Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з податкової системи

Методика заповнення податкових декларацій

Реферат

На главную
Реферати з податкової системи

Зміст

1. Методика заповнення податкових декларацій

1.1. Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища

1.2. Податок з реклами та податковий розрахунок податку з реклами

1.3. Декларація про сплату комунального податку

Список використаної літератури

1. Методика заповнення податкових декларацій

1.1. Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища

Збір за забруднення навколишнього природного середовища встановлено Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення збору" від 01.03.1999 р. №303.

Платниками збору є:

— суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, включаючи їх об'єднання, філії тощо;

— бюджетні, громадські установи та організації;

— постійні представництва нерезидентів, що одержують доходи в Україні.

Об'єктом збору є:

— викиди в атмосферне повітря забруднених речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

— скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

— розміщення відходів.

Ставки збору встановлюються у вигляді фіксованої плати відповідно кожного інгредієнта забруднюючої речовини і виду шкідливого впливу на довкілля.

У Додатку 2 до пункту 7.2. Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища викладено розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища у редакції наказу Міністерства економіки та Державної податкової адміністрації від 28.02.2001 р. № 75/76.

Розрахунок плати за забруднення навколишнього середовища подається платником до податкових органів щоквартально протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. За неподання розрахунків ресурсних платежів у зазначені строки платник збору сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Цей збір сплачується щоквартально протягом 10-ти днів наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Граничний строк подання розрахунку і сплати у разі, якщо він припадає на вихідний (святковий день) переноситься на перший робочий день, що слідує за цим вихідним (святковим) днем.

1.2. Податок з реклами та податковий розрахунок податку з реклами

Податок з реклами — це податок за послуги по встановленню та розміщенню реклами.

Платниками податку з реклами є всі юридичні та фізичні особи, які сплачують послуги з встановленням та розміщенням реклами, яка носить комерційно-інформаційний характер.

Об'єктом податку з реклами є вартість послуг за встановлення та розміщення реклами, а у випадку, якщо рекламні роботи виконуються власними силами рекламодавця, то об'єктом податку з реклами є вартість фактично здійснених витрат.

Податок з реклами сплачується з усіх видів об'яв і повідомлень, що передають інформацію з комерційною ціллю за допомогою засобів масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та одягу: на вулицях, магістралях, площадках, домах, транспорті та в інших місцях.

Ставки податку на рекламу встановлені Декретом Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки та збори" від 20.05.93 р. №56-93 залежно від тривалості розміщення носіїв:

— 0,1 % вартості послуг за розміщення одноразової реклами;

— 0,5% вартості послуг за розміщення реклами на тривалий час. Ставки податку можуть бути диференційовані за рішенням місцевих органів у межах вказаних максимальних обмежень.

За умови, якщо місцевими органами встановлені більш високі ставки податку, то до витрат виробництва включається фактично сплачений податок, — але не більше граничних (встановлений Декретом Кабінету Міністрів України №56-93) обмежень.

Підприємства, що сплачують податок з реклами, щомісячно до 20-го числа наступного за звітним місяця, подають до державних податкових органів розрахунок суми податку з реклами.

Форму податкового розрахунку податку з реклами затверджено наказом Державної податкової адміністрації України 24 грудня 2003 р. № 624, табл. 7.13.1.

Сплачується податок під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами.

У разі, коли рекламне агентство тільки встановило або розмістило рекламу, але ще не отримало оплату податку з реклами до закінчення періоду, за який зобов'язане перерахувати всю суму отриманих податків до місцевого бюджету, то податок з реклами, пов'язаний з наданням цих послуг, рекламне агентство не повинне перераховувати.

1.3. Декларація про сплату комунального податку

Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Його граничний розмір не повинен перевищувати 10% річного фонду оплати праці, що обчислюється виходячи з розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Не являються платниками комунального податку благодійні організації, які існують лише за рахунок членських внесків і благодійних пожертвувань та інші особи, яким згідно із законодавством надано пільги.

Для розрахунку комунального податку необхідно визначити показник чисельності штатних працівників спискового складу. В списковий склад включаються всі робітники, які прийняті на постійну, сезонну, а також тимчасову роботу строком на один день і більше з дня зарахування їх на роботу.

В середньоспискову чисельність включаються також працівники, які тимчасово не працюють з наступних причин: по хворобі, в зв'язку з виконанням державних і громадянських обов'язків, через тимчасове залучення до сільськогосподарських та інших робіт, робітники, відряджені на інші підприємства згідно з рішенням уряду тощо.

Не включаються в середньоспискову чисельність штатних робітників спискового складу студенти і учні учбових закладів, які проходять виробничу практику, студенти учбових закладів, які працюють на підприємстві у складі студентських загонів; прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств, які оформлені за сумісництвом на одному і тому ж підприємстві.

Середньоспискова чисельність робітників за звітний місяць обчислюється шляхом сумування чисельності робітників спискового складу за кожен календарний день звітного місяця, включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні й діленням отриманої суми на число календарних днів звітного періоду.

Середньоспискова чисельність робітників за період з початку року обчислюється шляхом сумування середньоспискової чисельності робітників за всі місяці роботи підприємства, які пройшли за період з початку року до звітного місяця включно, і діленням отриманої суми на кількість місяців за період з початку року.

Комунальний податок нараховується та сплачується щомісячно в терміни, передбачені законодавством. Один раз в квартал в податкову інспекцію подається розрахунок комунального податку.

Податковий контроль здійснюється щомісячно в міру подання звітності і сплати комунального податку.

Список використаної літератури

1. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: Навчальний посібник. — Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. — 331 с.

2. Буряк П. Ю., Беркита К. Ф, Ярема Б. П. Податкова система: Теорія і практика застосування активних методів навчання: Навчальний посібник. — К.: ВД "Професіонал", 2004. — 224 с.

3. Завгородній В. П. Податки та податковий контроль в Україні (російською мовою). — К.: "АСК", 2000. — 636 с.

4. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1997. — 383 с.

5. В. Д .Базилевич, Л. О. Баластрик. Державні фінанси. Навчальний посібник / За заг.ред. Базилевича В. Д. — К.: Атіка, 2002. — 368 с.

6. Кудряшов В. П. Фінанси. Навчальний посібник / Херсон: Олді-плюс, 2002. — 352 с.

7. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2003. — 416 с.