Реклама на сайте Связаться с нами

В. В. Копєйчиков

Правознавство

Підручник

Київ
Юрінком Інтер
2003

На главную

Зміст

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Глава І
ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
§ 1. Основні закономірності виникнення держави і права.
§ 2. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів
§ 3. Теорії виникнення держави
§ 4. Риси, що відрізняють державну організацію від організації влади первісного суспільства
§ 5. Характерні ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первісного суспільства
§ 6. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади
Глава II
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
§ 1. Поняття держави та її ознаки
§ 2. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави
§ 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямків діяльності (функцій) держави
§ 4. Поняття і види форми правління, форми державного устрою та форми державно-правового режиму (форми держави)
§ 5. Співвідношення і взаємодія держави та особи
§ 6. Форми взаємодії держави та об'єднань громадян
§ 7 Загальна характеристика концепцій про сутність і соціальне призначення держави
Глава III
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА
§ 1. Поняття права та його ознаки
§ 2. Місце і роль права в системі соціальних норм
§ 3. Поняття системи права як внутрішньої його організації
§ 4. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу
§ 5. Правотворення як процес самоорганізації права
§ 6. Правові відносини
§ 7. Реалізація норм права: загальна характеристика
§ 8. Правоохоронна система та правоохоронна діяльність
§ 9. Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна
§ 11. Правопорушення: поняття, склад і види
§ 12. Юридична відповідальність: поняття, мета, види, підстави притягнення і звільнення
РОЗДІЛ ДРУГИЙ
ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ
Глава IV
ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Конституційне право - провідна галузь національного права України
§ 2. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні
§ 3. Загальні засади демократичного конституційного ладу України
§ 4. Народовладдя в Україні та форми його здійснення
§ 5. Види референдумів
§ 6. Виборче право та виборча система в Україні
§ 7. Територіальний устрій України
§ 8. Громадянство України як один з інститутів конституційного права
§ 9. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гарантії їх дотримання
§ 10. Загальна характеристика системи органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні
10.1. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні
10.2. Президент України - глава держави
10.3. Кабінет Міністрів України - Уряд України
10.4. Центральні та місцеві органи виконавчої влади в Україні
10.5. Судова влада в Україні
10.6. Місцеве самоврядування в Україні
Глава V
ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Кодекс законів про працю України
§ 2. Трудовий договір: поняття, сторони і зміст
§ 3. Прийняття на роботу
§ 4. Звільнення за ініціативою працівника
§ 5. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
§ 6. Робочий час
§ 7. Час відпочинку
§ 8. Трудова діяльність осіб, які не досягли 18-річного віку
§ 9. Трудова дисципліна як різновид дисципліни.
§ 11. Матеріальна відповідальність
§ 12. Індивідуальні й колективні трудові спори
Глава VI
ОСНОВИ ПРАВА ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
§ 1. Види формованих пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
§ 2. Закон України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу і органів внутрішніх справ"
§ 3. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
§ 4. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
§ 5. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
§ 6. Державний захист сім'ї та дитинства. Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
Глава VII
ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Екологічне право України: поняття і предмет правового регулювання
§ 2. Законодавство про охорону навколишнього природного середовища: загальна характеристика
§ 3. Екологічні права та обов'язки громадян
§ 4. Права та обов'язки природо користувачів
§ 5. Земельний фонд України та правові заходи його охорони
§ 6. Форми власності на землю
§ 7. Оренда землі
§ 8. Плата за землю
§ 9. Складові природно-заповідного фонду
§ 10. Правові засоби охорони атмосферного повітря і тваринного світу
