Реклама на сайте Связаться с нами

P. О. Стефанчук

Цивільне право України

Навчальний посібник

Київ
Прецедент
2005

На главную
Аналізуючи розвиток приватного права в Україні, маємо зазначити, що його основою є саме цивільне право, яке найбільш повно ввібрало в себе всі його ознаки та є фундаментом усього приватного права України. При цьому слід зауважити, що з огляду на багатозначність поняття "цивільне право" задля докладного та всебічного аналізу необхідно розглянути його з погляду чотирьох основних напрямків: а) як галузь права; б) як галузь законодавства; в) як науку; г) як навчальну дисципліну. Цивільне право як галузь права — це системна сукупність правових норм, що становлять основний зміст приватного права та регулюють особисті немайнові й майнові відносини. Цивільне право як галузь права має свій предмет, метод, функції та принципи. Вагому частку в предметі цивільно-правового регулювання становлять особисті немайнові правовідносини. Ці відносини як предмет цивільного права є доволі "молодими", оскільки їх уперше офіційно визнано в такому ранзі лише в ЦК України. До цього цивільне право здійснювало тільки захист особистих майнових правовідносин. Цивільне право як галузь права виконує цілу низку функцій. Під поняттям "функція цивільного права" слід розуміти певний напрям впливу цивільно-правових норм, що визначається специфікою предмета, методу та завдань, що стоять перед ним. Воно здійснює регулювання правовими нормами відносин, що належать до його предмета. Цивільне право як галузь є не просто хаотичною сукупністю правових норм, а чітко структурованою системою, яка має зовнішню єдність та внутрішню диференціацію. З огляду на системність цивільного права як правової галузі слід визначити його структуру, яка вибудована за пандектною системою. Цивільне право як галузь складається з: а) Загальної частини; б) Особливої частини. Як ми вже зазначали, цивільне право — поняття багатозначне. І окрім того, що цивільне право виступає як галузь права та галузь законодавства, його також слід розглядати і як науку та навчальну дисципліну. Цивільне право як науку ще називають цивілістикою, що означає систему знань, положень та висновків про цивільно-правові явища. Цивілістична наука є доволі серйозно розробленою сферою знань, яка не могла виникнути та розвиватись сама по собі. Цивільне право як наука існує у взаємозв'язку з іншими науками. Насамперед, воно пов'язане з низкою юридичних наук, серед яких провідне місце посідає теорія держави і права. У тісному зв'язку з наукою цивільного права перебуває і цивільне право як навчальна дисципліна. Предметом вивчення цивільного права як навчальної дисципліни є цивільно-правова наука, цивільне право як правова галузь та цивільне право як галузь законодавства.

Анотація
Вступне слово

Зміст

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Вступ до цивільного права

Поняття приватного права
Цивільне право як галузь права
Джерела цивільного права. Цивільне законодавство
Цивільне право як наука і навчальна дисципліна

2. Цивільно-правові відносини

Загальні положення про цивільні правовідносини
Фізична особа як суб'єкт цивільних правовідносин
Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин
Держава Україна, Автономна Республіка Крим та територіальна громада як суб'єкти цивільних правовідносин
Об'єкти цивільних правовідносин
Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

3. Здійснення і захист цивільних прав

Здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
Захист цивільних прав та інтересів
Цивільно-правова відповідальність
Строки та терміни здійснення й захисту цивільних прав і виконання цивільних обов'язків

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

4. Особисті немайнові права фізичних осіб

Загальні положення про особисті немайнові права
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
Захист особистих немайнових прав фізичної особи

5. Право власності та інші речові права

Загальні положення про право власності
Право спільної власності
Особливості окремих різновидів права власності
Речові права на чуже майно
Захист права власності та інших речових прав

6. Право інтелектуальної власності

Загальні положення про право інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)
Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права)
Право інтелектуальної власності на наукове відкриття
Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
Право інтелектуальної власності на сорт рослин і породу тварин
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування
Право інтелектуальної власності на торговельну марку
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення
Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю
Захист права інтелектуальної власності

7. Загальні положення зобов'язального права

Загальні положення про цивільне зобов'язання
Загальні положення про цивільний договір

8. Зобов'язання щодо передачі майна у власність чи інше речове право

Загальні положення договору купівлі-продажу
Особливості договору роздрібної купівлі-продажу
Особливості договору поставки
Особливості договору контрактації сільськогосподарської продукції
Особливості договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
Особливості договору міни (бартеру)
Договір дарування
Договір ренти
Договір довічного утримання (догляду)
Загальні положення договору найму (оренди)
Особливості договору прокату
Особливості окремих видів договорів найму (оренди)
Особливості договору лізингу
Особливості договору найму (оренди) житла
Договір позички

9. Зобов'язання щодо виконання робіт

Загальні положення договору підряду
Особливості договору побутового підряду
Особливості договору будівельного підряду
Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи
Особливості договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

10. Зобов'язання щодо надання послуг

Загальні положення договорів про надання послуг
Договори про перевезення
Договори транспортного експедирування
Договір зберігання
Договори страхування
Договір доручення
Договір комісії
Договір управління майном
Договір позики
Договір кредиту
Договір банківського вкладу
Договір банківського рахунка
Договір факторингу
Безготівкові розрахунки

11. Зобов'язання щодо придбання та використання прав інтелектуальної власності

Авторські договори та договори про передачу суміжних прав
Договори у сфері створення і використання досягнень науки і техніки
Договори комерційної концесії

12. Зобов'язання щодо спільної діяльності

Договір простого товариства
Засновницький договір

13. Недоговірні зобов'язання

Загальні положення про недоговірні зобов'язання
Зобов'язання з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу
Зобов'язання з публічної обіцянки винагороди з оголошенням конкурсу
Зобов'язання із вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення
Зобов'язання із рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи
Зобов'язання зі створення загрози життю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Загальні положення про зобов'язання із відшкодування шкоди
Особливості відшкодування шкоди, завданої працівником
Особливості відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами
Особливості відшкодування шкоди, завданої органами дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду
Особливості відшкодування шкоди, завданої злочином
Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними та адієздатними
Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
Особливості відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я чи смертю фізичної особи
Особливості відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів, робіт (послуг)
Особливості відшкодування моральної шкоди
Зобов'язання із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

14. Спадкове право

Загальні положення про спадкування
Спадкування за заповітом
Спадкування за законом
Оформлення та охорона спадкових прав

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

15. Основи цивільного і торгового права зарубіжних країн

Сучасні цивільно-правові системи світу
Тенденції розвитку приватного (цивільного) права на сучасному етапі та їх вплив на українську приватноправову систему


Список умовних скорочень
Література з цивільного права