Реклама на сайте Связаться с нами

М. І. Ославський

Виконавча влада в Україні:
організаційно-правові
засади

Навчальний посібник

Київ
Видавництво "Знання"
2009

На главную
Використання терміна "виконавча влада" пов'язано передусім з переходом до розподілу єдиної державної влади на три гілки влади — законодавчу, виконавчу та судову. Виконавча влада в Україні є відносно самостійною гілкою (формою, видом) єдиної державної влади в Україні. Виконавча влада є самостійною лише у зв'язку з практичною реалізацією Конституції, законів України в загальнодержавному та функціонально-компетенційному масштабі. Виконавча влада в Україні має державно-правову природу, наділена владними повноваженнями, що виявляється в її можливостях впливати на поведінку і діяльність людей, їх об'єднань, праві й можливостях підкоряти своїй волі інших. Виконавча влада здійснюється на засадах поділу державної влади на гілки не на всіх рівнях, а лише на вищому, оскільки на місцевому рівні відсутні законодавчі органи. Вона не може ототожнюватися з виконавчою діяльністю, оскільки така діяльність є формою реалізації виконавчої влади, видом державної діяльності відповідної компетенційної та функціональної спрямованості. Виконавча влада в Україні здійснюється системою спеціально створених суб'єктів — органами виконавчої влади різних рівнів, які наділено виконавчою компетенцією, що не властиво органам законодавчої та судової влади. Через систему цих органів здійснюють державне управління, виконавчу й розпорядчу діяльність. Виконавча влада не ототожнюється з державним управлінням, яке характеризується як вид державно-владної діяльності. Виконавча влада в Україні набуває реального характеру в діяльності відповідних ланок державних органів та їх апарату, що дістали назву органів виконавчої влади, але продовжують здійснювати, як і раніш, управлінську діяльність і за суттю є органами державного управління. Виконавча влада, в її державно-управлінському розумінні, певною мірою відходить від функцій безпосереднього управління, притаманних більшості держав з суворою централізованою системою управління та пануванням державної форми власності. Вивчення навчальної дисципліни "Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади" передбачається в межах лекційних та семінарських занять та має на меті поглиблення знань студентів про виконавчу владу як гілку влади в Україні, співвідношення виконавчої влади та державного управління, систему органів виконавчої влади та відносини між органами в цій системі. Посібник "Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади" розрахований на студентів та викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться процесами здійснення виконавчої влади в Україні.

Анотація
Вступ

Зміст

Розділ 1. Виконавча влада як гілка влади в Україні

Місце виконавчої влади в системі поділу влад
Президент України та виконавча влада
Співвідношення "державного управління" і "виконавчої влади"
Система органів виконавчої влади України

Розділ 2. Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів виконавчої влади

Принципи діяльності та завдання Кабінету Міністрів України
Компетенція Кабінету Міністрів України
Склад Кабінету Міністрів України
Набуття та припинення повноважень Кабінетом Міністрів України
Повноваження Прем'єр-міністра України
Повноваження Першого віце-прем'єр-міністра України (віце-прем'єр-міністра України), міністра України
Організація роботи Кабінету Міністрів України

Розділ 3. Центральні органи виконавчої влади

Поняття та система центральних органів виконавчої влади. Міністерство — провідний центральний орган виконавчої влади
Державні комітети (державні служби) України
Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом
Організація роботи центральних органів виконавчої влади

Розділ 4. Місцеві органи виконавчої влади

Поняття місцевого органу виконавчої влади. Завдання та повноваження місцевих державних адміністрацій
Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій
Територіальні органи центральних органів виконавчої влади
Відносини місцевих державних адміністрацій з іншими органами виконавчої влади та громадянами

Розділ 5. Органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування: співвідношення повноважень

Поняття та система місцевого самоврядування
Компетенція органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування: окремі проблемні питання

Розділ 6. Правові акти управління

Поняття та ознаки правового акта управління
Класифікація правових актів управління
Вимоги до актів управління. Прийняття актів управління
Акти Кабінету Міністрів України

Розділ 7. Громадяни і виконавча влада: засади взаємовідносин

Основні засади демократичних взаємовідносин громадян і виконавчої влади
Права громадян та гарантії їх реалізації виконавчою владою
Державні службовці у відносинах із громадянами
Поняття, ознаки, види адміністративних послуг
Звернення громадян до органів виконавчої влади. Скарги та порядок їх розгляду
Адміністративна процедура. Адміністративне провадження

Розділ 8. Державна служба в Україні

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців. Кадровий резерв
Проходження та припинення державної служби
Основні напрями розвитку державної служби в Україні

Розділ 9. Органи виконавчої влади в зарубіжних країнах

Процедури формування уряду
Моделі визначення складу уряду. Склад урядів
Відповідальність урядів
Центральні органи виконавчої влади
Місцеві органи виконавчої влади

Література з курсу "Виконавча влада в Україні"