§ 11. Правова охорона водних ресурсів
Глава VIII
ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Цивільне право України: поняття і система
§ 2. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України
§ 3. Цивільно-правові відносини, їх виникнення, зміна та припинення
§ 4. Суб'єкти цивільно-правових відносин
§ 5. Об'єкти цивільно-правових відносин
§ 6. Здійснення цивільних прав та виконання юридичних обов'язків
§ 7. Захист цивільних прав
§ 8. Поняття і форми власності в Україні
§ 9. Суб'єкти права власності та захист їхніх прав
§ 10. Цивільно-правові договори: поняття і види
§ 11. Цивільно-правова відповідальність
§ 12. Спадкування за законом і за заповітом
§ 13. Приватизація в Україні
§ 14. Підприємницька діяльність в Україні
14.1. Правові основи інвестиційної діяльності
14.2. Умови, й порядок визнання юридичних осіб банкрутами
Глава IX
ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Фінансове право України: поняття і предмет правового регулювання
§ 2. Бюджет і бюджетна система
§ 3. Податкова політика в Україні: загальна характеристика
§ 4. Система оподаткування та її значення
§ 5. Поняття "податок"
§ 6. Види податків
§ 7. Платники податків та об'єкти оподаткування
§ 8. Відповідальність за порушення законодавства про податки
§ 9. Законодавство України про банки і банківську діяльність
Глава Х
ОСНОВИ ЖИТЛОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання
§ 2. Житлове законодавство України: загальна характеристика, Житловий кодекс України
§ 3. Житловий фонд України та його види
§ 4. Право громадян на житло і форми його реалізації
§ 5. Порядок надання житла громадянам, які потребують покращання житлових умов
§ 6. Договір житлового найму: поняття, значення та відповідальність за його невиконання
§ 7. Приватизація державного житлового фонду
Глава XI
ОСНОВИ ШЛЮБНО-СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Шлюбно-сімейне право України: поняття і предмет правового регулювання
§ 2. Кодекс про шлюб і сім'ю України
§ 3. Шлюб і сім'я за сімейним законодавством
§ 4. Умови й порядок одруження
§ 5. Шлюбний контракт
§ 6. Припинення шлюбу
§ 7. Особисті й майнові права та обов'язки подружжя
§ 8. Особисті й майнові права та обов'язки батьків і дітей
§ 9. Опіка й піклування
Глава XII
ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання
§ 2. Джерела адміністративного права. Кодекс України про адміністративні правопорушення
§ 3. Управління як об'єкт адміністративного права
§ 4. Державна служба; поняття, правовий статус державних службовців
§ 5. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки
§ 6. Склад адміністративного правопорушення
§ 7. Адміністративна відповідальність: поняття та особливості
§ 8. Адміністративні стягнення: поняття і види
§ 9. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
§ 10. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності
Глава XIII
ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Кримінальний кодекс України, його загальна характеристика
§ 2. Злочин: поняття та ознаки
§ 3. Кримінальна відповідальність та її підстави
§ 4. Склад злочину
§ 5. Необхідна оборона, затримання нападника, крайня необхідність
§ 6. Стадії вчинення злочину
§ 7. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця
§ 8. Співучасть у вчиненні злочину
§ 9. Кримінальне покарання та його види
§ 10. Кримінальна відповідальність неповнолітніх
РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
Глава XIV
СУД І НОТАРІАТ
§ 1. Здійснення правосуддя в Україні; поняття, основні завдання та ознаки
§ 2. Принципи здійснення правосуддя
§ 3. Конституційний Суд України, його завдання та функції
§ 4. Цивільне судочинство в Україні. Цивільний процесуальний кодекс України
§ 5. Розгляд господарських спорів в Україні. Арбітражний процесуальний кодекс України
§ 6. Кримінальне судочинство в Україні. Кримінально-процесуальний кодекс України
§ 7. Нотаріат в Україні: поняття, завдання та функції
Глава XV
ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА ТА ІНШІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
§ 1. Прокуратура в Україні: поняття, основні завдання та функції
§ 2. Система органів прокуратури
§ 3. Адвокатура в Україні: поняття, основні завдання та функції
§ 4. Види адвокатської діяльності
§ 5. Органи внутрішніх справ України
§ 6. Міліція в Україні: поняття, основні завдання та функції
§ 7. Служба безпеки України: поняття, основні завдання та функції
Словник юридичних термінів