Реклама на сайте Связаться с нами

Адміністративне право України

Опорний конспект

На главную
Опорний конспект з курсу "Адміністративне право України"
Предмет адміністративного права.
Визначаючи предмет адм. права, слід брати до уваги: сферу держ. управ-ня, що охоплює б.-які аспекти држ.-управл. діял-сті; наявність в ній суб‘єкта виконавчої влади; необхідність практичної реалізації повноважень, наданих суб’єктам виконавчої влади для здійснення ними держ.-управл. діял-сті.
Предмет адм. права охоплює коло однорідних сусп. відносин:
- управл. відносини, в межах яких безпосередньо реаліз-ся завдання, функції та повноваження виконавчої влади;
- управл. відносини внутр. організаційного характеру, що склалися в процесі діяльності інших органів держ. влади;
- управл. відносини, що виникають за участі суб’єктів місцевого самоврядування;
- управл. відносини організ. характеру, що виникають усередині системи громадських організацій.
Система організації управління в області оборони, їх повноваження.
Верх. Головноком-й Збройних сил – Президент (за Конституцією). Він призначає на посади і звільняє вище командування Збр. Сил, здійсню керівництво у сферах нац-ї безпеки та оборони держави.
Безпос. Кер-во Збр.силами здійснює Мін-во оборони.Мін-во оборони є центр. Органом викон. Влади, що забезпечує втілення держ. Політики у сфері оборони держави, кер-во Збр.Силами, їх мобіл. Та бойову готовність. Міноборони очолює міністр, якого призначає і звільняє президент. Міністр несе відп-сть за свою роботу перед Президентом, Кабміном та Радою нац. безпеки. Міністр видає накази і директиви в межах своїх повноважень, організує і контролює їх виконання.
Окремою складовою частиною Міноборони є Генеральний штаб Збр. Сил, який очолює Начальник Генштабу і є першим заступником Міністра. Його також призначає і звільняє Президент.
Нач-к Генштабу несе відп-сть перед Радою нац. Безпеки і Міністром за виконання завдань, покладених на Генштаб.
Збройні сили комплектуються військовослужбовцями відповідно до закону “Про заг-ний військовий обов’язок та військову службу” 25.03.99.
Заг-й військовий об-к вст-ний з метою комплектування ЗСил, Нац. Гвардії, Служби безпеки, Прикордонних військ, Цивільної оборони та ін., а також для підготовки населення до захисту України.
Військові посади підрозділяються на :
- посади рядового складу;
- серж. И старшинського складу;
- посади прап-в і мічманів;
- офіцерського складу.
Організаційна структура і штати органів управління.
1.1. КМУ: прем’єр-міністр, перший віце П.М., 3шт віце П.М., міністри + Служба П.М,, служби віце-П.М., управління кадрового забезпечення і т.д. і т.п.;
1.2. - Міністерства : Міністерство АПК України;
- Комітети : Держкомзв’язку;
- Відомства: Нац.комс агентство, Державна митниця.
За Указом П. Від 13.03.99 “Про змінив системі центральних органів виконавчої влади”:
1) центр. Органи виконавчої влади, керівники яких входять до складу КМУ;
2) Держ комітети;
3) Інші ( 50шт.: комітети – 13;адміністрації – 6; агенства-6;служби – 5; комісії-5; головні управління-5;фонди-3;палати-3; бюро-1)
1.3. Державні адміністрації :Києву , Севастополя, обласні; районні , районні у містах.
1.4. Міліція.
2.1. КМУ;
2.2. інші.
3.1. КМУ
3.2. Міністерство АПК У.;
3.3. Міністерство фінансів, Держкомстат.
ШТАТИ.
Державні службовці є кадровим складом державного управління. Регламентація: Закон “Про державну службу” від 16.12.1993р.
Посада – це визначена структурою та штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами визначене коло службових повноважень.
Посадовими особами є державні службовці, на яких нормативними актами покладено здійснення певних функцій.
Посади класифікуються за категоріями і рангами:
I категорія – 3,2,1 ранги
II – 5.4.3
III- 7.6.5
IV-9.8.7
V-11.10.9
VI-13.12.11
VII-15.14.13
Оскільки практично кожний державний орган є самостійною юр. особою, з окремим балансом та печаткою, штатний розпис повністю знаходиться в владі керівника, який підзвітний вищестоящому органу влади.
