управління власністю
Система й правове становище органів управління власністю

Управління промисловістю

Організаційно-правові засади управління промисловістю
Система органів управління промисловістю
Підприємства та їх об'єднання в промисловості. Правове становище їх адміністрації
Місцеве самоврядування й промисловість
Державний контроль і нагляд в управлінні промисловістю
Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості

Управління сільським господарством

Організаційно-правові засади управління агропромисловим комплексом
Система органів управління агропромисловим комплексом та їх компетенція
Державний контроль у агропромисловому комплексі
Адміністративна відповідальність за правопорушення в агропромисловому комплексі

Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством

Організаційно-правові засади управління будівництвом і житлово-комунальним господарством
Система органів управління будівництвом і житлово-комунальним господарством
Місцеве самоврядування, будівництво й житлово-комунальне господарство
Державний контроль у будівництві та житлово-комунальному господарстві
Адміністративна відповідальність за правопорушення в будівництві та житлово-комунальному господарстві

Управління комунікаціями

Організаційно-правові засади управління комунікаціями
Органи управління транспортом і шляховим господарством
Управління залізничним транспортом
Управління морським і річковим транспортом
Управління автомобільним транспортом
Управління цивільним повітряним транспортом
Управління трубопровідним транспортом
Управління шляховим господарством

Управління використанням і охороною природних ресурсів

Організаційно-правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів
Органи управління використанням і охороною природних ресурсів
Місцеве самоврядування й охорона природних ресурсів
Державний контроль і нагляд у галузі використання й охорони природних ресурсів
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі використання й охорони природних ресурсів

Управління торгівлею

Організаційно-правові засади управління торгівлею
Місцеве самоврядування й торгівля
Державний контроль в управлінні торгівлею
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торгівлі

Управління фінансами

Організаційно-правові засади управління фінансами
Органи управління фінансами
Фінансовий контроль
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів

Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю
Органи управління зовнішньоекономічною діяльністю

Управління митною справою

Організаційно-правові засади управління митною справою
Органи управління митною справою
Митний контроль
Адміністративна відповідальність за порушення митних правил

9. Управління соціально-культурним будівництвом

Управління освітою

Організаційно-правові засади й система освіти
Система й повноваження органів управління освітою
Компетенція місцевих органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування в галузі освіти
Управління освітніми закладами
Державний контроль за діяльністю освітніх закладів

Управління наукою

Організація державного управління наукою
Органи управління наукою
Наукові заклади й наукові товариства

Управління охороною здоров'я населення

Організаційно-правові засади управління охороною здоров'я населення
Система органів управління охороною здоров'я населення
Місцеве самоврядування й охорона здоров'я населення
Правове становище установ охорони здоров'я населення
Санітарно-епідеміологічний нагляд

Управління культурою

Організаційно-правові засади управління культурою
Органи управління культурою
Правове регулювання діяльності закладів і установ культури
Місцеве самоврядування й культура

Управління фізичною культурою, спортом і туризмом

Організаційно-правові засади управління фізичною культурою, спортом і туризмом
Система й правове становище органів управління фізичною культурою, спортом та туризмом
Спортивні товариства й спілки
Місцеве самоврядування й фізична культура, спорт і туризм

Державна політика у справах сім'ї та молоді

Засади й принципи державної молодіжної політики
Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики

Управління в сфері соціального захисту населення

Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення
Система органів соціального захисту населення
Місцеве самоврядування й соціальний захист населення

10. Управління адміністративно-політичною діяльністю

Управління обороною

Організаційно-правові засади управління обороною
Збройні Сили України, їх види
Комплектування Збройних Сил України
Військова служба
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу

Управління національною безпекою

Організаційно-правові засади управління національною безпекою
Державний кордон та його охорона

Управління внутрішніми справами

Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами
Служба в органах внутрішніх справ
Міліція
Громадські формування з охорони громадського порядку й державного кордону
Державний нагляд за безпекою дорожнього руху
Внутрішні війська
Дозвільна система

Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях

Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях
Державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та сфера його управління

Управління закордонними справами

Організаційно-правові засади управління закордонними справами
Міністерство закордонних справ України та його органи за кордоном
Адміністративно-правове регулювання в'їзду в Україну й виїзду з України

Управління юстицією

Організаційно-правові засади управління юстицією
Реєстрація актів цивільного стану
Організація нотаріальної служби
Взаємовідносини органів юстиції, державної судової адміністрації та судової системи
Органи юстиції та адвокатура