Реклама на сайте Связаться с нами

Г. М. Дроздова

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Навчальний посібник

Київ
ЦНЛ
2004

На главную
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Дроздова Г. М.
12.2. Основні умови міжнародних договорів про надання інженерно-технічних послуг
В залежності від характеру й об'єму наданих інжинірингових послуг, на практиці використовуються різні види договорів.
Інженерно-консультативні послуги зазвичай оформляються контрактом про надання інженерно-консультативних послуг чи договором про командирування спеціаліста для виконання певного виду робіт.
Інженерно-будівельні послуги зазвичай надаються на основі договору підряду чи контракту про технічне сприяння в будівництві. Якщо будівництво здійснюється за рахунок покупця, надання продавцем технічних послуг оформляється трьома способами:
1) врахування переліку цих послуг в контракті купівлі-продажу обладнання;
2) укладенням спеціальної угоди про експортні поставки і монтаж обладнання;
3) укладенням угоди про надання технічних послуг в доповнення до контракту купівлі-продажу обладнання.
В міжнародній торговій практиці при здійсненні інжинірингових операцій широко використовуються різні варіанти типових контрактів, серед яких найцікавішим є розроблене групою експертів Комітету по розвитку торгівлі ЄЕК 00Н "Керівництво по складанню міжнародного договору на консультативний інжиніринг", враховуючи пов'язані з цим аспекти технічного сприяння. Це "Керівництво" містить повний перелік і характеристику умов, необхідних для включення в договір між консультантом і замовником , а також перелік послуг, що надає інженер-консультант.
Консультативні послуги безпосередньо пов'язані з управлінням з метою реалізації промислового проекту, але вони не охоплюють яких-небудь будівельних робіт, надання ліцензій або передачу технології. Саме будівництво об'єктів не входить в число інженерно-технічних послуг. Воно відноситься до виробничо-технічного співробітництва і регулюється іншими документами, розробленими ЄЕК ООН, а саме, "Керівництво по складанню міжнародних договорів на будівництво промислових об'єктів" та ін.
Розглянемо докладніше зміст міжнародного договору на консультативний інжиніринг.
Спочатку треба відзначити, що договори на консультативний інжиніринг можуть торкатися всього кола послуг чи конкретно визначені послуги, які повинні бути чітко сформульовані в договорі або додатку до нього. Далі консультативний інжиніринг може охоплювати всі етапи якогось проекту чи якийсь із них. Після успішного завершення одного етапу можуть бути укладені договори на наступні етапи. Міжнародний договір на консультативний інжиніринг, як і будь-який інший договір, має такі розділи, як сторони угоди, преамбула, предмет договору, обов'язки сторін, методи нарахування винагороди і т.д. Разом з тим зміст договору на консультативний інжиніринг має свою специфіку.
При визначенні сторін договору треба мати на увазі, що в здійсненні проекту можуть приймати участь багато юридичних осіб, враховуючи фірми, фінансові заклади, державні заклади та ін. Може бути укладено декілька договорів, пов'язаних з одним і тим же проектом. Тому в кожному договорі важливо передбачити, хто саме (з юридичної точки зору) являється в ньому стороною. Якщо з кожної сторони приймають участь декілька юридичних осіб, то в даному договорі чітко визначається відповідальність кожного з них.
Визначаючи предмет і сферу дії договору, необхідно чітко визначити характер, масштаби, місце і мету проекту, а потім і сферу дії договору. Консультант зазвичай не може передати свій договір іншій особі без письмової згоди замовника, і це також повинно бути вказано в контракті.
Особливої уваги заслуговує розробка розділу, що стосується обов'язків консультанта. В ньому дається чіткий опис завдань консультанта на різних стадіях здійснення проекту і визначаються його повноваження. В договорі обов'язково містяться положення про надання послуг консультантом кваліфіковано, зі всією передбачливістю, сумлінністю і ефективністю виконання всіх його завдань у відповідності до професіональних норм. В обов'язки консультанта по договору входить:
- проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і досліджень, пов'язаних з проектуванням;
- планування і складання програм фінансування;
- підготовка проектної документації, креслень і специфікацій;
- призначення торгів;
- оцінка пропозицій про будівництво об'єктів;
- консультування замовника по відношенню до всіх заявок на підряди, оферентів, цін і оцінок для здійснення робіт;
- контроль за будівництвом;
- контроль за виготовленням обладнання і його підключенням;
- набір персоналу;
- координація інших учасників проекту;
- технічна співпраця та інше, аж до передачі замовнику після завершення проекту звіту про виконану роботу.
В обов'язки замовника входить термінова передача інструкцій, надання в користування консультанта документації, спеціальних знань, приміщень, учасників і обладнання; надання інформації про місцеве законодавство в галузі промислових і соціальних відносин, надання спеціальних послуг і співпраця з консультантом і т.д.
В договорі вказується відповідальність сторін за порушення його умов, яка може мати фінансові та інші наслідки.
Свої особливості має розділ про винагороду консультанта. В ньому вказуються методи його винагороди.
Оплата послуг консультанта нараховує в собі покриття різних витрат і відповідний чистий дохід консультанта. У витрати можуть входити заробітна плата технічного персоналу, витрати, пов'язані з адміністративним і канцелярським персоналом, додаткові виплати, витрати на обладнання, офісні приміщення, податки та інші загальні витрати. Як правило, витрати, пов'язані з інжинірингом, вказуються в додатку до договору.
Розрахунок витрат здійснюється на основі одного чи поєднання кількох наступних методів: час; вартість робочої сили, помножена на накладні витрати, плюс витрати; частина вартості будівельних об'єктів у відсотках; вартість плюс відсоткова винагорода чи вартість плюс фіксована винагорода; попередній гонорар та ін.
Договір між замовником і консультантом містить обмовку про винагороду субконсультанта. Якщо таких положень в договорі нема, послуги субконсультанта оплачує консультант. Платежі консультанта здійснюються у валюті, обговореній сторонами.
При розробці договору треба звернути увагу на статтю про податки, інші стягнення і мито. Треба обов'язково розглянути: які податки і стягнення повинні бути заплачені і яка сторона повинна їх заплатити; питання недопуску подвійного оподаткування і звільнення від сплати податків. В договорі вказується той, хто платить мито.
Важливим питанням договору являється питання про інтелектуальну власність і запатентовану інформацію. Сторони повинні визначити, чи може технічна документація другий раз використовуватися іншою стороною для інших проектів. Якщо надання консультативних послуг пов'язане з наданням прав на патенти і ліцензії, промислову власність, то сторони повинні вирішити, хто несе витрати, пов'язані з їх використанням. Сторони повинні досягти згоди відносно права одної з них використовувати розробки, на які друга сторона дає заявку на патент. В договорі повинна бути обмовка про секретність. Забороняється як замовнику, так і консультанту розголошувати конфіденційну інформацію.
Консультант зазвичай за свій рахунок забезпечує страхування, що охоплює його власну роботу, обладнання, з яким він працює, і страхування персоналу.
Часто важливим завданням консультанта є надання консультацій замовнику відносно стандартів і норм, які необхідно використати в зв'язку з даним проектом.