Реклама на сайте Связаться с нами

Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов

Історія України

Навчальний посібник

Київ
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»
2008

На главную
Анотація

Зміст

Стародавня історія України

Залюднення території України
Найдавніші хлібороби та скотарі на землях України
Ранній залізний вік на українських землях. Кіммерійці. Скіфи. Сармати
Давні слов'яни
Східнослов'янські племена — предки українців у переддень утворення держави
Походження українців

Київська Русь

Становлення Київської держави
Впровадження християнства як державної релігії. Князь Володимир Святий (980—1015 pp.)
Київська Русь за правління Ярослава Мудрого (1019—1054 pp.)
Русь після Ярослава. Нове зміцнення і розквіт за Володимира Мономаха (1113—1125 pp.)

Роздробленість Київської Русі

Роздробленість Київської Русі
Галицько-Волинське королівство
Культура Київської Русі та Галицько-Волинського королівства IX—XIV ст.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Польщі

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Польщі
Виникнення Кримського ханства
Українська шляхта XV—XVI ст. Князь Костянтин (Василь) І Острозький
Виникнення українського козацтва. Утворення козацької республіки — Запорозької Січі

Українські землі під владою Речі Посполитої

Люблінська унія. Початок польського панування на українських землях
Церковне життя наприкінці XVI — першій половині XVII ст. Митрополит св. Петро Могила
Культура України XVI — першої половини XVII ст.
Зростання ролі козацтва в житті України наприкінці XVI ст. Перші козацькі повстання
Українське козацтво у першій чверті XVII ст. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний
Національно-визвольні повстання українського народу 20—30-х pp. XVII ст.

Початок Національно-визвольної війни українського народу 1648—1658 рр.

Початок Національно-визвольної війни українського народу 1648—1658 рр.
Воєнно-політичні події 1649—1653 pp. Національно-визвольні війни
Утворення Української козацької держави — Гетьманщини
Українсько-московський договір 1654 р. Продовження Національно-визвольної війни у 1654—1658 рр.

Руїна

Початок доби Руїни. Втрата Україною державної незалежності
Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60—80 роках XVII ст.

Україна наприкінці XVII—XVIII ст.

Лівобережна та Слобідська Україна, Запорозька Січ у другій половині XVII ст.
Гетьман Іван Мазепа
Боротьба української старшини проти колоніальної політики Російської імперії
Національно-визвольна боротьба на Правобережжі та західноукраїнських землях у середині та другій половині XVIII ст.
Ліквідація Російською імперією української державності

Культура України в другій половині XVII—XVIII ст.

Культура України в другій половині XVII—XVIII ст.

Україна наприкінці XVIII — початку XIX ст.

Українські землі під владою Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.
Приєднання українських земель до складу Російської та Австрійської імперій
Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин
Соціально-економічне становище Наддніпрянщини в першій половині XIX ст.
Соціальна боротьба в першій половині XIX ст.
Російський суспільно-політичний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20—30-х роках XIX ст.
Національне відродження в Наддніпрянській Україні наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.
Український національний рух наприкінці 40-х pp. XIX ст. Кирило-Мефодіївське братство
Західноукраїнські землі наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Україна у другій половині XIX ст. — початку XX ст.

Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.
Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в другій половині XIX ст.
Створення та діяльність українських політичних партій у підросійській Україні наприкінці XIX — на початку XX ст.
Україна напередодні та в роки революції 1905—1907 pp. у Російській імперії
Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр.
Західноукраїнські землі на початку XX ст.
Українська еміграція

Церковне й культурне життя України. Кінець XVIII — початок XX ст.

Церковне життя України наприкінці XVIII — на початку XX ст.
Культура України наприкінці XVIII — на початку XX ст.

Україна в роки Першої світової війни

Україна в роки Першої світової війни
Криза Російської імперії та Українська національна революція
Проголошення автономії України
Проголошення Української Народної Республіки (УНР)
Перша російська збройна інтервенція (кінець 1917 — весна 1918 рр.)

Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 pp.)

Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 pp.)
Гетьманський переворот
Друга російська збройна інтервенція
Директорія УНР
Третя російська збройна інтервенція
Західноукраїнська Народна Республіка

Українські землі (УРСР) під російською владою (1921—1939 pp.)

Українські землі (УРСР) під російською владою (1921—1939 pp.)
Голокост — штучний голодомор 1932—1933 рр.

Українські землі під владою Польщі (1921—1939 pp.)

Українські землі під владою Польщі (1921—1939 pp.)

Українські землі під владою Румунії

Українські землі під владою Румунії

Українські землі під Чехословаччиною (Закарпаття)

Українські землі під Чехословаччиною (Закарпаття)

Українська наука і культура новітнього часу (до 1946 р.)

Українська наука і культура новітнього часу (до 1946 р.)

Україна в часи Другої світової війни (1939—1945 pp.)

Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі
Окупація України військами Німеччини та її союзників
Німецький окупаційний режим в Україні
Розгортання руху Опору в Україні
Україна в 1943 р.
Україна на завершальному етапі війни (1944—1945 pp.)

Українська РСР у період відбудови і розвитку народного господарства у 1945-му — на початку 1950-х рр.

Особливості відбудови промисловості та сільського господарства республіки у першій повоєнній п'ятирічці
Голод 1946—1947 рр.
Радянізація західних областей України
Ліквідація Української греко-католицької церкви
Діяльність УПА після завершення Другої світової війни
Суперечливий характер національно-культурного життя
Відносини між державою і церквою в перше повоєнне десятиріччя

Україна в умовах тимчасової лібералізації радянського суспільства 1953—1964 рр.

Процес десталінізації в суспільному житті України
Економічні перетворення в сільському господарстві та промисловості
Національно-культурне відродження в роки хрущовської «відлиги»
Антирелігійна кампанія 1950—1960-х рр.
Половинчастість та незавершеність політики десталінізації в Україні

Україна в умовах зростаючої кризи радянської тоталітарної системи (друга половина 1960-х — середина 1980-х pp.)

Деформації в політико-управлінській сфері
Посилення негативних тенденцій в економіці України
Стан освіти, науки і культури в середині 1960-х — у 1980-х рр.
Дисидентський рух: шляхи формування та основні етапи розвитку

Процес перебудови в СРСР та його наслідки для України

Пожвавлення суспільно-політичного життя в УРСР у другій половині 1980-х рр.
Проголошення Української незалежної держави
Національно-культурне відродження України наприкінці 1980-х рр.
Погіршення економічної ситуації в Україні у другій половині 1980-х рр.

Україна в умовах незалежності

Розгортання державотворчих процесів і формування національної економіки
Формування передумов «Помаранчевої революції»
«Помаранчева революція»
Україна на сучасному етапі
Культурний процес в умовах трансформаційного періоду
Зовнішньополітичний курс незалежної України