Реклама на сайте Связаться с нами

В. М. Гайворонський, В. П. Жушман

Аграрне право України

Підручник

Харків
Право
2003

На главную
Які суспільні відносини регулює аграрне право, що є предметом його вивчення? У процесі виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників виникають взаємопов'язані майнові, земельні, господарські, трудові, організаційно-управлінські відносини. Вони не становлять органічної єдності, проте специфіка діяльності в агропромисловому секторі обумовлює необхідність їх об'єднання в одну систему. Таким чином, можна зробити висновок, що аграрне право як комплексна галузь повинна регулювати аграрні відносини як традиційними, так і спеціальними нормами. Предметом аграрного права є такі відносини, які грунтуються на приватній, державній, комунальній власності і виникають у сфері сільського господарства. Такого висновку дійшли автори підручника «Аграрне право України». Автори підручника «Аграрне право України» висловлюють думку про те, що аграрне право перебуває у стані становлення як самостійна й інтегрована галузь національного права, у якої є власний предмет, власні і частково інтегровані об'єкти, власні суб'єкти, методи, система. Аграрне право як спеціалізована галузь права покликана врегулювати відносини, що складаються між суб'єктами в аграрному секторі. Нормами аграрного права регламентується коло і зміст цих прав і обов'язків. Таким чином, характером виробничо-господарської і соціально-економічної діяльності, особливістю соціально-побутових умов існування аграрних товаровиробників визначається своєрідність предмета аграрного права як галузі права. Аграрне право України як галузь права, що перебуває в стадії становлення і формування, регулює комплекс пов'язаних між собою виробничо-господарських відносин, які складаються в процесі виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. Аграрне право як система норм регулює комплекс різноманітних суспільних відносин, що складаються в процесі організації сільськогосподарського виробництва. У цій внутрішньо узгодженій системі правові норми, блоки і елементи розміщені в ієрархічній послідовності. Аграрне право як систематизована галузь регулює певну групу комплексних суспільних відносин і являє собою, таким чином, комплексну інтегровану галузь права. Вона пов'язана з господарським, цивільним, адміністративним, трудовим, земельним та іншими галузями права. Терміном «аграрне право» охоплюються взаємопов'язані, але не тотожні поняття. Аграрне право слід розглядяти як галузь права, галузь правової науки і навчальної дисципліни. Аграрне право як одна із галузей юридичної науки — це система наукових знань, правових ідей, теоретичних поглядів, понять, а також знань про закономірності аграрно-правового регулювання суспільних відносин, які становлять предмет аграрного права. Як наука аграрне право являє собою теоретичні положення про предмет, методи, джерела, суб'єктів і об'єктів аграрного права, про аграрні правовідносини, про державне регулювання сільськогогосподарських відносин, організацію, дисципліну та охорону праці в сільському господарстві тощо. Аграрне право як навчальна дисципліна являє собою систему наукових знань про аграрне право — галузь права і законодавства, призначеного для вивчення у відповідних навчальних закладах, передусім — юридичних.

Анотація

Зміст

1. Предмет, методи, принципи і система аграрного права

Предмет аграрного права
Методи аграрного права
Принципи аграрного права
Система аграрного права

2. Джерела аграрного права

Поняття і види джерел аграрного права
Закони як джерела аграрного права
Підзаконні акти як джерела аграрного права
Внутрішньогосподарські локальні акти як джерела аграрного права
Засоби вдосконалення аграрного законодавства

3. Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві України

Поняття, сутність і принципи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві
Форми і методи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві
Державний вплив на сільськогосподарське виробництво та інші галузі АПК в умовах ринкової економіки
Система та правове становище органів, що здійснюють державну регулятивну діяльність у сільському господарстві

4. Правове регулювання господарської діяльності виробників аграрної продукції

Поняття господарської діяльності виробників аграрної продукції
Основні засади і правові форми планування господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників
Договори і державні контракти — правові основи господарської діяльності аграрних товаровиробників

5. Аграрні правовідносини

Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи
Підстави виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин
Класифікація аграрних правовідносин

6. Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в сільськогосподарських підприємствах

Правові форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах
Підбір, підготовка та розстановка кадрів сільськогосподарського виробництва
Робочий час і час відпочинку працівників сільського господарства
Трудова дисципліна в сільськогосподарських підприємствах
Охорона праці та здоров'я працівників сільського господарства
Порядок розгляду трудових спорів працівників сільського господарства

