Реклама на сайте Связаться с нами

А. П. Гетьман, М. В. Шульга

Екологічне право України

Підручник

Харків
Право
2005

На главную
Екологічне право виступає юридичною формою екологічних відносин. Його розвиток і становлення відбувається у широкій науковій дискусії, бо тільки у процесі наукового обговорення можна виробити оптимальний підхід до розуміння, що таке екологічне право. Думки про поняття екологічного права зводяться до двох основних напрямків. Одні автори вважають, що екологічне право належить до числа комплексних (інтегрованих) галузей права. При цьому комплексність екологічного права автори такої думки трактують по-різному. Наприклад: а) кожна галузь права, яка входить до складу екологічного права, регулює самостійний вид екологічних відносин, в основі яких лежать різні екологічні об'єкти; б) екологічне право — інтегрована правова спільність (комплексна галузь права), яка об'єднує сукупність еколого-правових норм. Водночас отримує розвиток і концепція, згідно з якою екологічне право не є комплексною галуззю права, а являє собою самостійну галузь права у загальній системі права. Так, Ю. О. Вовк вважає, що екологічне право має єдиний предмет правового регулювання — суспільні відносини, які складаються з приводу раціонального використання й охорони природних ресурсів. Інші автори, підтримуючи таку думку, наголошують на тому, що єдині екологічні відносини подіялються на декілька різновидів, які мають свої істотні специфічні особливості і спеціальні правові форми у вигляді підгалузей екологічного права. На їх думку, такий підхід до розуміння екологічного права забезпечує його єдність як самостійної (некомплексної) галузі права і внутрішню диференціацію. Важливо зазначити, що В. В. Петров, який тривалий час не поділяв таких поглядів, в останніх працях обгрунтовано доводить, що екологічне право з огляду на його предмет є сукупністю однорідних суспільних екологічних відносин, тому його не слід відносити до комплексних галузей права. Найбільш аргументованою є думка тих авторів, які розглядають екологічне право як самостійну (некомплексну) галузь права з підгалузевою структурою. Викладене дозволяє зробити висновок, що екологічне право як галузь права являє собою систему правових норм, які регулюють екологічні відносини. Екологічне право виступає регулятором відносин, тому що суб'єктами цих відносин є індивіди, колективи людей, органи управління, держава. Екологічне право як галузь права поділяється на Загальну і Особливу частини та складається із підгалузей права, субінститутів, складних та простих інститутів. Як уже зазначалося, екологічне право об'єднує у своєму складі відповідні підгалузі права. Екологічне право, його підгалузі об'єднують складні, прості правові інститути і субінститути. Вони можуть або входити до складу підгалузі, або ж займати самостійне місце в системі екологічного права. Правовий інститут екологічної безпеки посідає самостійне місце в системі екологічного права. За таким же принципом систематизуються й інші підгалузі екологічного права. Екологічне право як навчальна дисципліна в основному збігається з системою даної галузі права. Екологічне право як еколого-правова наука також виходить із системи цієї галузі права. Вона являє собою систему наукових поглядів, правових ідей, концепцій, понять, а також знань закономірностей правового регулювання екологічних відносин, які утворюють предмет екологічного права.

Анотація

Зміст

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Предмет, метод, принципи та система екологічного права

Взаємодія суспільства й природи — об'єктивна передумова виникнення екологічних відносин і екологічного права
Предмет екологічного права
Поняття екологічного права
Метод правового регулювання екологічних відносин
Об'єкти і суб'єкти екологічного права
Принципи екологічного права
Система екологічного права

2. Джерела екологічного права

Загальна характеристика джерел екологічного права
Закони як джерела екологічного права
Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

3. Управління природокористуванням та охороною довкілля

Поняття і зміст управління природокористуванням та охороною довкілля
Органи загального державного управління і місцевого самоврядування та їх компетенція в галузі екології
Органи державного управління природокористуванням та охороною довкілля спеціальної компетенції
Участь громадськості в управлінні природокористуванням і охороні довкілля
Організаційні функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля
Попереджувально-охоронні функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля
Інші функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля

4. Екологічні права та обов'язки громадян

Загальна характеристика екологічних прав та обов'язків громадян
Конституційні екологічні права громадян
Гарантії, охорона та форми захисту екологічних прав громадян

