Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з курсу «Фінанси»

Надання платних послуг державними навчальними закладами освіти

Реферат

На главную
Реферати з курсу «Фінанси»

Надання платних послуг державними навчальними закладами освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту" (частина четверта статті 61) та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами".

Підставою для надання конкретного виду платних послуг є договір (контракт) з фізичною або юридичною особою, в якому визначається порядок надання послуг, розмір та терміни оплати за надану послугу, заява фізичної особи.

Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок валових витрат, пов'язаних з наданням послуги. При обрахуванні вартості конкретних видів послуг враховуються особливості визначення складу витрат і ціноутворення, встановлені для відповідних галузей законодавчими актами.

У вартості послуг, пов'язаних з навчанням громадян, значну частку становлять витрати на заробітну плату. Зазначені витрати складаються з витрат на заробітну плату викладацького (професорсько-викладацького) складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників.

Кількість годин викладацької роботи, ставок працівників викладацького складу, які підлягають оплаті, визначається на основі навчального плану за кожною професією або спеціальністю, з урахуванням наповнюваності груп, їх розподілу, норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи тощо.

Кількість ставок (штатних одиниць) посад інших працівників визначається виходячи з необхідності врахування всіх тих функцій і тих видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією навчання і обслуговуванням навчальних груп або окремих громадян. Для цього можуть використовуватись, як мінімальні вимоги, штатні нормативи, встановлені для навчального закладу того чи іншого типу. У разі недоцільності закріплення окремих працівників для обслуговування платних навчальних груп з розрахунку витрат на оплату праці передбачається кількість штатних одиниць для здійснення доплати за суміщення професій (розширення зон обслуговування) працівникам, які обслуговують основний (бюджетний) контингент осіб, що навчаються (учнів, студентів, курсантів, слухачів).

Розміри ставок (в т.ч. погодинної оплати), посадових окладів, гарантованих підвищень ставок і окладів, доплат і надбавок встановлюються Кабінетом Міністрів України.

До зборів на заробітну плату належать відрахування на обов'язкове соціальне страхування і до Пенсійного фонду України. Інші відрахування, які обчислюються від загального розміру витрат на оплату праці, враховуються у вартості витрат на навчання у випадках, коли це передбачено чинним законодавством.

Найпоширенішими в практиці надання платних послуг з навчання громадян є господарські витрати на оренду приміщень, а також оплату опалення, водопостачання, каналізаційних стоків, електроенергії для проведення навчального процесу.

Вартість господарських витрат обчислюється прямим розрахунком на основі: встановлених законодавством ставок орендної плати, термінів навчання, площ, зайнятих для навчання та проживання, інших потреб з обслуговування учнів, студентів, курсантів, слухачів; норм витрат, діючих тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги.

В окремих випадках, коли прямий розрахунок неможливий, вартість господарських витрат визначається виходячи із середніх фактичних витрат на одну особу, що навчається (учня, студента, курсанта, слухача), в місяць, що склалися в закладі за минулий період.

Канцелярські витрати розраховуються прямим розрахунком з розшифровкою витрат на конкретну навчальну групу або виходячи з фактичних витрат на одну особу, що навчається, що склалися в навчальному закладі за минулий звітний період.

До складу господарських витрат можуть зараховуватися витрати на поточний ремонт, ремонт обладнання та інвентарю, включно з ремонтом м'якого інвентарю, спецодягу, витрати на проведення гігієнічних та охоронних заходів, прання білизни тощо, в залежності від особливостей навчального процесу й побутового обслуговування громадян, які одержують послуги з навчання.

Складовими навчальних витрат є: придбання сировини і матеріалів, що використовуються в навчальному процесі, придбання і тиражування методичних матеріалів навчальної і випускної документації, малоцінних і швидкозношуваних предметів, інструменту, оплата електроенергії, палива, газу, води, які використовуються в навчальних цілях.

Вартість сировини і матеріалів для лабораторно-практичних занять, виробничого навчання розраховується відповідно до навчальних планів і програм за кожною конкретною професією і спеціальністю, переліку навчально-виробничих робіт, існуючих норм витрат.

Витрати на придбання і тиражування методичних матеріалів, навчальної і випускної документації, посібників мають відповідати потребам забезпечення навчального процесу та враховувати профіль закладу, специфіку організації навчального процесу з відповідної професії і спеціальності.

Витрати на придбання малоцінних і швидкозношуваних предметів та інструменту розраховуються відповідно до затверджених норм їх використання для даної професії, спеціальності, терміну навчання, кількості осіб, які навчаються, або виходячи з фактичних витрат за звітний період.

Вартість електроенергії, палива, газу, води, що використовуються на навчальні потреби, обчислюється виходячи з технічних характеристик обладнання і устаткування, тривалості їх роботи відповідно до навчальних планів і програм.

Витрати на оновлення основних фондів, що використовуються в навчальному процесі, а також для обслуговування громадян, які навчаються, обраховуються виходячи з діючої методики обчислення амортизаційних відрахувань.

До складу навчальних витрат у разі необхідності можуть зараховуватись витрати на придбання навчальної літератури для бібліотек, відновлення бібліотечного фонду, передплату періодичних видань, оплату відряджень, пов'язаних з виробничою практикою, тощо.

Витрати на придбання м'якого інвентарю, спецодягу, оплату відряджень розраховуються відповідно до діючих норм у разі безпосереднього їх відношення до надання платних послуг з навчання учнів, студентів, курсантів, слухачів.

До ціни послуги, окрім зазначених витрат, зараховуються також прибуток (якщо такий планується), обов'язкові податки, відрахування, платежі та збори.

Витрати на преміювання та інші види матеріального заохочення, на надання додаткових пільг працівникам, будівництво житла, заходи з розвитку матеріальної та побутової бази здійснюються за рахунок прибутку.

Кошторис доходів і видатків державного навчального закладу, здійснюваних за рахунок тих доходів і прибутків, що їх одержано від надання платних послуг, складається за кожним видом послуг. Доходи, одержані від надання платних послуг спрямовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням цих послуг, сплату податків, обов'язкових відрахувань, зборів, платежів.

Прибуток, що залишається в розпорядженні державного навчального закладу, спрямовується на покриття перевищення загальної суми видатків закладу над встановленими обсягами бюджетних асигнувань. При цьому суми прибутку повинні спрямовуватись насамперед на покриття потреби в коштах на заробітну плату працівників (з нарахуваннями), матеріальне забезпечення учнів та студентів з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, виплату стипендій, харчування в порядку державного забезпечення відповідних категорій учнів або студентів, оплату витрат, пов'язаних з господарським утриманням закладу, інші невідкладні витрати закладу в цілому.

Спрямування прибутку на придбання обладнання, здійснення капітального ремонту приміщень, матеріальне заохочення працівників дозволяється лише за умови повного забезпечення фінансовими ресурсами невідкладних витрат закладу в цілому.

Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на поточні рахунки з позабюджетних коштів.

Державні навчальні заклади, які надають платні послуги, зобов'язані вести облік та складати звітність за цим видом діяльності відповідно до чинного законодавства.