Система органів управління в АПК та їх компетенція.
Центральним органом, який здійснює регулятивні функції сіль. госп-ва є Міністерство агропромислового комплексу - з 15.12.99р. №1573/99 Указом Президента Укр. “Про деякі зміни в структурі центр. Органів виконавчої влади” - Міністерство аграрної політики. Функції та компетенція даного органу визначаються Положенням про Міністерство с/г і продов., затверджен. Постановою КМУ від 18.09.93р. згідно Положення МАП проводить державну політику в с/гос-ві, переробній, м’ясній, виноробній, рибній садибній і інших продовольчій промисловості. Основні функції:
1). Організація - розроблення основних напрямів аграрної політики і реформи, організація виробництва і закупівлі в державні ресурси продовольства с/г сировини, організація поставок продовольства за міжнародними угодами, створення рівних умов для розвитку різних форм власності і господарювання.
2). Координація - координує діяльність підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, що входять до сфери його управління, пов’язаних з підготовкою і перепідготовкою спеціалістів, забезпечує реалізацію держ. політики у сфері зайнятості.
3). Контроль - за якістю, хімічним, радіоактивним забрудненням с/г продукції та сировини, держ. контроль за якістю насіння.
Міністерство разом з органами місцевого і регіонального самоврядування і виконавчої влади забезпечує держ. нагляд за техніч. станом, якістю ремонту, технічн. обладнання.
Міністерство очолює міністр, який призначається Президентом. МАП є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків.
Управління АПК обласного рівня - місцевий орган виконавчої влади. Воно є юридичною особою, має самост. баланс, рахунки в банку, свою діяльність організовує на основі Типового положення про управління с/гос-ва Севастопольської міської держ. адміністрації, затвердженого постановою КМУ від 12.02.96р. №202. Підпорядковується управління АПК - обласній держ. адміністрації і МАП, тобто у подвійному підпорядкуванні.
До основних завдань управління належать: забезпечення виконання держ. програм соц. розвитку села, сприяння демонополізації виробництва і розвиткові конкуренції, створення рівних умов для розвитку різних форм власності і господарювання, організація виробництва і закупівлі с/г продукції, здійснення аграрної реформи та інші завдання, які ставить реформування економіки України. Для виконання покладених завдань вони наділені рядом функцій: організаційними, координаційними і контрольними - це розроблення пропозицій до проектів держ. програм розвитку с/гос-ва, забезпечення виконання прийнятих програм.
В ринкових умовах неможливе наділення галузевих органів владними функціями.
Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.
Попередження-стягнення необхідно також відрізняти від попередження як заходу впливу щодо неповнолітніх (від 16 до 18 років), що застосовується в порядку ст. 24 КпАП.
Попередження як захід впливу щодо неповнолітніх застосовується на підставі постанови у відповідній справі про адміністративне правопорушення, що виноситься згідно зі ст. 284 КпАП. Ця стаття визначає, що в справі про адміністративне правопорушення може бути винесена одна з трьох постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24; 3) про закриття справи. Таким чином, попередження, винесене в порядку ст. 24, не є стягненням. Це стягнення (засудження, негативна оцінка) від імені держави особи, яка здійснила адміністративне правопорушення.
Якщо штраф накладено на особу у віці від 16 до 18 років, а в нього відсутній самостійний заробіток, то штраф стягується з батьків або осіб, що їх замінюють. Посадовою особою виноситься постанова про накладення штрафу судовим виконавцем при районному (міському) суді. Судовий виконавець спрямовує стягнення штрафу на особисте майно правопорушника. Якщо такого не виявляється, за даним фактом складається акт, що затверджує суддя.