Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з права

Види представництва у цивільному процесі

Реферат

На главную
Реферати з права

ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі представника у цивільному процесі, дозволяє зробити висновок про наявність трьох видів представництва:

1) представництво фізичних осіб;

2) представництво юридичних осіб;

3) представництво держави.

За ознаками осіб, інтереси яких представляють, можна виділити представництво сторін (позивача і відповідача), третіх осіб, заявників, заінтересованих осіб, а також органів та осіб, які захищають права, свободи чи інтереси інших осіб; за ознаками осіб, які здійснюють процесуальне представництво, представництво, що здійснюється: адвокатами, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, співучасниками, іншими фізичними особами.

Крім того, ст. 39 ЦПК України виділяє окремий вид — законне представництво, яке є одним із підвидів представництва фізичних осіб. Воно виникає на підставі закону, адміністративного акта чи рішення суду за наявності таких юридичних фактів як спорідненість, усиновлення, встановлення опіки чи піклування тощо.

Можна виділити чотири групи осіб, права свободи та інтереси яких в суді захищають їх законні представники:

1) малолітні особи віком до чотирнадцяти років, а також недієздатні фізичні особи, представниками яких виступають відповідно їх батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом;

2) неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена. Їх представниками можуть бути відповідно їх батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом. При цьому суд може залучити до участі в справі саму неповнолітню особу чи особу, цивільна дієздатність якої обмежена;

3) особи, які визнані безвісно відсутніми, представниками яких у суді є опікуни, призначені для опіки над їх майном;

4) спадкоємці особи, яка померла або оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята, яких захищає виконавець заповіту або інша особа, яка вживає заходів щодо охорони спадкового майна.

Законні представники можуть доручати ведення справи в суді іншим особам [ч. 5 ст. 39, 2].

При розгляді цивільної справи може виникнути ситуація, коли у сторони чи третьої особи, визнаної недієздатною або обмеженою у цивільній дієздатності, не буде представника або законний представник є, однак він не має права вести справу в суді з підстав, встановлених законом. В таких випадках суд має зупинити провадження у справі і запропонувати органу опіки і піклування чи іншому органу, визначеному законом, призначити або замінити законного представника [ст. 43, 2].

Література

1. Закон України "Про адвокатуру" // Адвокатська діяльність в Україні. Нормативна база. Роїна О. М. — К.: КНТ, 2006. — 132 с.

2. Я. П. Зейкан. Коментар цивільно-процесуального кодексу України. — К.: Юридична практика, 2006. — 560 с.

3. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Адвокат у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. — К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2006. — 448 с.

4. Безлюдько І. О. і ін. Цивільне процесуальне право України: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2006. — 384 с.

5. Стефан О. О. Цивільне процесуальне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 360 с.

6. Цивільний процес: Навч. посіб. / А. В. Андрушко і ін. — К.: Прецедент, 2006. — 293 с.

7. Фурса С. Я. і ін. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практ. посіб. — К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2006. — 448 с.

8. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю. В. Білоусов і ін. — К.: Правова єдність, 2006. — 536 с.

9. Гришин И. П., Гришина И. И. Гражданский процесс: Вопросы и ответы / Под ред. д. ю. н. проф. М. К. Треушникова. — М.: Юриспруденция, 2000. — 224 с.

10. Кілічава Т. М. Цивільне процесуальне право: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 352 с.

11. Штефан М. Й. Цивільний процес: Підручник. — Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. — К.: Ін Юре, 2001. — 696 с.

12. Зейкан Я. П. Захист у цивільній справі: Науково-практичний коментар — К.: КНТ, 2007 — 488 с.

13. Чорнооченко С. І. Цивільний процес: Вид 2-ге переробл. та доп.: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 472 с.

14. Цивільне процесуальне право України // ред. В. В. Комаров. — X., "Право" — 1999 — 592 с.

15. Червоний Ю. С., Волосатый Г. С. и др. Гражданский процесс Украины — X., "Одиссей" — 2003. — 352 с.