Реклама на сайте Связаться с нами

Юрій М.Ф.

Політологія

Підручник

Київ
Дакор
2006

На главную
Політологія — це відносно нова дисципліна. З самої назви випливає, що політологія (в англомовних країнах встановився інший термін — "політологічна наука") — це наука про політику. Сам термін утворився з двох грецьких слів: politike (державні або суспільні справи) і logos (вчення, слово). Політологія виникла на рубежі ХІХ—ХХ ст., коли вона стала на шлях активного теоретичного і методологічного розмежування з історією, юриспруденцією, соціологією та філософією. На рубежі ХІХ—ХХ ст. політологія формує принципово нові методологічні підходи до дослідження політичних явищ, що призводить до появи різнобічних шкіл і напрямів. В першу чергу, політологія, що народжувалася, відчула на собі вплив позитивістської методології, принципи якої були сформульовані О.Контом і Т.Спенсером. Як будь-яка наука, політологія має свій об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом політології є політична сфера суспільства і всі процеси, що в ній відбуваються. У вітчизняній політології склались дві позиції стосовно предмету політології. Згідно з першою, політологія — це цілісна й інтегративна наука про політику, яка включає в себе весь комплекс часткових політичних знань. Сама ж політологія виступає як міждисциплінарне знання, а її предмет складає сукупність закономірностей функціонування і розвитку різних сторін політичної діяльності, які досліджуються окремими субдисциплінами — політичною філософією, політичною соціологією, політичною психологією тощо. Згідно з другою позицією, політологія — це загальна теорія політики, яка не намагається охопити всю політичну проблематику і має свій специфічний предмет дослідження: закономірності відносин соціальних суб'єктів з приводу влади і впливу, механізм владовідносин та взаємодій між владарюючими і підвладними, керованими і керуючими. Структура політології передбачає розмежування фундаментальної теоретичної (часто її називають загальною) і прикладної політології. Теоретична політологія ставить своїм завданням отримання нового знання, пояснення і розуміння політичної реальності, розробку нових концептуальних моделей реальності. Але її вплив на практику носить опосередкований характер. Навпаки, прикладна політологія безпосередньо орієнтована на досягнення реального політичного ефекту. Два напрями політології доповнюють один одного. Теоретична політологія дає прикладній загальну концептуальну модель і методологію дослідження, але в той же час у своїх узагальненнях вона сама спирається на емпіричний матеріал, зібраний практиками-політологами. Політологія допомагає зрозуміти людині свою роль у світі політики, озброює її політичним досвідом і усвідомленням своїх прав та можливостей. Сучасна політологія використовує різнобічні теоретичні, філософські, загальнологічні та емпіричні методи дослідження.

Анотація
Вступ

Зміст

РОЗДІЛ I. Ідейні витоки політології. Політологія як наука і навчальна дисципліна

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна

Становлення політології як науки і навчальної дисципліни
Предмет, структура і функції політології
Методи політології

Тема 2. Історія політичної думки

Політична думка Стародавнього світу
Політична думка Середньовіччя і епохи Відродження
Політична думка Нового часу

Тема 3. Базові характеристики української політичної думки

Українська політична думка в X-XVIII ст.
Розвиток вітчизняних політичних концепцій у ХІХ-ХХ ст.

РОЗДІЛ II. Політики і влада як соціальні явища

Тема 4. Політика як суспільне явище

Походження політики
Сутність політики: головні і теоретичні підходи
Функції політики і її види. Структура політики
Політика та інші сфери суспільного життя
Політика і економіка

Тема 5. Політична влада

Сутність влади: основні теоретичні підходи
Види влади. Специфіка політичної влади
Структура політичної влади
Легітимність влади

РОЗДІЛ III. Політичні системи і політичні режими

Тема 6. Політична система суспільства

Теоретичні моделі політичних систем
Структура політичної системи
Функції політичної системи
Типологія політичних систем

Тема 7. Недемократичні політичні режими: тоталітаризм і авторитаризм

Поняття політичного режиму
Тоталітарні і авторитарні політичні режими: основні риси
Передумови встановлення тоталітарних і авторитарних режимів

Тема 8. Демократичний політичний режим

Сутність демократичного політичного режиму
Основні форми демократії
Теоретичні моделі демократії

РОЗДІЛ IV. Основні політичні інститути

Тема 9. Держава як суб'єкт політики

Концепції походження держави
Ознаки і сутність держави
Функції держави
Структура і форми держави
Правова і соціальна держава
Держава і громадянське суспільство

Тема 10. Соціальні групи як суб'єкти політики

Основні елементи теорії соціальних груп
Суспільні організації

Тема 11. Політичні партії. Партійні системи. Суспільно-політичні рухи

Політична партія: поняття, структура, функції
Типи партій
Партійні системи
Громадсько-політичні організації та рухи

РОЗДІЛ V. Соціальні суб'єкти політичної влади

Тема 12. Політична еліта

Поняття еліти. Теорії еліт
Причини елітизму. Функції і типи еліт
Канали і системи рекрутування політичної еліти
Особливості еволюції політичної еліти України

Тема 13. Політичне лідерство

Сутність політичного лідерства
Стилі і типи політичного лідерства
Імідж політичного лідера

РОЗДІЛ VI. Вибори і виборчі системи

Тема 14. Вибори і виборчі системи

Вибори: поняття, принципи
Стадії виборчого процесу
Типи виборчих систем

РОЗДІЛ VII. Політична культура і політична участь

Тема 15. Політична культура і політична участь

Сутність політичної культури. Рівні політичної культури
Типи політичних культур
Політична соціалізація
Політична участь

Тема 16. Політична свідомість

Місце і роль політичної свідомості у відношеннях влади
Політична ідеологія та її різновиди
Політична психологія як елемент політичної свідомості

РОЗДІЛ VIII. Політичні процеси і конфлікти

Тема 17. Політичні конфлікти і кризи

Сутність соціальних конфліктів. Специфіка політичних конфліктів
Типологія політичних конфліктів і криз
Етнополітичні конфлікти
Стадії розвитку політичних конфліктів і шляхи їх вирішення

Тема 18. Процеси демократизації сучасних суспільств

Сутність і структура політичного процесу
Типи і різновиди політичного процесу
Основні теорії політичної модернізації
Необхідні передумови утвердження демократії. Етапи демократичного процесу
Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх розв'язання

Тема 19. Міжнародні відносини і проблеми глобалізації

Основні теоретичні підходи до дослідження міжнародних відносин
Основні суб'єкти сучасних міжнародних відносин
Вплив процесу глобалізації на міжнародні відносини
Поняття національного інтересу. Національні інтереси України

Література з політології