Реклама на сайте Связаться с нами

Р. І. Тиркало

Банківська справа

Навчальний посібник

Тернопіль
Видавництво «Карт-бланш»
2001

На главную

Зміст

Економічні та правові основи банківської діяльності
Операції банків з обслуговування платіжного обороту
2.1. Платіжний оборот, його суть, структура, проблеми та шляхи вдосконалення в сучасних умовах
2.2. Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація, принципи організації. Методи (способи) здійснення платежів при безготівкових розрахунках
2.3. Поточні та інші рахунки клієнтів у банках, порядок їх відкриття й режим операцій із ними
2.4. Черговість платежів та її сучасний стан
2.5. Порядок оформлення розрахункових документів і отримання їх банками
2.6. Характеристика форм безготівкових розрахунків і роль банківського кредиту в їх організації
2.6.1. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
2.6.2. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень
2.6.3. Порядок здійснення розрахунків чеками
2.6.4. Розрахунки акредитивами
2.6.5 Вексельна форма розрахунків. Розрахункові операції банків з векселями
2.6.6. Розрахунки при здійсненні заліку взаємної заборгованості
2.6.7. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне стягнення коштів. Інкасові доручення (розпорядження)
2.7. Відповідальність за порушення виконання грошових зобов'язань
Безготівкові розрахунки фізичних осіб
3.1. Види та порядок відкриття рахунків населенню
3.2. Безготівкові розрахунки фізичних осіб, їх види та організація
3.2.1. Перерахування заробітної плати та інших доходів на вклади
3.2.2. Списання сум із рахунків вкладників за їх дорученням
3.2.3. Розрахунки розрахунковими чеками
3.2.4. Перекази вкладів і коштів населення
3.3. Система електронних банківських послуг населенню
3.3.1. Операції з "електронним гаманцем"
3.3.2. Операції з "електронним чеком"
3.3.3. Операції з дебетною карткою
3.3.4. Автоматичний касир (банкомат)
3.4. Перспективи розвитку розрахункових послуг населенню
Міжбанківські розрахунки
4.1. Основи організації системи міжбанківських розрахунків в Україні (їх зміст, основні поняття, організаційні та нормативно-правові засади
4.2. Міжбанківські розрахунки в грошовій одиниці України
4.2.1. Встановлення кореспондентських відносин із відкриттям кореспондентського рахунка. Відкриття, переоформлення та закриття кореспондентських рахунків комерційних банків (філій) у територіальних управліннях Національного банку
4.2.2. Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів НБУ
4.2.3. Моделі обслуговування кореспондентських рахунків комерційних банків (філій) у СЕП НБУ
4.2.4. Відкриття та ведення рахунків банків - кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України
4.2.5. Здійснення розрахунків за результатами клірингу
4.2.6. Здійснення розрахунків через внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС)
4.2.7. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з кореспондентських рахунків банків
4.2.8. Виконання заходів щодо арешту грошових коштів на кореспондентських рахунках банків
4.3. Міжбанківські розрахунки в іноземній валюті
4.3.1. Шляхи здійснення міжбанківських розрахунків
4.3.2. Безспірне стягнення та безакцентне списання коштів із кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в уповноважених банках
4.3.3. Виконання уповноваженими банками заходів щодо арешту грошових коштів на кореспондентських рахунках банків (резидентів і нерезидентів)
Робота банків із обслуговування готівкового обороту
5.1. Зміст та основні завдання установ банків у роботі з готівкового обігу
5.2. Організація касової роботи на підприємствах, в організаціях, установах
5.3. Ліміти залишку готівки в касах підприємств, організацій, установ, їх значення, порядок визначення
5.4. Порядок і строки здавання виручки в каси банків. Витрачання готівки безпосередньо із виручки
5.5. Система прогнозування готівкового обігу в Україні (загальна характеристика)
5.6. Порядок складання прогнозних розрахунків касових оборотів банків за окремими статтями
5.6.1. Надходження торговельної виручки
5.6.2. Видача на оплату праці, грошові виплати й заохочення, інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці
5.6.3. Видача на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань
5.6.4. Надходження від підприємств поштового зв'язку і видача підкріплень цим підприємствам
5.7. Контрольно-економічна робота банків зі своєчасного залучення та повноти надходження готівки в їхні каси
5.8. Організація контролю за видачею грошей із кас банків
5.9. Організація контролю установ банків за дотриманням касової дисципліни
5.10. Порядок підкріплення операційних кас комерційних банків
5.11. Звітність банків про касові обороти
Емісійно-касове регулювання в Україні
6.1. Суть і значення емісійно-касового регулювання
6.2. Резервні фонди грошових білетів та монет НБУ, порядок їх створення, лімітування залишків, розпорядження ними та режим функціонування
6.3. Оборотні каси НБУ, порядок їх організації, лімітування залишків готівки, режим функціонування
6.4. Порядок регулювання НБУ касових ресурсів, касове обслуговування комерційних банків
Ресурси комерційних банків та порядок їх регулювання
7.1. Кредитне регулювання, банківські ресурси, їх види та класифікація
