Реклама на сайте Связаться с нами
Реферати з права

Повноваження представника в суді

Реферат

На главную
Реферати з права

Особа набуде правосуб'єктності процесуального представника і зможе виконувати його функції лише за наявності належно посвідчених повноважень на здійснення представництва у суді [статті 42, 44, 2]. Якщо представник подає позовну заяву, скаргу, до них обов'язково додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження [ч. 4 ст. 98, ч. 7 ст. 119, ч. 5 ст. 229, ч. 6 ст. 295, ч. 4 ст. 326, 2].

Відповідно до ст. 42 ЦПК України повноваження процесуальних представників повинні бути посвідчені такими документами:

1) довіреністю фізичної особи, посвідченою нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання. Якщо представником є адвокат його повноваження як представника можуть також посвідчуватися ордером, який виданий відповідним адвокатським об'єднанням, або договором;

2) довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника. Довіреність від імені юридичної особи має бути підписана посадовою особою, уповноваженою на це законом, статутом або положенням з прикладенням печатки юридичної особи;

3) свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна.

Оригінали цих документів або копії з них, посвідчені суддею, приєднуються до справи.

Фізична особа може надати повноваження представникові, крім як за довіреністю, ще й за усною заявою, яка заноситься до журналу судового засідання [ч. 6 ст. 42, 2].

Представник, який має повноваження на ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа [ч. 1 ст. 44, 2]. Отже, представник наділений як загальними правами та обов'язками осіб, які беруть участь у справі [ст. 27, 2], так і спеціальними [ст. 31, 2]. І лише, якщо довіритель бажає обмежити повноваження представника на вчинення певної процесуальної дії, це має бути прямо застережено у виданій йому довіреності [ч. 2 ст. 44, 2].

Крім обмеження повноважень представника, їх дію може бути взагалі припинено. Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю визначається ЦК України [статті 248—250].

Про припинення представництва або обмеження повноважень представника за довіреністю має бути повідомлено суд шляхом подання письмової або усної заяви, зробленої у судовому засіданні [ч. 4 ст. 44, 2].

Література

1. Закон України "Про адвокатуру" // Адвокатська діяльність в Україні. Нормативна база. Роїна О. М. — К.: КНТ, 2006. — 132 с.

2. Я. П. Зейкан. Коментар цивільно-процесуального кодексу України. — К.: Юридична практика, 2006. — 560 с.

3. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Адвокат у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. — К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2006. — 448 с.

4. Безлюдько І. О. і ін. Цивільне процесуальне право України: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2006. — 384 с.

5. Стефан О. О. Цивільне процесуальне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 360 с.

6. Цивільний процес: Навч. посіб. / А. В. Андрушко і ін. — К.: Прецедент, 2006. — 293 с.

7. Фурса С. Я. і ін. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практ. посіб. — К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2006. — 448 с.

8. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю. В. Білоусов і ін. — К.: Правова єдність, 2006. — 536 с.

9. Гришин И. П., Гришина И. И. Гражданский процесс: Вопросы и ответы / Под ред. д. ю. н. проф. М. К. Треушникова. — М.: Юриспруденция, 2000. — 224 с.

10. Кілічава Т. М. Цивільне процесуальне право: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 352 с.

11. Штефан М. Й. Цивільний процес: Підручник. — Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. — К.: Ін Юре, 2001. — 696 с.

12. Зейкан Я. П. Захист у цивільній справі: Науково-практичний коментар — К.: КНТ, 2007 — 488 с.

13. Чорнооченко С. І. Цивільний процес: Вид 2-ге переробл. та доп.: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 472 с.

14. Цивільне процесуальне право України // ред. В. В. Комаров. — X., "Право" — 1999 — 592 с.

15. Червоний Ю. С., Волосатый Г. С. и др. Гражданский процесс Украины — X., "Одиссей" — 2003. — 352 с.