7. Оплата праці в сільському господарстві

Поняття та особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах
Особливості оплати праці в рослинництві, тваринництві, а також механізаторів сільськогосподарських підприємств

8. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва

Поняття, значення, проблеми та правове регулювання відносин у сфері соціального розвитку села
Джерела фінансування розвитку соціальної інфраструктури села
Права та обов'язки сільгосппідприємств у будівництві об'єктів культурно-побутового і спортивно-оздоровчого призначення
Організаційно-правове забезпечення підготовки фахівців необхідних професій для агропромислового комплексу

9. Договірні відносини в сільському господарстві

Договір — основна форма регулювання товарно-грошових відносин в агропромисловому комплексі
Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
Договори у сфері технічного сервісу сільськогосподарських підприємств
Договірні відносини щодо впровадження досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду в аграрне виробництво
Договірні відносини по реалізації сільськогосподарської продукції
Договірні орендні правовідносини
Порядок розгляду спорів, що виникають з договірних відносин, однією із сторін у яких є суб'єкт аграрного господарювання

10. Суб'єкти аграрного права

Поняття суб'єктів аграрного права та їх класифікація
Правосуб'єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів
Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств
Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств кооперативного і корпоративного типу та державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
Правовий статус селянських (фермерських) та приватно-орендних підприємств
Агробіржа як суб'єкт аграрного права

11. Громадяни як суб'єкти аграрних правовідносин (їх правовий статус)

Загальна характеристика правового положення громадян як суб'єктів аграрних правовідносин
Право членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Правовий статус їх членів
Поняття права засновництва та права участі громадян в аграрних підприємствах корпоративного типу

12. Органи управління сільськогосподарськими підприємствами

Основні принципи управління сільськогосподарськими підприємствами
Органи управління сільськогосподарських підприємств колективного типу
Органи управління сільськогосподарських підприємств корпоративного типу
Органи управління в державних сільськогосподарських підприємствах

13. Правове положення сільськогосподарських кооперативів

Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів
Види кооперативів. Принципи їх діяльності. Кооперативні підприємства та об'єднання
Право власності сільськогосподарських кооперативів. Неподільний та пайовий фонд
Реорганізація і ліквідація сільськогосподарських кооперативів

14. Правове становище селянського (фермерського) господарства

Поняття та основні ознаки селянського (фермерського) господарства
Порядок створення селянського (фермерського) господарства і його державна реєстрація
Склад селянського (фермерського) господарства, права та обов'язки його членів
Правовий режим майна селянського (фермерського) господарства
Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства
Умови та порядок припинення діяльності селянського (фермерського) господарства

15. Правове становище особистого селянського господарства

Поняття особистого селянського господарства і суб'єкти на право його ведення
Право на присадибну земельну ділянку, умови й порядок її надання
Правовий режим майна особистих селянських господарств
Права та обов'язки сільськогосподарських підприємств по розвитку особистих селянських господарств

16. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Основні напрямки земельної реформи в сільському господарстві
Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення
Форми власності на землі сільськогосподарського призначення
Паювання земель
Підстави, порядок виникнення та припинення права власності та права користування земельними ділянками

17. Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів

Поняття власності підприємств кооперативного типу
Поняття власності аграрних підприємств корпоративного типу

18. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

Характеристика правового режиму майна державного чи комунального сільськогосподарського підприємства
Об'єкти та зміст права повного господарського відання і права оперативного управління
Правовий режим основних, оборотних та інших фондів державних та комунальних аграрних підприємств
Правове регулювання приватизації майна державних та комунальних підприємств у системі АПК

19. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва

Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва
Права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва щодо використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та підвищення родючості
Охорона земель як об'єкта природного середовища
Підстави та порядок відшкодування збитків, заподіяних власникам земель і землекористувачам
Фіксований сільськогосподарський податок. Визначення його розміру та порядок сплати
Юридична відповідальність землевласників і землекористувачів за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського призначення та іншим природним об'єктам

20. Загальна характеристика аграрного законодавства зарубіжних країн

Державне регулювання відносин у сільському господарстві зарубіжних країн
Аграрне право та законодавство США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ізраїлю, Польщі, Росії