Реклама на сайте Связаться с нами

Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна

Банківське право України

Навчальний посібник

Київ
Центр учбової літератури
2007

На главную
Банківське право України. Гетманцев Д. О., Шукліна Н. Г.

Надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують установлені законодавством межі

На сьогодні не встановлені будь-які межі щодо термінів та строків одержання кредитів з-за кордону резидентами. Це пояснюється намаганням держави залучити якомога більше інвестицій в економіку України, що досить часто надходять у вигляді кредитів. Таким чином, на сьогодні цей вид валютних операцій не підлягає ліцензуванню. Натомість, законодавством встановлена вимога щодо обов'язкової реєстрації кредитних договорів. Процедура ж реєстрації, в свою чергу, містить деякі обмеження, спрямовані на унеможливлення відтоку іноземної валюти з території України через механізм кредиту (завищені відсотки, пеня, штрафи тощо).

Так, договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за запозиченими в них кредитами, позиками в іноземній валюті, підлягають реєстрації Національним банком України. Уповноважені банки здійснюють обслуговування операцій за договорами на підставі реєстраційних свідоцтв.

Реєстрація договорів здійснюється Національним банком України протягом семи робочих днів з дати надходження необхідних для реєстрації документів. Протягом цього строку Національний банк України видає реєстраційні свідоцтва.

Виходячи з розміру зовнішньої заборгованості, стану і умов її обслуговування, а також платіжного балансу України, Національний банк України в межах своїх повноважень може визначати умови, відповідно до яких резиденти укладають кредитні договори.

У разі одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації договорів до резидентів застосовуються фінансові санкції — штрафи у сумі, еквівалентній одному відсотку розміру одержаного кредиту чи позики і перерахованій у національну валюту України за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день одержання кредиту, позики, з подальшою обов'язковою реєстрацією зазначених договорів.

Штрафи сплачуються не пізніше п'яти днів з дня вручення резиденту, нерезиденту рішення про накладення штрафу. У разі несплати штрафу в зазначений строк сума штрафу списується з рахунків резидента на підставі рішення суду.

Кредити можна одержувати лише в безготівковій формі.

Кредити, що одержують від нерезидентів фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, мають зараховуватися на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках України або в іноземних банках. Такі кредити фізичні особи можуть одержувати на строк не менше ніж на півроку. У разі надходження кредиту на рахунок фізичної особи, відкритий в уповноваженому банку, його погашення здійснюється з цього рахунка.

Не потребують реєстрації Національним банком договори з одержання резидентами від нерезидентів комерційних кредитів, а також кредитів, які залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України.

Національний банк здійснює реєстрацію укладених резидентами договорів в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, процентна ставка за користування якими (з урахуванням комісій, неустойки, інших зборів, установлених договором) на дату подання резидентом-позичальником пакета документів до територіального управління не перевищує розміру максимальної процентної ставки, що встановлюється за рішенням Правління Національного банку на підставі вартості державних запозичень на зовнішніх фінансових ринках.

Національний банк здійснює реєстрацію укладених резидентами договорів в іноземній валюті 2-ї та 3-ї груп Класифікатора, процентна ставка за користування якими на дату подання резидентом-позичальником пакета документів до територіального управління не перевищує розміру середньозваженої процентної ставки, за якою уповноважені банки надають суб'єктам господарювання кредити на внутрішньому кредитному ринку.

Не допускається реєстрація Національним банком укладених резидентами договорів, умовами яких передбачена сплата резидентами-позичальниками процентів за користування кредитами, до фактичного надходження в Україну кредитних коштів від нерезидентів або до оплати нерезидентами-кредиторами зовнішньоторговельних контрактів резидентів-позичальників за межами України чи до зарахування кредитних коштів на рахунок резидента-позичальника, відкритий за межами України.

Підставою для відмови у видачі територіальним управлінням резиденту-позичальнику реєстраційного свідоцтва є:

— відсутність належним чином оформлених документів;

— виявлення в поданих документах недостовірної (суперечливої) інформації;

— перевищення розміру процентної ставки, передбаченої договором, розміру процентної ставки, встановленої Національним банком для зовнішніх запозичень;

— наявність у зовнішньоторговельних контрактах умов, які передбачають ненадходження в Україну продукції, невиконання робіт і ненадання послуг в Україні, неотримання в Україні об'єкта права інтелектуальної власності;

— наявність у договорах умов, які свідчать, що кредитна операція підлягає фінансовому моніторингу;

— невідповідність вимогам, встановленим законодавством.

Обслуговуючий банк проводить платіжні операції за кредитним договором лише в разі їх відповідності умовам, зазначеним у реєстраційному свідоцтві (крім випадків прострочення погашення кредиту, а також дострокового погашення кредиту (якщо це передбачено договором) та в договорі з нерезидентом, і здійснює контроль за відповідністю обсягів перерахованої нерезиденту іноземної валюти обсягам фактично одержаного резидентом кредиту з урахуванням сплати процентів за його користування, комісій тощо.

Особливі правила встановлені законодавством і щодо надання позик в іноземній валюті резидентами нерезидентам. Так, позики (поворотну фінансову допомогу) в іноземній валюті нерезидентам надають тільки резиденти — юридичні особи, а також резиденти — фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності. Надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту потребує отримання резидентом індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту.