Реклама на сайте Связаться с нами

Адміністративне право України

Опорний конспект

На главную
Опорний конспект з курсу "Адміністративне право України"
Принципи і суб’єкти адміністративного процесу.
Розуміння адм. процесу пов’язані з визнанням того, що ним, охоплюється будь-яка діяльність виконавчо-розпорядчих органів з реалізації матеріальних норм адміністративного права, тобто адміністративний процес виступає як порядок реалізації адміністративно-правових норм під час вирішення конкретних управлінських справ.
Принципи адм. процесу-законність, охорона інтересів держави і особи, публічність або офіційність, самостійність і незалежність у прийнятті рішень, об’єктивна(матеріальна істина), гласність, рівність учасників процесу перед законом, швидкість і економічність, здійснення процесу національною мовою, відповідальність посадових осіб.
Суб‘єктами адм. процесу (5 груп суб’єктів):громадяни, виконавчо-розпорядчі органи та структурні частини їхнього апарату, об’єднання громадян та їх органи, а також органи самоорганізації населення, що мають адміністративно-процесуальну правосуб‘єктність, державні службовці і посадові особи, що наділені адм.-процесуальними правами і обов‘язками, інші державні органи та їх посадові особи.
Управління нотаріатом і адвокатурою.
Нотаріат в Україні — система органів і посадових осіб, на яких покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші передбачені законодавством нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності, Правове регулювання нотаріату в Україні, видів і порядку вчинення нотаріальних дій здійснюється Законом України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993р.
Адвокатура є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захистові прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму й конфіденційності.
Питання організації та діяльності адвокатури регулюються Законом України "Про адвокатуру" від 19.12.1992р.
Cлужбова кар’єра i припинення державної служби.
Прийняття на державну службу, просування по ній службовців відбувається відповідно до категорій (всього сім) посад службовців а також згідно з рангами (всього п’ятнадцять) , якi їм присвоюються.
Просування по службі державного службовця здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі, або присвоєння йому більш високого рангу. Переважне право на просування по службі мають державні службовці, якi досягли найкращих результатів у роботі, підвищують свій професійний рівень та зараховані до кадрового резерву.
Припинення державної служби може статися за умов:
- письмової заяви про відставку (крім виборних посад);
- порушення трудової дисципліни;
- порушення умов та обмежень, що передбачені Законом Про державну службу;
- втрати громадянства України;
- набрання чинності звинувачувального вироку суду щодо службової особи;
- визнання рішенням суду громадянина, що є службовою особою, недієздатним.
Міністерство закордонних справ, його завдання і функції.
Центральним органом державної виконавчої влади у сфері зовнішньополітичної діяльності України є Міністерство закордонних справ України (МЗС).Воно забезпечує у межах своїх повноважень проведення зовнішньої політики України і здійснює координацію діяльності всіх учасників зовнішньополітичних зв’язків. Завдання МЗС:
1.Участь у реалізації державного суверенітету України у сфері зовнішньополітичної діяльності, сприянню піднесенню міжнародного авторитету держави.
2. Забезпечення в межах своїх повноважень проведення єдиного зовнішньополітичного курсу України з метою всебічного розвитку політичних, економічних, гуманітарних, наукових та ін. зв’язків із зарубіжними країнами.
3. Розробка і участь у здійснені концепції розвитку зовнішньополітичної діяльності держави.
4. Захист прав та інтересів України, її фізичних і юридичних осіб за кордоном.
5. Аналіз зовнішньополітичної діяльності України, розробка і здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності зовнішньополітичних зв’язків України (надання організаційно-методичної та інформаційної допомоги учасникам зовнішньополітичних відносин.
6. Організація координація та фінансування роботи представництв України за кордоном, а також сприяння діяльності представництв іноземних держав на території України.
Функції МЗС:
1. Розробляє та подає КМУ пропозиції про вирішення стратегічних питань зовнішньополітичних відносин, реалізацію пріоритетних напрямків співробітництва з іншими державами.
2.Забезпечує створення сприятливих зовнішньополітичних умов для встановлення і розвитку відносин між Україною та іншими державами на двосторонньому , регіональному та глобальному рівнях.
3.Забезпечує участь України у підготовці міжнародних договорів з іншими країнами і міжнародними організаціями та подає КМУ пропозиції про підписання, ратифікацію, схвалення міжнародних договорів або приєднання до них.
4.Бере участь у роботі міжнародних організацій, органів міжурядових комісій та комітетів, конференцій, конгресів, симпозіумів і нарад з питань міжнародної політики, приймає іноземні делегації для обговорення питань зовнішньої політики.
5. Координує діяльність міністерств інших центральних органів державної виконавчої влади України у сфері зовнішньополітичних відносин.
6. Забезпечує візову політику України, видачі дипломатичних і службових паспортів.