Реклама на сайте Связаться с нами

Адміністративне право України

Опорний конспект

На главную
Опорний конспект з курсу "Адміністративне право України"
Система органів управління транспортом та їх компетенція.
Управління транспортом здійснюється відповідними органами державної виконавчої влади. Віщий орган загальної компетенції – Кабінет Міністрів України приймає постанови, на основі яких забезпечує загальне керівництво усіма видами транспорту.
Центральним органом виконавчої влади у цій галузі є Міністерство транспорту України.
Керівництво підприємствами транспорту та дорожнього господарства Мінтранс здійснює через департамент автомобільного транспорту. Положення про цей орган затверджено Кабінетом Міністрів України.
Завдання Мінтрансу:
- здійснення державного управління транспортним комплексом України;
- реалізація державної політики становлення та розвитку транспортного комплексу України для забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва у перевезеннях;
- забезпечення взаємодії та координації роботи усіх видів транспорту;
- створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств всіх форм власності;
- забезпечення входження транспортного комплексу України до європейської та світової транспортної системи.
Основними завданнями Укрзалізниці є:
- організація злагодженої роботи залізниць
- управління процесом залізничних перевезень
- вирішення питань ефективного використання залізничного рухомого складу;
- проведення єдиної інвестиційної та технічної політика на залізничному транспорті;
- проведення соціальної політики на залізничному транспорті.
УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ
Функції упр-ня:
- забезпечення розвитку цивільної авіації
- нагляд за безпекою польотів повітряних суден
- сертифікація, реєстрація суден
- забезпечення пошуку та рятування повітряних суден
- науковий супровід діяльності авіації та забезпечення її безпеки
- сприяння зовнішньоекономічній і міжнародно-правовий діяльності цевільної авіації.
Управління морським транспортом здійснює Міністерство транспорту. Воно затверджує правила, інструкції та ін. нормат. Акти з питань торговельного мореплавства. За участю заінтересованих міністерств і відомств України, розробляє правила перевезення вантажів, пасажирів і багажу та затверджує їх.
Органи управління у сфері фінансів та кредитування.
До органів управління у сфері фінансів та кредитування належать Міністерство фінансів, банки та кредитні спілки.
Міністерство фінансів - центральний орган виконавчої влади, підпорядкований Кабінету Міністрів України. Мінфін забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України, здійснює координацію діяльності у цій сфері інших центральних органів виконавчої влади. Основними завданнями Мінфіну є :
- розроблення проведення єдиної державної фінансової, бюджетної політики;
- здійснення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу сучасної економічної та фінансової ситуації в Україні. А також перспектив її розвитку;
- розроблення стратегії щодо внутрішніх та зовнішніх запозичань держави і погашення та обслуговування державного боргу;
Мінфін відповідно до покладених на нього завдань:
- бере участь у розробленні прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на поточний період та перспективу; - розробляє проект державного бюджету України,;
- подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення взаємовідносин між Державним бюджетом України і місцевими бюджетами;
Мінфін має право:
- одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів АРК, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали необхідні для розроблення проекту Державного бюджету України., прогнозних розрахунків зведеного бюджету України;
- Мінфін України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Нормативні акти Мінфіну підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законом порядку.
Мінфін очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законом порядку. Міністр має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Міністр розподіляє обов’язки між заступниками міністра, визначає ступінь їх відповідальності та ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів Міністерства.
Мінфіну підпорядковуються Державне казначейство України, Головне контрольно-ревізійне управління України, Державна пробірна палата.
Мінфін України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків. Печатку із зображенням Державного Герба України.
Банки - це установи, функцією яких є кредитування суб’єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів.
Банки є юридичними особами . Вони є економічно самостійними і повністю незалежними від виконавчих та розпорядчих органів державної влади в рішеннях, пов’язаних з їх оперативною діяльністю
