Реклама на сайте Связаться с нами

К. С. Солонінко

Міжнародна економіка

Навчальний посібник

Київ
Кондор
2008

На главную
Міжнародна економіка як навчальна дисципліна вивчає формування світового ринку, встановлення міждержавних зв'язків з їх характерними рисами, особливостями та закономірностями. Міжнародна економіка — це теорія, що застосовується для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу, теорії ринкової економіки, закономірність взаємодії суб'єктів у міжнародному обміні товарами, русі факторів виробництва та формуванні міжнародної економічної політики держав. Ключовими поняттями міжнародної економіки є: товар, міжнародна макро- та мікроекономіка, міжнародна кооперація праці, міжнародна торгівля, міжнародний поділ праці, міжнародний поділ факторів виробництва, світове господарство, сукупний попит та сукупна пропозиція, ринки (внутрішній, національний, світовий), фактори виробництва (праця, капітал, земля, технологія), експорт, імпорт, торговий обіг, торгове сальдо тощо. Як наука міжнародна економіка вивчає закономірності взаємодії господарських суб'єктів різних держав у міжнародному економічному просторі. Міжнародна економіка це — прагматичний підхід до вибору теорії, моделей та інструментів економічної політики. Міжнародна економіка проявляється у конкретних формах міжнародних економічних відносин, а саме: міжнародна торгівля товарами та послугами; міжнародний рух факторів виробництва — капіталу, робочої сили, технології; міжнародна торгівля фінансовими інструментами — валютою, цінними паперами, деривативами, кредитами; міжнародні розрахунки. Функціонально міжнародна економіка поділяється на мікро- та макроекономіку. Міжнародна мікроекономіка — це частина теорії міжнародної економіки, що вивчає закономірності міждержавного руху конкретних товарів і факторів їх виробництва та ринкові характеристики — попит, пропозицію, ціну тощо. Міжнародна макроекономіка — це частина теорії міжнародної економіки, що вивчає закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства загалом. Водночас потрібно сказати, що вивчення міжнародної економіки як системи неможливе без аналізу стану розвитку економік певних країн і регіонів. Тільки аналіз конкретних напрямків розвитку національних господарств та їх інтеграційних угрупувань дають можливість в повному обсязі вивчити такий важливий курс як міжнародна економіка. Предметом курсу «Міжнародна економіка» є міжнародні економічні відносини як система господарських зв'язків різних країн, що засновані на міжнародному поділі праці. Навчальний посібник має на меті допомогти студентам у самостійному вивченні дисципліни «Міжнародна економіка», яка є однією з профілюючих у підготовці фахівців економічного напрямку. Міжнародна економіка відноситься до фундаментальних економічних дисциплін, грунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її. Навчальний посібник містить два розділи. В першому розділі розглядається економіка окремих країн і регіонів світу. В другому розділі розглядаються основи міжнародних економічних відносин. Видання складене за загальною програмою дисципліни «Міжнародна економіка».

Анотація
Передмова

Зміст

Розділ I. Економіка зарубіжних країн та окремих регіонів

1. Світове господарство і міжнародна економіка

Загальна характеристика системи світового господарства
Міжнародна економіка, її предмет і структура

2. Європейська економічна система

Сучасна характеристика країн Західної Європи
Особливості розвитку економіки країн Східної Європи

3. Економіка країн американського континенту

Новий тип інтеграції на півночі Америки
Економіка Латинської Америки

4. Економіка нових індустріальних країн

Загальна характеристика та регіональні особливості економіки нових індустріальних країн (НІК)
Особливості сучасного етапу в розвитку економіки нових індустріальних країн (НІК)

5. Економіка країн СНД і Балтії

СНД як нове інтеграційне угрупування
Особливості реформування економіки країн СНД і Балтії

6. Економіка країн Африки

Загальні риси і особливості економіки країн Африки
Перспективи економічного розвитку країн Африканського континенту

7. Економіка країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Загальна характеристика Азіатсько-Тихоокеанського регіону
Особливості інтеграційних процесів у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

Розділ II. Теорія і практика міжнародних економічних відносин

8. Система міжнародних економічних відносин

Сутність і характеристика системи міжнародних економічних відносин
Особливості розвитку сучасних міжнародних економічних відносин

9. Інтернаціоналізація економічного розвитку

Сутність, характеристика і етапи розвитку інтернаціоналізації виробництва
Якісні та кількісні аспекти інтернаціоналізації господарського життя

10. Середовище міжнародної економічної діяльності

Середовище міжнародних економічних відносин, його структура і характеристика
Національні економіки та їх систематизація
Світовий ринок, його структура та ключові характеристики

11. Міжнародна торгівля

Теоретичні основи і сутність міжнародної торгівлі
Види міжнародної торгівлі
Регулювання торгово-економічних відносин
Шляхи удосконалення зовнішньоторговельної політики України

12. Міжнародні інвестиції

Теоретичні основи міжнародної інвестиційної політики
Механізм залучення іноземних інвестицій
Інвестиційна політика України

13. Міжнародний кредит

Міжнародний кредит та його економічний зміст
Світовий ринок позичкового капіталу

14. Міжнародна трудова міграція

Сутність міжнародної міграції робочої сили та її основні види
Особливості формування, регулювання та розвитку світового ринку праці

15. Світова валютна система

Сутність і характеристика світової валютної системи
Еволюційні зміни в розвитку світової валютної системи

16. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс

Міжнародні розрахунки як форма регулювання міжнародних економічних відносин
Платіжний баланс та його економічний зміст

17. Міжнародна економічна інтеграція

Теоретичні основи, сутність і фактори міжнародної економічної інтеграції
Форми міжнародної економічної інтеграції
Особливості інтеграційної політики України
Інтеграційні процеси у світовій економіці

18. Глобалізація та економічний розвиток

Глобалістика і глобальні проблеми
Поняття глобалізації та характеристика етапів її розвитку
Форми розвитку глобалізації

19. Міжнародна економічна політика України

Зміст і загальна характеристика економічної політики держави
Особливості формування сучасної міжнародної економічної політики України

Література з міжнародної економіки