Реклама на сайте Связаться с нами

О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко

Теорія держави і права

Академічний курс

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2006

На главную
Загальна теорія держави і права — це вчення про призначення та сутність держави і права, їх категоріальний та понятійний апарат. Як наука, теорія держави і права почала зароджуватись у XIII ст. в епоху Просвітництва. Загальна теорія держави і права незалежної України взяла чимало корисного з вітчизняного досвіду минулого. Разом з тим вона послідовно звільняється від догматично постульованих уявлень про державу і право соціалістичного типу. Сучасна українська теорія держави і права у тлумаченні державно-правових явищ виходить з інтересів людини та громадянина. Досліджуючи доленосні для держави та суспільства проблеми, теорія держави і права як наука й сама повинна розвиватись, вдосконалюючи свої наукознавчий інструментарій та наукознавчі механізми. Загальна теорія держави і права посідає особливе місце у науці про суспільство. Це пояснюється насамперед її специфічними об'єктами вивчення — держави та права, які належать до найбільш важливих суспільних інституцій. Теорія держави і права відрізняється від таких наук, як природничі або технічні, адже вона є суспільно-гуманітарною наукою, предметом дослідження якої є суспільні явища — держава і право. Особливо тісно загальна теорія держави і права пов'язана з політологією, яка вивчає політику та політичні системи світу. Ґрунтуючись на політологічних даних про політичну систему суспільства, теорія держави і права розглядає її з точки зору місця та ролі у ній держави, характерних ознак і особливостей, що відрізняють її від партій, громадських організацій та інших ланок політичної системи. Теорія держави і права має тісні та плідні взаємозв'язки з наукою про суспільство — соціологією, яка вивчає структурні елементи суспільства. Маючи у своїй структурній будові відносно автономні частини, теорія держави і права — єдина наука, яка дає узагальнене уявлення про державно-правову дійсність у її цілісності. Вивчаючи та узагальнюючи практику, теорія держави і права формує поняття та визначення державно-правових явищ, виробляє наукові рекомендації і висновки. Отже, будучи важливою суспільствознавчою та провідною юридичною наукою, теорія держави і права має на меті одержання, оновлення та поглиблення узагальнених, достовірних знань про державу і право. Теорія держави і права має досить широкий спектр дослідно-функціональних можливостей. Як і будь-яка суспільствознавча наука, теорія держави і права виконує ідеологічну функцію.

Анотація
Передмова

Зміст

РОЗДІЛ I. Наукознавчі питання теорії держави і права

ГЛАВА 1. Теорія держави і права в системі юридичних наук

Поняття та класифікація науки
Предмет теорії держави і права, його особливості
Функціональне призначення теорії держави і права
Теорія держави і права в системі юридичних наук, її значення

ГЛАВА 2. Методологія юридичної науки

Поняття і значення методології
Принципи наукового пізнання
Класифікація методів вивчення держави і права

РОЗДІЛ II. Теорія держави

ГЛАВА 3. Сутність і призначення держави

Поняття держави: різноманітність поглядів
Ознаки держави
Сутність держави
Соціальне призначення держави
Функції держави
Класифікація функцій держави

ГЛАВА 4. Держава та особа

Людина, особа, громадянин: співвідношення понять
Правовий статус: поняття та структура
Правовий статус особи та правовий статус громадянина
Права людини: поняття та структура
Об'єктивне та суб'єктивне право
Поняття юридичного обов'язку
Класифікація прав
Міжнародні стандарти прав людини
Гарантії прав і свобод людини та громадянина
Права людини в умовах правової соціальної держави
Поняття, зміст і структура громадянського суспільства

ГЛАВА 5. Форма держави

Поняття та загальна характеристика елементів форми держави
Форма державного правління
Форма державного устрою
Державний режим

ГЛАВА 6. Механізм та апарат держави

Поняття та елементи механізму держави
Апарат держави: поняття та структура
Принципи діяльності апарату держави
Поняття, особливості та види органів держави
Загальнотеоретична характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади
Органи держави та самоврядування: їх співвідношення

ГЛАВА 7. Правова держава

Становлення ідей правової держави
Основні ознаки правової держави
Конституційне закріплення принципів правової держави
Тенденції розвитку правової держави в Україні

ГЛАВА 8. Держава в політичній системі суспільства

Поняття політичної системи. Підстави типології політичної системи
Структура і функції політичної системи
Держава як елемент політичної системи суспільства
Держава і політичні партії
Держава і громадські об'єднання

РОЗДІЛ III. Теорія права

ГЛАВА 9. Праворозуміння

Світоглядні засади праворозуміння як основа для формування його основних шкіл
Визначення права
Право — основа публічно-правового союзу народу