5. Право власності на природні ресурси в Україні

Поняття та зміст права власності на природні ресурси
Форми власності на природні ресурси
Суб'єкти права власності на природні ресурси
Об'єкти права власності на природні ресурси
Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси
Підстави і порядок припинення права власності на природні ресурси
Права і обов'язки власників природних ресурсів, захист і гарантії їх прав
Охорона права власності на природні ресурси

6. Право природокористування (загальні положення)

Поняття права природокористування
Об'єкти права природокористування
Суб'єкти права природокористування
Правова класифікація видів природокористування
Підстави і порядок виникнення права природокористування
Підстави та порядок припинення, зупинення, зміни права природокористування
Права і обов'язки природокористувачів
Використання природних ресурсів на умовах оренди
Захист права природокористування

7. Правове забезпечення екологічної безпеки

Поняття екологічної безпеки та правова основа її забезпечення
Види екологічної безпеки
Правові заходи забезпечення екологічної безпеки
Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

8. Економіко-правовий механізм природокористування і охорони навколишнього природного середовища

Загальна характеристика економіко-правового механізму
Збір за спеціальне використання природних ресурсів
Збори за забруднення навколишнього природного середовища і погіршення якості природних ресурсів

9. Відповідальність за порушення екологічного законодавства (загальні положення)

Поняття і функції відповідальності за порушення екологічного законодавства
Екологічні правопорушення як підстава відповідальності та їх класифікація
Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

10. Право землевикористання

Загальна характеристика права землевикористання
Правова класифікація видів права землевикористання
Правове забезпечення раціонального використання земель як об'єкта природи
Правові заходи охорони земель та інших природних ресурсів у процесі землевикористання

11. Правове регулювання використання та охорони вод

Поняття права водокористування. Загальна характеристика
Види права водокористування
Підстави виникнення права водокористування
Права та обов'язки водокористувачів
Підстави припинення права спеціального водокористування
Правові заходи охорони вод
Відповідальність за порушення водного законодавства

12. Право користування надрами

Поняття, об'єкти і суб'єкти права користування надрами
Види права користування надрами
Підстави та порядок виникнення права користування надрами
Права та обов'язки користувачів надр і нагляд за їх здійсненням
Підстави і порядок припинення права користування надрами
Правові заходи, що забезпечують охорону надр

13. Право користування рослинним світом та його охорона

Правове регулювання використання та охорона рослинного світу

Рослинний світ як об'єкт правової охорони та використання
Правове забезпечення використання рослинного світу
Правова охорона рослинного світу
Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ

Право лісокористування та його охорона

Загальна характеристика права лісокористування
Права та обов'язки лісокористувачів
Право спеціального використання лісових ресурсів
Правові заходи щодо відтворення, охорони та захисту лісів
Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства

14. Право використання тваринного світу

Тваринний світ як об'єкт охорони і використання
Суб'єкти, види і підстави права використання тваринного світу
Правове регулювання полювання і мисливського господарства
Правове регулювання рибальства і рибного господарства
Правове регулювання інших видів спеціального використання тваринного світу
Правова охорона тваринного світу. Червона книга України
Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу

15. Право користування природно-заповідним фондом України

Поняття і правова класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Загальна характеристика права користування природно-заповідним фондом
Особливості природокористування в заповідниках
Особливості природокористування в національних природних, регіональних і ландшафтних парках
Особливості природокористування в заказниках, пам'ятках природи, заповідних урочищах та в інших штучно створених природних об'єктах
Особливості природокористування в охоронних зонах природно-заповідного фонду
Правове забезпечення ефективності природокористування природно-заповідним фондом
Порядок установлення лімітів на користування об'єктами природно-заповідного фонду
Порядок надання дозволів на користування об'єктами природно-заповідного фонду
Особливості охорони природно-заповідного фонду

16. Правове регулювання охорони курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон

Поняття курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон
Правова охорона курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон

17. Правова охорона атмосферного повітря

Атмосферне повітря як об'єкт правового регулювання, охорони та використання
Правове регулювання стандартизації і нормування у галузі охорони атмосферного повітря
Правові заходи щодо охорони атмосферного повітря
Особливості майнової відповідальності за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря

18. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах та окремих галузях економіки

Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах
Правова охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві
Правова охорона навколишнього природного середовища у промисловості
Правова охорона навколишнього природного середовища на транспорті
Правова охорона навколишнього природного середовища в атомній енергетиці

19. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

Загальна характеристика надзвичайних екологічних ситуацій
Правове забезпечення запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям та їх ліквідації