Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з страхування

Характеристика Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Контрольна робота

На главную
Реферати з страхування

План

1. Характеристика Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1.1 Джерела формування бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1.2 Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Задача
Тести
Література

1. Характеристика Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) є органом, що здійснює керівництво і управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснює збір і акумуляцію страхових внесків та інших засобів, призначених для фінансування матеріального забезпечення і соціальних послуг, види яких передбачені статтею 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням" (далі — Закон), і забезпечує їхнє надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів.

Фонд належить до цільових позабюджетних страхових фондів.

Усі застраховані особи є його членами.

Фонд є самостійною некомерційною саморегульованою організацією. Держава є гарантом надання матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим особам Фондом, його стабільної діяльності.

Фонд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і його найменуванням, а також символіку, затверджену правлінням Фонду і здобуває права юридичної особи з дня реєстрації статуту в спеціальному уповноваженому центральному органі виконавчої влади.

Діяльність Фонду регулюється Законами України і його статутом, що затверджується правлінням.

1.1 Джерела формування бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

У 2002 р. прогнозна величина доходів ФСС ТВП у зведеному балансі фінансових ресурсів України становила 1698,2 млн. грн., що на 206,1 млн. грн. більше, ніж у 2001 р.

Джерелами формування коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, є:

1) страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених законом;

2) суми, не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб відповідно до актів законодавства;

3) благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

4) асигнування із Державного бюджету України;

5) інші надходження відповідно до законодавства.

Кошти ФСС ТВП не включаються до Державного бюджету України, не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначенням. При їх невикористанні у поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.

Для забезпечення фінансової стабільності ФСС ТВП утворюється резерв страхових коштів у сумі, необхідній для фінансування всіх видів матеріального забезпечення в розрахунку на місяць.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2002 рік» (ст. 58) кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України. Тому кошти ФСС ТВП підлягають казначейському обслуговуванню. В органах Державного казначейства відкриваються рахунки за балансовими рахунками 3717 «Рахунки державних цільових фондів».

1.2 Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Управління Фондом здійснюють правління і виконавча дирекція фонду. В Автономній Республіці Крим, областях і в містах Києві та Севастополі безпосереднє управління здійснюють правління і виконавча дирекція відповідних відділень фонду.

До складу правління Фонду входять по 15 представників держави, застрахованих осіб і роботодавців, що виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) сторонами самостійно.

Термін повноважень членів правління фонду складає шість років і закінчується в день першого засідання нового складу правління.

Правління Фонду очолює голова, що обирається з членів правління Фонду терміном на два роки по черзі від представників кожної сторони. Голова обирається на закритому засіданні правління Фонду. Обраним головою вважається член правління, за якого проголосувало більше половини загальної кількості членів правління. Голова правління має двох заступників, що разом із головою представляють три сторони.

Засідання правління Фонду проводяться відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше одного разу у квартал. Позапланові засідання правління Фонду можуть проводитися з ініціативи його голови або за пропозицією більшості членів однієї з трьох представницьких сторін правління або за вимогою однієї третини членів правління Фонду.

Правління правомочне приймати рішення при наявності на засіданні не менше двох третин складу кожної представницької сторони. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів правління із присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.

Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є обов'язковим для виконання всіма страхувальниками і застрахованими особами.

Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом його правління, що забезпечує виконання рішень правління.

Вона є підзвітною правлінню Фонду і здійснює діяльність від його імені в межах і в порядку, визначених статутом Фонду і положенням про Виконавчу дирекцію Фонду, затвердженого його правлінням.

Директор Виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.

Правління відділення Фонду створюється на паритетних принципах із представників держави, застрахованих осіб і роботодавців. Кількісний склад правління відділення визначається правлінням Фонду.

Положення про правління відділення Фонду затверджується правлінням Фонду.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду і його відділень є виконавчі дирекції відділень в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. Статутом Фонду може бути передбачено створення виконавчих дирекцій або уповноважених представників відділень у районах і містах республіканського, Автономної Республіки Крим і обласного значення.

Виконавчі дирекції відділень підзвітні правлінням відділень і Виконавчої дирекції Фонду і здійснюють свою діяльність від імені Фонду в межах і в порядку, передбаченим його статутом і положенням про виконавчі дирекції відділень Фонду.

Виконавчі дирекції відділень Фонду вирішують покладені на них завдання у взаємодії з профспілковими органами, роботодавцями і місцевими органами виконавчої влади.

Директори виконавчих дирекцій відділень Фонду входять до складу правлінь відділень із правом дорадчого голосу.

Керівників виконавчих дирекцій відділень фонду призначає і звільняє директор Виконавчої дирекції Фонду за узгодженням із правлінням відділення Фонду.

Правління Фонду:

1) визначає поточні і перспективні завдання;

2) затверджує документи, то регламентують внутрішню діяльність;

3) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції із визначення розміру внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням;

4) визначає за узгодженням з Національним Банком України порядок надходження й обліку засобів Фонду;

5) розглядає й затверджує річний бюджет, звіт про його виконання;

6) визначає порядок фінансування й умови надання путівок на санаторно-курортне лікування й оздоровлення в спеціальних оздоровчих закладах (у тому числі дитячих);

7) здійснює контроль за цільовим використанням засобів, веденням і вірогідністю обліку та звітності за їх надходженням і використанням;

8) вирішує питання про формування і використання резерву засобів для забезпечення фінансової стабільності Фонду в сумі, необхідній для фінансування матеріального забезпечення із розрахунку на місяць;

9) направляє і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду, правлінь і виконавчих дирекцій його відділень;

10) обирає голів правлінь відділень і їх заступників;

11) розглядає кандидатури і затверджує на посадах директора виконавчої дирекції і його заступників, а також приймає рішення про їхнє звільнення;

12) затверджує структуру органів Фонду, чисельність їхніх працівників, асигнування на адміністративно-господарські витрати;

13) представляє Фонд у взаєминах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту, громадян, а також органами соціального страхування закордонних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана із захистом соціальних прав людини;

14) затверджує положення про правління відділень;

15) здійснює інші функції, передбачені статутом Фонду.