ГЛАВА 10. Соціальне регулювання: його поняття та особливості

Закономірності та види соціального регулювання
Поняття та класифікація соціальних норм
Єдність та відмінність права і моралі
Правові норми — особливий вид соціальних норм

ГЛАВА 11. Сутність і соціальне призначення права

Сутнісні ознаки права
Сутність права
Соціальне призначення права
Сутнісні особливості та призначення сучасного права

ГЛАВА 12. Правове регулювання як особлива форма соціального регулювання

Поняття, особливості та предмет правового регулювання
Засоби, способи і типи правового регулювання
Поняття та основні елементи механізму правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання
Ефективність правового регулювання

ГЛАВА 13. Функції права

Поняття функції права
Характеристика системи функцій права
Регулятивна функція права
Охоронна функція права
Соціальна функція права

ГЛАВА 14. Джерела (форми) права

Поняття та види джерел (форм) права
Поняття та види нормативно-правових актів

ГЛАВА 15. Правотворчість та законотворчість

Поняття і ознаки правотворчості
Принципи правотворчості
Види правотворчості
Поняття і стадії правотворчого (законотворчого) процесу

ГЛАВА 16. Норми права

Поняття та ознаки норми права
Структура норми права
Норма права та стаття нормативного акта: взаємодія
Класифікація норм права
Характеристика колізійних норм

ГЛАВА 17. Система права і система законодавства

Поняття та загальна характеристика системи права
Загальна характеристика основних галузей права України
Поняття та загальна характеристика системи законодавства, її співвідношення із системою права

ГЛАВА 18. Сутність і призначення систематизації законодавства

Систематизація законодавства
Облік нормативних актів і його форми
Інкорпорація
Консолідація
Кодифікація

ГЛАВА 19. Правове виховання

Поняття, мета і завдання правового виховання
Принципи та функції правового виховання
Засоби, форми і методи правового виховання
Поняття та критерії виміру ефективності правового виховання

ГЛАВА 20. Правовідносини

Поняття правовідносин як особливого виду суспільних відносин
Зміст правовідносин
Структура правовідносин
Класифікація правовідносин
Поняття суб'єкта права
Види суб'єктів права, учасників правовідносин
Правоздатність: поняття, види
Дієздатність фізичних і юридичних осіб
Правосуб'єктність
Об'єкти правовідносин: поняття, види
Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин (юридичні факти)
Види юридичних фактів

ГЛАВА 21. Поняття, механізми та форми реалізації права

Поняття реалізації права
Правозастосування як особлива форма реалізації права
Прогалини у праві: поняття та способи їх усунення та подолання
Акти застосування норм права
Правові колізії та способи їх подолання

ГЛАВА 22. Тлумачення норм права

Поняття і значення тлумачення норм права
Усвідомлення змісту норми права (прийоми тлумачення)
Результати тлумачення (тлумачення норм права за обсягом)
Роз'яснення норм права

ГЛАВА 23. Правомірна поведінка. Правопорушення

Поняття, ознаки та види правової поведінки
Поняття та основні види правомірної поведінки
Правопорушення: поняття, склад, види
Причини правопорушень

ГЛАВА 24. Юридична відповідальність

Поняття та види соціальної відповідальності
Юридична відповідальність: поняття, природа та сутність
Принципи та функції юридичної відповідальності
Види юридичної відповідальності
Юридична відповідальність та державний примус

ГЛАВА 25. Законність і правопорядок

Поняття законності як багатоаспектної категорії. Зміст законності
Принципи законності
Гарантії законності
Поняття, ознаки та функції правопорядку
Принципи та структура правопорядку
Право, законність, правопорядок

ГЛАВА 26. Правосвідомість і правова культура

Правосвідомість: поняття і роль у суспільному житті
Функції правосвідомості
Структура правосвідомості
Поняття і загальна характеристика правової культури
Види і функції правової культури

ГЛАВА 27. Правові системи сучасності

Поняття, ознаки та види правових систем
Романо-германська правова сім'я
Англосаксонська правова сім'я (система загального права)
Мусульманське право
Індійське право
Індуське право
Соціалістичне право
Змішані правові системи
Сім'я традиційного чи звичаєво-общинного права
Правові системи Німеччини і Франції
Правові системи Австралії і Канади
Правові системи Ірландії та Нової Зеландії

ГЛАВА 28. Юридична практика

Поняття юридичної практики
Структура та види юридичної практики
Функції юридичної практики
Шляхи вдосконалення юридичної практики

ГЛАВА 29. Юридичний процес

Поняття і зміст юридичного процесу
Види і принципи юридичного процесу
Стадії юридичного процесу
Юридична техніка