7.2. Власний капітал банку, його склад, структура, джерела формування, механізм поновлення, функції
7.3. Характеристика залучених і запозичених банківських ресурсів
7.4. Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика
7.5. Управління ресурсами комерційних банків на макроекономічному рівні
7.5.1. Облікова політика
7.5.2. Політика відкритого ринку
7.5.3. Регулювання обов'язкових резервів
7.6. Управління ресурсами комерційних банків на мікрорівні
7.7. Кредитні та інші вклади ресурсів комерційних банків, їх прогнозування та регулювання
7.8. Нормативні показники діяльності комерційного банку, їх роль і значення для регулювання ресурсів банку, їх розміщення
7.8.1. Нормативи капіталу
7.8.2. Нормативи ліквідності
7.8.3. Нормативи ризику
7.9. Контроль НБУ за дотриманням і показників діяльності комерційних банків. Санкції
Організація банківського кредитування в сучасних умовах
8.1. Основні принципи та умови кредитування банками клієнтів
8.2. Механізм кредитування: суть й основні елементи. Суб'єкти та об'єкти кредитування, їх класифікація і загальна характеристика
8.3. Форми кредитування та сфера їх застосування
8.4. Кредитна угода, її зміст і значення для організації кредитних відносин
8.5. Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення та скерування
8.6. Визначення строків і порядок погашення позик. Умови та порядок відстрочки погашення позик
8.7. Плата за кредит. Порядок визначення, нарахування та сплати відсотків
8.8. Кредитний ризик та методи управління ним
8.9. Форми забезпечення повноти й своєчасності повернення позик
8.10. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків
8.11. Банківський контроль та кредитні санкції
Особливості надання та погашення окремих видів банківських позик
9.1. Класифікація банківських кредитів
9.2. Контокорентний кредит
9.3. Ломбардний та іпотечний кредит
9.4. Консорціумний та паралельний кредит
9.5. Бланкові кредити (довірчі, партнерські)
9.6. Кредити, пов'язані з вексельним обігом
9.6.1. Врахування і перерахування векселів
9.6.2. Кредити під заставу векселів
9.7. Особливості кредитування фермерських (селянських)господарств
Кредитування населення
10.1. Суть і види споживчих кредитів
10.2. Основні умови споживчого кредитування
10.3. Особливості кредитування фізичних осіб на споживчі цілі та на нагальні потреби
10.4. Кредити фізичним особам для інвестиційної діяльності
10.5. Порядок оформлення та видачі споживчого кредиту
10.6. Пролонгація кредитного договору та відстрочення/розстрочення платежів за споживчим кредитом
10.7. Порядок погашення споживчого кредиту, нарахування та сплати процентів за користування ним
10.8. Контроль за цільовим використанням споживчого кредиту та його своєчасним погашенням
10.9. Робота з нестандартними споживчими кредитами
Міжбанківське кредитування
11.1. Міжбанківський ринок кредитних ресурсів, його склад і структура
11.2. Економічна суть і види кредитів, що надаються НБУ комерційним банкам
11.3. Кредитування НБУ комерційних банків через проведення кредитних аукціонів
11.4. Кредити під заставу державних цінних паперів
11.5. Рефінансування комерційних банків у формі переобліку
11.6. Взаємне кредитування комерційних банків: умови, порядок, контроль
Операції комерційних банків із цінними паперами
12.1. Суть і цілі банківських інвестицій. Інвестиційна політика банків
12.2. Класифікація операцій комерційних банків із цінними паперами
12.2.1. Цінні папери у портфелі банку
12.2.2. Посередницькі операції комерційних банків з цінними паперами
12.2.3. Довірчі (трастові) операції комерційних банків
12.3. Випуск цінних паперів комерційними банками
12.4. Депозитарії комерційних банків
12.5. Зв'язок інвестиційних операцій із позичковими операціями. Фактори ризику збитків і втрат банківської ліквідності від інвестиційних операцій
12.6. Формування резервів для покриття збитків від інвестиційної діяльності
Валютні операції комерційних банків
13.1. Основні умови, принципи та загальна характеристика валютних операцій
13.2. Валютне ліцензування комерційних банків
13.3. Порядок відкриття і ведення валютних рахунків
13.4. Порядок купівлі та продажу банками валюти. Участь банків на валютній біржі
13.5. Валютний ризик та методи його мінімізації. Валютна позиція
Обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності
14.1. Організація кореспондентських відносин з іноземними банками
14.2. Основні умови та порядок здійснення міжнародних розрахунків
14.3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків
14.3.1. Документарне інкасо
14.3.2. Акредитив
14.3.3. Банківський переказ
14.4. Кредитування експортно-імпортних операцій
14.5. Робота банків з іноземними інвесторами
14.6. Ризик, який виникає при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Результати комерційної діяльності банків
15.1. Доходи банків, їх склад і структура, джерела формування
15.2. Витрати банків, Їх склад і структура
15.3. Характеристика банківських резервів, їх призначення
15.4. Банківський прибуток, порядок його розподілу та використання
15.5. Фонди банків, їх види, порядок формування та використання
15.6. Основні показники ефективності діяльності банків
15.7. Банківський нагляд та процедура банкрутства