Банківська система є дворівневою і складається з Національного банку України та комерційних банків, у тому числі Зовнішньоекономічного банку України, Ощадного банку України. Національний банк є власністю України, юридичною особою. Його статут затверджується Президією Верховної Ради України.
Нацбанк є підзвітним Верховній Раді України. Нацбанк має право законодавчої ініціативи.
Керівним органом Нацбанку є Правління. Правління Нацбанку складається з Голови Правління та його заступників і членів Правління. Голова Правління Нацбанку призначається Верховною радою України на 4 роки за поданням голови ВРУ. Голова Правління Нацбанку керує роботою Правління , головує на його засіданнях. Заступники Голови Правління та його члени призначаються Президією ВРУ за поданням Голови Правління Нацбанку. Рішення Правління банку приймаються простою більшістю голосів і оформлюються постановою. Національний банк видає нормативні акти з питань, що входять до його повноважень, які є обов’язковими для всіх юридичних і фізичних осіб. Нормативні акти Нацбанку видаються у формі постанов Правління Нацбанку. Вони не можуть суперечити законодавству України і не мають зворотної сили.
Нормативні акти Нацбанку набирають чинності у визначений ним термін, але не раніше дня прийняття, крім тих, що підлягають державній реєстрації та набирають чинності в терміни визначені законодавством України.
Нацбанк щорічно, у квітні місяці , подає Верховній Раді України звіт про свою роботу, баланс своєї діяльності і зведений баланс банківської системи Республіки. Верховна Рада щорічно за поданням Нацбанку затверджує розподіл прибутку.
Органи виконавчої влади , як різновид державних органів.
Органи виконавчої влади є основними після Президента України функціонально-галузевими носіями виконавчої влади в державі і статус органу виконавчої влади закріплюється за ними в нормативному порядку, по-друге, є найважливішою складовою частиною органів державного управління і державного апарату в цілому, по-третє, вони об’єднані єдиним керівництвом і підпорядкуванням, внаслідок чого діють узгоджено і цілеспрямовано , по-четверте, кожен з органів даної системи наділений державою специфічною компетенцією у сфері державного управління.
Орган державної виконавчої влади - це носій державної виконавчої влади, що реалізує свою компетенцію в закріпленій сфері державного управління , і має юридичний статус органу державної виконавчої влади.
Органи державної виконавчої влади класифікуються за такими критеріями:
за масштабом діяльності;
за порядком утворення;
за обсягом компетенції;
за місцем у державно-управлінській ієрархії.
За масштабом діяльності поділяються на:
Вищі, центральні, місцеві, спеціальні.
До вищих належать органи , виконавчо-розпорядча діяльність яких поширюється на всю територію України. Таким органом є Уряд України - Кабінет Міністрів.
Він відповідальний перед президентом України та підконтрольний та підзвітний Верховній Раді України До його складу входять Прем’єр-Міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр міністри, міністри.
Прем’єр-міністр призначається Президентом України і він керує роботою Кабінету Міністрів.
До центральних органів виконавчої влади належать ті, що керують відповідними галузями, або здійснюють функціональне( міжгалузеве) управління.
Це міністерства, комітети, відомства. Центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України , указами і розпорядженнями Президента України, Кабінету міністрів.
Місцеві органи державної виконавчої влади – це насамперед державні адміністрації. Вони утворюються згідно Конституції України , а їх безпосередня діяльність регламентується Законом України “ Про столицю України місто-герой Київ” від 15 січня 1999 року і двома положеннями : Положення про обласну , Київську, Севастопольську міські державні адміністрації та Положеннями про районну, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації. Державна адміністрація підпорядковується Президентові України , а також Кабінету Міністрів.
Державна адміністрація покликана захищати права і законні інтереси громадян та держави , забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток території та реалізацію державної політики у визначених законодавством сферах управління. Склад місцевих державних адміністрацій формують їх голови , які призначаються на посаду звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету міністрів України. При здійсненні своїх повноважень вони відповідальні перед президентом України і Кабінетом міністрів України , підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
До спеціальних органів державної виконавчої влади належать органи, які віднесені законодавством ні до вищих, ні до центральних, ні до місцевих, проте наділені статусом органа виконавчої влади.