Реклама на сайте Связаться с нами

Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна

Банківське право України

Навчальний посібник

Київ
Центр учбової літератури
2007

На главную
Чи є банківське право окремою галуззю права? У процесі наукової дискусії щодо місця банківського права в системі права України з'явилися такі точки зору на цю проблему: 1) банківське право є підгалуззю права; 2) банківське право є комплексною галуззю права; 3) банківське право як окрема галузь права не існує взагалі. Ще в 50—70 роках XX ст. була висловлена точка зору, що банківське право є підгалуззю фінансового права. Ще одна група вчених вважала, що банківське право являє собою підгалузь цивільного права. Так, відомий дослідник банківського права М. М. Агарков, погоджуючись в цілому з думкою, що банківське право відноситься до господарського права, зазначав, що організація й діяльність кредитних установ значною мірою зумовлена регулюючою діяльністю державної влади. І правові норми, які регулюють цю діяльність, а також структуру та компетенцію відповідних органів, також є предметом банківського права, випливаючи з державного і адміністративного права. На відміну від цих точок зору, відповідно до яких науковці розглядають банківське право як підгалузь фінансового, цивільного або господарського права, найпоширенішою в наукових колах є позиція, суть якої полягає в тому, що банківське право є комплексною галуззю права. Один із представників подібного підходу вважає банківське право комплексною галуззю права, яка регулює суспільні відносини, що виникають у процесі організації банківської системи. «Юридична енциклопедія» за редакцією Ю. С. Шемшученка визначає банківське право як сукупність правових норм, що регулюють порядок організації і діяльності банків. Французькі вчені вживають поняття «банківське право» для визначення сукупності правил, що закріплюють правовий статус банків. Американські ж вчені вважають, що «банківське право» є багатогранним терміном, яким охоплено не тільки загальні принципи організації й діяльності банків, а й сукупність норм, які регулюють порядок надання фінансових та пов'язаних з ними інших послуг. Ще одна група вчених вважає, що виділяти банківське право в окрему галузь права ще рано. Представники третьої, основної, позиції на цю проблему зазначають, що банківське право не є ні галуззю, ні підгалуззю права, оскільки суспільні відносини, які регулюються «банківським правом», не можна визнати настільки своєрідними, щоб вони могли скласти предмет окремої галузі права. Г. А. Тосунян у 90-х роках XX ст. висунув думку, що банківське право — це не окрема галузь, оскільки сукупність норм, якими регулюється створення і діяльність кредитних організацій, не відповідає критеріям галузі права, які визнані юридичною наукою. У ній відсутні специфічні предмет і метод. Отже, цю сукупність юридичних норм автор розглядав як комплексну галузь законодавства (пізніше цей вчений виступив одним із співавторів праці, в якій висловлена протилежна точка зору, згідно з якою банківське право являє собою комплексну галузь права). Для того, щоб визначитися в питанні існування такої окремої галузі як банківське право, необхідно розглянути критерії виділення сукупності правових норм у самостійну галузь права. Ці критерії права є необхідним етапом для аналізу концепції комплексних галузей права, однією з яких і пропонують деякі вчені визнати банківське право. Для того щоб визначити, чи існує банківське право як галузь права, спробуємо окреслити його предмет і метод правового регулювання.

Анотація

Зміст

1. Предмет і метод банківського права

Банківське право. Загальні поняття
Предмет і метод банківського права

2. Конституційно-правові основи банківської системи України

Поняття про банківську систему
Місце Національного банку України в банківській системі України. Перший рівень банківської системи України
Окремі функції Національного банку України
Банки як елементи банківської системи України. Другий рівень банківської системи України
Державна реєстрація банку як обов'язкова умова включення банку до банківської системи України
Вимоги до діяльності та фінансово-економічного стану банків

3. Кредитні відносини

Кредит. Поняття про кредитні відносини
Кредитний договір
Комерційний кредит. Лізинговий кредит
Факторингове кредитування
Форфейтингове кредитування
Іпотечне та вексельне кредитування

4. Правове регулювання банківського рахунку

Поняття про банківський рахунок
Правовий режим безготівкових грошей
Види банківських рахунків
Порядок відкриття банківського рахунку
Правовий режим поточного рахунку
Правове регулювання банківського вкладу

5. Грошовий обіг. Готівкові розрахунки в Україні

Поняття про грошовий обіг
Грошова система
Готівковий обіг
Порядок оформлення операцій з готівкою
Відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу готівки

6. Безготівкові розрахунки

Поняття про безготівкові розрахунки
Переказ коштів
Платіжна система
Види і форми безготівкових розрахунків

7. Банківська таємниця

Поняття про банківську таємницю
Банківська таємниця як окремий вид інформації з обмеженим доступом
Банківська таємниця як об'єкт правовідносин
Порядок розкриття інформації, що відноситься до банківської таємниці
Суб'єкти, що мають право ознайомлюватися з банківською таємницею
Порядок розкриття відомостей, що становлять банківську таємницю, банками
Банківська таємниця в законодавстві зарубіжних країн

8. Валютні відносини

Поняття про валюту і валютні цінності
Зміст валютних відносин

Основні валютні обмеження, що діють в Україні

Законодавчі обмеження щодо розрахунків в іноземній валюті
Ліцензування валютних операцій
Надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують установлені законодавством межі
Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави
Здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами — резидентами як дарунок або в спадщину
Обмеження щодо здійснення валютно-обмінних операцій
Обмеження щодо торгівлі іноземною валютою
Обмеження щодо розрахунків у національній валюті
Зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна


Звітність про валютні операції. Валютний контроль
Відповідальність за порушення валютного законодавства