Правління відділення Фонду:

1) визначає поточні завдання відділення;

2) розглядає і затверджує у встановленому порядку річний бюджет, звіт про його виконання;

3) щорічно розглядає програму і кошторис (у розрізі регіонів) коштів з відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їхніх родин, що включає заходи щодо санаторно-курортного лікування, оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, дитячих оздоровчих таборах, заходи з позашкільного обслуговування;

4) представляє відділення Фонду у взаєминах з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту громадян;

5) здійснює інші функції, передбачені положенням про правління відділення Фонду.

Виконавча дирекція Фонду:

1) забезпечує збір і акумуляцію внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням;

2) здійснює оперативне розпорядження страховими коштами Фонду в межах затвердженого бюджету Фонду;

3) здійснює матеріальне забезпечення і надає соціальні послуги за чинним Законом;

4) здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною сплатою страхових внесків, а також забезпечує цільове використання засобів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням;

5) представляє інтереси страховика в судових та інших органах;

6) готує і подає на розгляд правління:

— пропозиції із розміру страхових внесків на наступний рік;

— проект бюджету Фонду і звіт про його виконання;

— пропозиції з розміру резервних коштів;

7) виконує інші функції відповідно до положення про виконавчу дирекцію Фонду.

Задача

Застрахована особа була відсутня на роботі через непрацездатність з 8 по 28 вересня 2008 р. Графік роботи 5-ти денний.

Розрахувати оплату днів непрацездатності. Страховий стаж 6 років 5 місяців. Заробітна плата становить 2000 грн. за кожний місяць.


Рішення:

Особам, які мають стаж роботи від до 5 до 8 років, виплачується допомога в розмірі 80% середнього заробітку.

З 8 по 28 вересня кількість робочих днів — 15.

Перші 5 днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець, інші — за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Отже, 8, 9, 10,11,12 вересня оплачує власник, решту 10 днів — фонд.

Оплата по тимчасовій втраті працездатності становитиме:

2000 х 0,8 = 1600 грн./міс.

Враховуючи, що у вересні було 22 роб. дні, робітник отримає за дні хвороби:

1600 : 22 х 15 = 1090,91 грн.

Тести

1. Пенсійний фонд України є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим:

а) Міністерству праці та соціальної політики;

б) КМУ;

в) Міністерству фінансів України.

Відповідь: б) КМУ.


2. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття це:

а) система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають;

б) система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття;

в) державні і комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, підпорядковані місцевим органам виконавчої влади.

Відповідь: Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття це — система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття із незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг. Відповідь б).


3. Якщо страховий стаж працівника становить 5 років, то допомога з тимчасової непрацездатності у зв’язку із нещасним випадком становить:

а) 60% середньої заробітної плати;

б) 80% середньої заробітної плати;

в) 100% середньої заробітної плати;

г) немає правильної відповіді.

Відповідь: при тимчасовій втраті працездатності у зв’язку з нещасним випадком страхувальнику виплачується не більше 50% страхової суми. Немає правильної відповіді (г).


4. Допомога по безробіттю розпочинає виплачуватись:

а) після звільнення застрахованої особи з роботи;

б) після реєстрації застрахованої особи в державній службі зайнятості;

в) після тимчасового припинення виробництва.

Відповідь: допомога з безробіття виплачується з 8-го дня після реєстрації застрахованої особи в державній службі зайнятості . Відповідь б).


5. За допущення арифметичної помилки в Розрахунку, що призвела до заниження зобов’язання, яка виявлена ПФУ при перевірці:

а) 10 НМДГ за кожну помилку;

б) 5 % від суми;

в) 10% від суми недоплати.

Відповідь: за допущення арифметичної помилки в Розрахунку, що призвела до заниження зобов’язання, яка виявлена ПФУ при перевірці — ці платники пенсійного збору виплачують 5% суми донарахованого зобов’язання, але не менше 1 НМДГ (17 грн.). Відповідь б).

Література

1. Закон України "Про страхування" // ВВР України, 2002. — №7.

2. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. — Все про бухгалтерський облік. — 2001. №21.

3. Юрій С. І. і ін. Соціальне страхування: Підручник. — К.: Кондор, 2004. — 464 с.

4. Внукова Н. М. Соціальне страхування: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2006. — 352 с.

5. Страхування: Підручник / С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.

6. Вовчак О. Д. Страхування: Навч. посіб. — Львів: "Новий Світ — 2000", 2006. — 480 с.

7. Горбач Л. М. Страхова справа: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 252 с.

8. В. М. Плиса. Страхування: Навч. посіб. — К.: Каравела, 2006. — 392 с.

9. Говорушко Т. А. Страхові послуги: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2005. — 400 с.

10. Конопліна Ю. С. Соціальне страхування: Навч. посіб. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. — 224 с.