Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з зовнішньоекономічної діяльності

Цілі, суб’єкти та інструменти регулювання ЗЕД в Україні

Реферат

На главную
Реферати з зовнішньоекономічної діяльності

Абстрактні цілі регулювання зовнішньоекономічного сектору реалізуються кожною країною не ізольовано, а в певних пропорціях, з певними акцентами на певних історичних етапах. Так, в Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність", який є основним нормативно-правовим документом у цій сфері, зафіксовані такі цілі регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні:

— забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку України;

— стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому числі зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

— створення найбільш сприятливих умов для долучення економіки України до системи світового поділу праці та її наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн.

Цей самий Закон визначає суб'єктів регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні:

— Україна як держава в особі її органів у межах їх компетенції;

— недержавні органи управління економікою (товарні, фондові, валютні біржі, торговельні палати, асоціації, спілки та інші організації координаційного типу), що діють на підставі їх статутних документів;

— самі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності на підставі відповідних координаційних угод, що укладаються між ними.

Для регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні використовуються певні інструменти, а саме:

— закони України;

— передбачені в законах України акти тарифного і нетарифного регулювання, які видаються державними органами України в межах їх компетенції;

— економічні заходи оперативного регулювання (валютно-фінансового, кредитного та іншого) в межах законів України;

— рішення недержавних органів управління економікою, які приймаються за їх статутними документами в межах законів України;

— угоди, які укладаються між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і не суперечать законам України.

Використана література

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 № 959-ХІІ // https://rada.gov.ua/.

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: Учеб. для вузов / Под ред. Л. Е. Стровского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2003. — 847 с.

3. Внешнеэкономическая деятельность: нормативная база / Сост. С. В. Филатов. — X.: Изд. Дом "Фактор", 2004. — 470 с.

4. Гребелъник О. П., Романовсъкий О. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Деміур, 2003. — 296 с.

5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник / За ред. І. В. Багрової. — К.: Центр навч. л-ри, 2004. — 580 с.

6. Кириченко А. А. та ін. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. — К.: 2000. — 468 с.

7. Макогон Ю. В. и др. Внешнеэкономическая деятельность. — Донецк: Регион, 1998. — 342 с.

8. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003 — 948 с.

9. Румянцев А. П., Румянцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб. — К.: Центр навч. л-ри, 2004. — 377 с.

10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. проф. А. І. Кредісова. — К.: ВІРА-Р, 1998. — 448 с.