Реклама на сайте Связаться с нами

М. Г. Чумаченко

Економічний аналіз

Навчальний посібник

Київ
КНЕУ
2003

На главную
Економічний аналіз. Чумаченко М. Г.
7.2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства
На підприємстві використовуються такі показники фінансових результатів:
- доходи від реалізації продукції;
- доходи від інших операцій;
- доходи від надзвичайних операцій;
- прибуток на одиницю продукції;
- прибуток від реалізації продукції;
- прибуток від операційної діяльності;
- прибуток від звичайної діяльності;
- прибуток від надзвичайних подій;
- оподаткований прибуток;
- чистий прибуток.
Існують ще інші види прибутків:
- прибуток від реалізації цінних паперів;
- неоподаткований (пільговий) прибуток;
- нерозподілений прибуток.
Перші два види прибутку відображаються в журналі-ордері № 15, останній - у балансі.
У зв'язку з реформуванням бухгалтерського обліку і застосуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) дещо змінилося традиційне розуміння таких понять, як доходи, витрати, відшкодування. Так, стаття "Доходи (виручка) від реалізації" формується від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності. Тут також відображаються суми знижок, наданих покупцям.
Аналіз названих доходів можна проводити як за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, так і за видами організацій збуту.
1. Фінансові результати.
1.1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг).
1.2. Податок на додану вартість.
1.3. Акцизний збір.
1.4. Інші вирахування з доходу.
1.5. Чистий дохід (п. 1.1 - п. 1.2- п. 1.3-п. 1.4).
2. Собівартість реалізованої продукції.
3. Валовий (п. 1.5 - п. 2);
3.1. Прибуток.
3.2. Збиток.
4. Інші операційні доходи.
5. Адміністративні витрати.
6. Витрати на збут.
7. Інші операційні витрати.
8. Фінансові результати від операційної діяльності (п.З+п.4- п. 5- п.6)
8.1. Прибуток.
8.2. Збиток.
9. Дохід від участі в капіталі.
10. Інші фінансові доходи.
11. Фінансові витрати.
12. Втрати від участі в капіталі.
13. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (п. 8 + п. 9 + п. 10 - п. 11 - н. 12).
13.1. Прибуток.
13.2. Збиток.
.14. Податок на прибуток від звичайної діяльності. 15. Фінансові результати від звичайноїдіяльності:
15.1. Прибуток (п. 13.1 - п. 14).
15.2. Збиток (п. 13.2-п. 14).
16. Надзвичайні:
16.1. Прибуток (відшкодування страхових компаній). ,
16.2. Збиток (стихійні лиха, пожежі та інші).
17. Податки з надзвичайного прибутку.
18. Чистий:
18.1. Прибуток.
18.2. Збиток.
Крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), підприємство може мати також інший дохід від операційної діяльності.
До інших операційних доходів належать: доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); від операційної оренди активів; від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників, або коли є рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів і субсидій, інші доходи від операційної діяльності.
Статтю "Доходи від участі в капіталі" призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні або спільні підприємства.
До статті "Інші фінансові доходи" входять доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, відсотки тощо.
Інші доходи від звичайної діяльності формуються з доходів від реалізації фінансових інвестицій, реалізації необоротних активів, майнових комплексів, неопераційної курсової різниці, безоплатно одержаних активів.
Стаття "Надзвичайні доходи" використовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій (стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії і т. д.).
На витратних статтях звітності відображаються:
- на статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" - виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), або собівартість реалізованої продукції;
- на статті "Адміністративні витрати" - загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства;
- на статті "Витрати на збут" - витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, які займаються збутом продукції (товарів), на рекламу, доставку продукції споживачам;
- на статті "Інші операційні витрати" - собівартість реалізованих виробничих запасів, безнадійні борги і збитки від знецінення запасів; збитки від операційних курсових різниць;
- на статті "Фінансові витрати" - виплата відсотків та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позичкового капіталу;
- на статті "Інші витрати в операційній діяльності" - собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, збитки від неопераційних курсових різниць, збитки від уцінки фінансових інвестицій;
- на статті "Надзвичайні витрати" - збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій).
У формуванні прибутків значну роль відіграють відрахування від доходів, прибутків.
Відрахування від доходів існують такі:
- податок на додану вартість;
- акцизний збір;
- інші відрахування з доходу - знижки, повернення товарів тощо.
Відрахування від прибутку - це податок на прибуток від звичайної діяльності і податки з надзвичайного прибутку.